Darowizna dla nierezydenta

Darowizna dla nierezydenta

 Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mężem w Wielkiej Brytanii., mam tam ośrodek interesów życiowych, nie osiągam dochodów w Polsce. Mój mąż jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymaliśmy darowiznę w postaci domu. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce?

Mimo iż może wydawać to się absurdalne taka darowizna podlega również opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn (art. 2) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli więc obdarowana osoba ma polskie obywatelstwo to mimo że nie mieszka w Polsce powinna zapłacić podatek od darowizny.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wielką Brytanią (podobnie jak wszystkie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) nie dotyczy podatku od spadków i darowizn.

Polska ma międzynarodowe umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania w dziedzinie podatku spadkowego z Austrią, na podstawie Konwencji z 24 listopada 1926 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 61, poz. 551 oraz z 1928 r. Nr 61, poz. 557 i 558) i z Węgrami, na podstawie Konwencji z 12 maja 1928 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 37, poz. 276 oraz Nr 75, poz. 602 i 603), a ponadto na podstawie częściowo jeszcze obowiązującego Wielostronnego Porozumienia z 27 maja 1977 r., zawartego w Miszkolcu – z Węgrami, Mongolią, Słowacją i Czechami (Dz. U. z 1979 r. Nr 10, poz. 66 i 67). W stosunkach między Polską a Czechami zawieszono jednak stosowanie porozumienia z 27 maja 1977 r., a to na mocy Protokołu z 24 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz.189). Umowa z 23 kwietnia 1925 r. zawarta z Czechosłowacją wygasła w stosunku do Czech (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189) i w stosunku do Słowacji (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131).

Oznacza to, że w zakresie tych podatków może dochodzić do podwójnego opodatkowania, jeżeli przepisy podatkowe danego kraju przewidują opodatkowanie nabycia w drodze spadku lub darowizny.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego stwierdza, że wewnętrzne przepisy państw, które prowadzą do takiej sytuacji mogą być niezgodne z zasadami rynku wewnętrznego (art. 14 traktatu WE). Co więcej podwójne opodatkowanie stanowi ograniczenie dla swobodnego przepływu kapitału (art. 56 traktatu WE)1. Z tego też względu zainteresowane państwa powinny unikać podwójnego opodatkowania w podatku od spadków i darowizn poprzez podpisywanie stosownych umów lub zawieranie porozumień w konkretnych sprawach opartych na Modelowej konwencji OECD o podwójnym opodatkowaniu majątków, spadków i darowizn.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn (art. 2) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w przypadku darowizny dokonanej przez teściów na rzecz Pani i męża opodatkowaniu w Polsce podlegała będzie część darowizny, która przypada na Panią (zakładając, że Pani ma obywatelstwo polskie a mąż nie).

Nie będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 4a zwalniającym od podatku darowizny otrzymane od najbliższej rodziny. Niestety, w gronie zwolnionych nie znajdują się zięciowie i teściowie.

W związku z tym, zgodnie z art. 9 opodatkowaniu będzie podlegało nabycie własności rzeczy o czystej wartości przekraczającej 9637 zł. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytej rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 Urzędem skarbowym, w którym powinna złożyć Pani zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy w drodze darowizny jest urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca pobytu w Polsce.

 Jak wspomnieliśmy polsko – brytyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie dotyczy podatku o spadków i darowizn, zgodnie jednak z art. 26 tej umowy właściwe organy obu państw będą wymieniały takie informacje, które prawdopodobnie mogą mieć znaczenie dla stosowania postanowień umowy albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa umawiających się państw dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę. 

Tak więc polskie organy podatkowe mogą otrzymać informację o otrzymanej przez Panią darowiźnie od odpowiednich organów podatkowych Wielkiej Brytanii i domagać się zapłaty podatku z tytułu otrzymanej darowizny.

 

1 Comment

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl