Zwrot VAT za materiały budowlane w 2011 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane w 2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 zmieniły się zasady zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. (zwane popularnie „zwrotem VAT na materiały budowlane). Zmiany są związane przede wszystkim z faktem wprowadzenia nowych stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011.

Opublikowano też nowe wzory formularzy VZM (oraz załączników VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C) oraz ustalono, że kwota zwrotu dla wydatków opodatkowanych stawką 23% wynosi 65,22% podatku VAT zawartego na fakturze. W związku ze zmianą PKWiu ogłoszono nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można uzyskać zwrot części VAT.

W dzisiejszym artykule przedstawiam aktualne zasady ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na remont czy budowę. Zapraszam do lektury.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZWROT

Przypomnijmy, zwrot VAT przysługuje osobom fizycznym, które:

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

·         budowie budynku mieszkalnego;

·         nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

·         remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% lub wyższą (23 % lub nawet 24 czy 25%)

4) nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego,

6) posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

 

WYSOKOŚĆ LIMITU ORAZ ZWROTU VAT

Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą ponoszone były wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę oraz czy wcześniej – z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych – osoba korzystała w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy, którzy skorzystali z ulg mieszkaniowych (w 2004 lub 2005 r.) najpewniej już dawno uzyskali zwrot VAT od tych wydatków tak więc w niniejszym artykule skupimy się na osobach, które ponosiły wydatki nieodliczone w ramach ulg mieszkaniowych.

Zwrot jest limitowany w okresach pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Dlatego składając kolejny wniosek, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu należy uwzględnić zwrot VAT uprzednio otrzymany. Kwota przysługującego limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi bowiem różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w okresie obowiązywania ustawy, a kwotą limitu wcześniej wykorzystanego.

Kwota zwrotu dla wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych wynosi:

68,18% kwoty podatkuVAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych dla wydatków opodatkowanych stawką 22% oraz

65,22 % dla wydatków opodatkowanych stawką 23 %.

Przykład

Osoba fizyczna rozbudowuje budynek mieszkalny. Jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. W związku z jej prowadzeniem dokonano zakupu materiałów budowlanych. Wydatki udokumentowane fakturami opiewają na kwotę 200 000 zł, z tym, że nie wszystkie dotyczą zakupu materiałów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy. Stąd kwota podatku VAT uprawniającego do zwrotu VAT (zawarta w kwocie 200 000 zł) wynosi „jedynie” 33 500 zł, w tym 22 000 zł to podatek zapłacony według stawki 22%, odpowiednio 11 500 zł według stawki 23%.

Mechanizm obliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Etap pierwszy

– obliczenie kwoty przysługującego limitu dla pięcioletniego okresu liczonego od daty złożenia pierwszego wniosku:

[70 m2 x cena 1 m2] x 12,195%.

Przyjmując, że cena 1 m2 jest stała i odpowiada kwocie 3 500 zł, pięcioletni limit wynosi 70 x 3 500 x 12,195%, czyli 29.877,75 zł.

Etap drugi

– obliczenie kwoty zwrotu:

68,18% z kwoty 22.000 zł + 65,22% z kwoty 11.500 zł, czyli 14 999,60 zł + 7 500,30 zł = 22.499,90 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 22.500 zł).

Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu (patrz etap pierwszy), podlega w całości zwrotowi.

 

WNIOSEK O ZWROT VAT

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym. W przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację, wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków. Jednakże bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub odrębnie), wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani, o złożeniu przez siebie wniosku, zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Ustawa o zwrocie VAT nie zawiera urzędowego wzoru wniosku, Ministerstwo Finansów opracowało takie wzory by ułatwić składanie wniosku osobom fizycznym. Składając wniosek w innej formie niż na ministerialnym formularzu należy pamiętać by zawierał on niezbędne informacje:

·         imię i nazwisko,

·         numer NIP albo numer PESEL jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,

·         adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,

·         wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,

·         rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,

·         rok rozpoczęcia inwestycji,

·         wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,

·         kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,

·         oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,

·         wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być okonany zwrot,

·         podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małŜonków (czyli osób

·         pozostających w związku małŜeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd

·         orzekł separację) – podpisy obojga małŜonków.

Wniosek o zwrot VAT może być złożony raz w roku.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie:

·         pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,

·         faktur dokumentujących poniesione wydatki,

·         dokumentu potwierdzającego tytułu prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę; za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

 

ZWROT VAT PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Kwotę zwrotu VAT określa urząd skarbowy w drodze decyzji, którą wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu.

Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. W tym przypadku, wypłata zwrotu VAT następuje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 Wykaz materiałów budowlanych w oparciu o który można było ustalać, które wydatki podlegają zwrotowi skonstruowany został w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 1997 r. Z uwagi na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) wprowadzającego nową klasyfikację, wykaz materiałów budowlanych wymagał zmiany dostosowującej jego brzmienie do PKWiU z 2008 r.

Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach grupowań pomiędzy klasyfikacjami zmianie – w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. – uległy symbole i nazwy pozycji zawarte w wykazie oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowań zawartych w klasyfikacji z 2008 r. w stosunku do odpowiadających im grupowań znajdujących się w poprzednich klasyfikacjach, umożliwił dokonanie agregacji poszczególnych pozycji wykazu, co skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby stosowanych wyłączeń w zagregowanych pozycjach.

Aktualny wykaz materiałów opublikowany został w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 11 poz. 35).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl