Zmiany w podatku dochodowym w 2009 r.

Zmiany w podatku dochodowym w 2009 r.

 

Początek roku przyniósł wiele zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość z tych zmian jest korzystna dla podatników: obniżone stawki pozwolą na zaoszczędzenie od kilku do kilkuset złotych miesięcznie, zarabiający za granicą będą płacić jednakowe podatki bez względu na kraj zarabiania, z ulgi prorodzinnej będą mogli skorzystać również opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Niektóre z wprowadzonych zmian znajdą zastosowanie już w zeznaniach za rok 2008. Sprawdźmy więc ile możemy zaoszczędzić dzięki nowym przepisom.

 

Zmiana skali podatkowej

Najistotniejszą zmianą w ustawie jest zmiana stawek podatkowych. Zamiast trzech progów podatkowych (19, 30 i 40%) wprowadzone zostały dwa (18 i 32%). Podatek według stawki 32% będą płaciły osoby, których dochód przekroczy 85 528 zł.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
 

85528

18% minus 556,02

85528

 

14839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85528 zł

 

Na obniżonych podatkach skorzystają wszyscy, różnicę podatnicy odczują już przy wypłacie styczniowej. Oczywiście dla podatników, których dochody do tej pory nie przekraczały pierwszego progu podatkowego zmiana będzie właściwie symboliczna; osoba, która zarabia 2000 zł brutto otrzyma miesięcznie więcej 13 zł, ale już np. osoba zarabiająca 5000 zł zaoszczędzi ok. 1100 zł rocznie.

Zmiana stawek podatkowych powinna być również szczególnie interesująca dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jeżeli ich dochody nie przekraczają ok. 90 tys. rocznie a dodatkowo mają prawo do ulg (np. ulgi prorodzinnej lub preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko) to zmiana skali podatkowej sprawia, że powinni zdecydować się na opodatkowanie swoich dochodów wg skali. O zmianie formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej należy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia.

 Ulga prorodzinna

Od nowego roku zmieniają się zasady obliczania ulgi prorodzinnej. Do tej pory odliczenie w pełnej wysokości przysługiwało bez względu na okres wychowywania dziecka w ciągu roku. Tak więc osoby, które zostały rodzicami np. w grudniu mogły skorzystać z odliczenia w pełnej wysokości (za 2008 r. jest to kwota 1.173,70 zł na każde dziecko). Od nowego roku odliczyć można kwotę uzależnioną od liczby miesięcy, w których podatnikowi przysługiwało prawo do ulgi: miesięcznie jest to kwota 92,67 zł.

Od nowego roku prawo do ulgi przysługuje również opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym.

Zmiany te będą miały zastosowanie w rozliczeniu za rok 2009.

Zmiana w uldze prorodzinnej, która będzie miała zastosowanie już w rozliczeniu za rok 2008 to przyznanie prawa do ulgi rodzicom, których dzieci uczą się za granicą (pod warunkiem, że nie ukończyły 25 lat i nie uzyskały dochodów przekraczających kwotę 3089 zł).

 Osoby zarabiające za granicą

Korzystne zmiany, z których będzie można skorzystać już w rozliczeniu za rok 2008 dotyczą osób osiągających dochody za granicą. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płacone za granicą. W zeznaniu składanym za rok 2008 podatnicy podlegający ubezpieczeniom w innych niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii będą mogli odliczyć składki zapłacone za granicą.

Odliczenie zagranicznych składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (od dochodu) i zdrowotnego (od podatku) nie dotyczy składek:

  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak więc składki zapłacone od dochodów, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją nie będą mogły pomniejszać dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (np. dochodu osiągniętego w Polsce)
  • odliczonych w innym państwie od dochodu (przychodu) lub podatku

 

Zagraniczne składki mogą podlegać odliczeniu w Polsce jeżeli istnieje podstawa prawna (wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów) do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym były opłacane składki.

Drugą istotną zmianą jest ulga abolicyjna – czyli ulga, która pozwoli osobom uzyskującym dochody w krajach do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (czyli Austria, Belgia, Dania, Islandia, Finlandia, Holandia, Kazachstan, Rosja).

Zmiana zasad opodatkowania tych dochodów pozwala odliczyć od podatku kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Kwotę ulgi podatnik będzie musi obliczyć i wskazać ją w załączniku PIT/O.

 Ulga odsetkowa

Zmiany dotyczą również osób odliczających odsetki od kredytu mieszkaniowego: decydując się na zaciągnięcie kredytu refinansowego nie będą jak do tej pory traciły prawa do ulgi. Nie stracą prawa do ulgi również osoby zaciągające kredyt konsolidacyjny – w tym przypadku odliczyć będzie można odsetki w części, która proporcjonalnie przypada na część kredytu mieszkaniowego.

Ulga meldunkowa

Z nowym roku zmieniają się zasady opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ulga meldunkowa która obowiązywała w okresie 1.1.2007 – 31.12.2008 umożliwiała zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości, w której podatnik był zameldowany co najmniej przez 12 miesięcy przed jej zbyciem. Ulga ta wprowadziła jednak sporo zamieszania jeżeli chodzi o zasady korzystania z niej stąd ustawodawca całkowicie z niej zrezygnował (na zasadzie praw nabytych będą mogli z niej skorzystać osoby, które nabyły nieruchomość w okresie jej obowiązywania). Zamiast ulgi meldunkowej wprowadzono nowe zwolnienie, które jest analogiczne do zwolnienia, które obowiązywało przed 1.1.2007 r. Ulga zwalnia od podatku dochody ze sprzedaży nieruchomości jeżeli w ciągu 2 lat podatnik przeznaczy te dochody na własne cele mieszkaniowe (również wydatki związane z nieruchomościami położonymi na terenie Unii Europejskiej).

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl