Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

 Wiele firm w Polsce przygotowuje obecnie sprawozdania finansowe za rok 2011. W wielu przypadkach część przychodów bądź kosztów związana jest z transakcjami z podmiotami powiązanymi. W sytuacji gdy wartość takich transakcji przekroczyła określone limity powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja ta jest podstawowym obowiązkiem nałożonym na podmioty powiązane. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez organ podatkowy 50% stawki podatku do doszacowanego dochodu (o ile do szacowania dojdzie) stąd prawidłowe wypełnienie tego obowiązku ma szczególne znaczenie dla firm.

W dzisiejszym artykule o tym kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Zapraszam też do udziału w szkoleniach poświęconych tematyce cen transferowych, które w najbliższym czasie będę prowadził. Szczegóły tutaj.

Na żądanie organów podatkowych podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych mają obowiązek jej przedłożenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia żądania. Przepis nie określa więc terminu sporządzenia dokumentacji. Można więc wyciągnąć wniosek, że przepis dopuszcza sporządzenie tej dokumentacji dopiero po doręczeniu żądania. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że żądanie takie może dotyczyć nawet transakcji przeprowadzonych 6 lat temu, co wiązać się może z niedostępnością dokumentów niezbędnych do sporządzenia tej dokumentacji to z punktu widzenia interesów podatnika korzystne jest prowadzenie tej dokumentacji na bieżąco.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydając w dniu 5.2.2008 r. wyrok – III SA/Wa 1728/07 stwierdził, że podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinni ją sporządzać na bieżąco, bez czekania na wezwanie organu podatkowego.

Zdaniem WSA potwierdza to przepis art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówiący o obowiązku przedstawienia dokumentacji w terminie 7 dni od żądania organu. Podatnik może przedstawić jedynie taką dokumentację, która wcześniej została sporządzona, a zatem trzeba ją sporządzać na bieżąco. Niezależnie od powyższego sąd przyznał, że przepisy nie przewidują sankcji za niesporządzanie dokumentacji przed wezwaniem organu do jej przedłożenia; nie oznacza to jednak, iż nie ma takiego obowiązku.

Obowiązek, sporządzenia dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 100 000 EURO – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 (updop), albo

2) 30 000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

3) 50 000 EURO – w pozostałych przypadkach.

 Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 EURO.

Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy również nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Termin „transakcja” dla potrzeb cen transferowych również nie został wyjaśniony przez Ustawodawcę. Z art. 9a ustawy wynikają różne możliwości rozumienia tego terminu, przykładowo:

  • 1 transakcja = 1 operacja gospodarcza z jednym podmiotem, np. 1 operacja (dostawa) sprzedaży wyrobów gotowych;
  • 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych rodzajowo podobnych z jednym podmiotem, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahenta X lub wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahenta X;
  • 1 transakcja = wszystkie operacje gospodarcze z jednym podmiotem, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahenta X i wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahenta X;
  • 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych, rodzajowo podobnych z wieloma podmiotami, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahentów X, Y, Z lub wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahentów X, Y, Z;
  • 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych z wieloma podmiotami – bez względu na rodzaj, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahentów X, Y, Z i wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahentów X, Y, Z – wszystkie operacje gospodarcze ze wszystkimi podmiotami powiązanymi.

 W praktyce w zakresie metodologii grupowania transakcji dla celów analizy limitów ustawowych i ustalenia liczby koniecznych do sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych można przyjąć następującą zasadę:

  1. jednorodne pod względem przedmiotowym transakcje z danym kontrahentem sumujemy ze sobą (np. sprzedaż mebli dla kontrahenta X) – jeżeli wartość takich sprzedaży lub zakupów przekracza próg to mamy obowiązek sporządzić dla tej transakcji dokumentacje,
  2. sumujemy ze sobą wszystkie pozostałe transakcje z danym kontrahentem (różnorodne transakcje, których wartość nie przekroczyła ustawowego progu), np. transakcję sprzedaży mebli za 20 tys euro, zakupu opakowań za 5 tys euro, sprzedaży usług marketingowych za 15 tys euro i zakup usług szkoleniowych z a10 tys. euro. Jeżeli po zsumowaniu próg zostaje przekroczony wówczas sporządzamy dokumentację dla każdej z tych transakcji.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl