Zmiana umowy z Norwegią

Zmiana umowy z Norwegią

 

5 lipca 2012 r. podpisany został Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Protokół wprowadza korzystne zmiany dla mieszkających w Polsce marynarzy, którzy pływają na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.). Od 1 stycznia 2011 r. marynarze ci płacą podatki w Polsce, po wejściu w życie zmian nie będą płacili podatków w ogóle.

W dotychczasowym brzmieniu umowy (obowiązującym od 01.01.2011 r.) wynagrodzenia marynarzy podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa ich zatrudniającego ale jeżeli marynarz wykonuje pracę na statku zarejestrowanym w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.) to jego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania marynarz. Tak więc od 1 stycznia 2011 r. polskich marynarzy pływających na statkach zarejestrowanych w NIS objęto opodatkowaniem w Polsce. Do końca 2010 r. marynarze ci w praktyce nie płacili podatku – umowa przewidywała bowiem opodatkowanie marynarzy w kraju siedziby pracodawcy – czyli w Norwegii, ale Norwegia zwalniała z podatku dochody polskich marynarzy pływających na statkach NIS (zgodnie z § 2-3, ustęp pierwszy, litera h, nr 3 norweskiej ustawy podatkowej).

Zmiana wprowadzona 5 lipca 2012 r. wraca w praktyce do rozwiązań stosowanych do końca 2010 r.

 

Podpisany protokół wprowadza zasadę opodatkowania marynarzy w kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa ich zatrudniającego. Jednocześnie do art. 22 ust. 1 wprowadzono zmianę, dodając do tego artykułu literę d), zgodnie z którą: „Bez względu na postanowienia litery a), unikanie podwójnego opodatkowania następuje poprzez zastosowanie odliczenia, o którym mowa w literze b) niniejszego ustępu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód ten jest zwolniony z podatku.”.

Litera b), do której odwołuje się dodana litera d) przewiduje dla osób mieszkających w Polsce metodę proporcjonalnego dla niektórych dochodów.

Oznacza to, że wynagrodzenie marynarza, mającego miejsce zamieszkania w Polsce i pływającego na statku zarejestrowanym w NIS będzie podlegało opodatkowaniu w Norwegii, ale do rozliczenia tych dochodów w Polsce będzie stosowana niekorzystna metoda proporcjonalnego odliczenia, zgodnie z którą dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce z możliwością odliczenia od podatku podatku zapłaconego za granicą – ponieważ w Norwegii marynarze ci nie płacą podatku to oznacza, że zgodnie z polsko – norweską umową wynagrodzenie takie podlega w całości opodatkowaniu w Polsce.

Na szczęcie w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy tzw. „ulgę abolicyjną” – artykuł 27g ustawy stanowi, że podatnik rozliczający się na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a (czyli przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia) może skorzystać z ulgi abolicyjnej czyli pomniejszyć swój podatek o kwotę będącą różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłaczenia z progresją.

Oznacza to, że marynarz pływający na statku NIS nie zapłaci podatku ani w Norwegii ani w Polsce (dochód ten będzie miał jedynie wpływ na wysokość stawki podatku zastosowanego do dochodów w Polsce – jeżeli więc taki marynarz nie uzyskuje dochodu w Polsce to w praktyce nie zapłaci podatku w ogóle.

Zmiana polsko – norweskiej umowy wejdzie w życie po ratyfikowaniu protokołu przez parlamenty obu państw – tak więc należy mieć nadzieję, że od 1 stycznia 2013 r. marynarze pływający na statkach zarejestrowanych w N.I.S. nie będą płacili podatku w Polsce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl