Opodatkowanie wypłat do 200 zł

Opodatkowanie wypłat do 200 zł

 
Jeżeli podatnik zawiera umowę z osobą nie będącą jego pracownikiem, z której wynika należność nie wyższa niż 200 zł to wówczas od wypłaconego wynagrodzenia potrąca ryczałtowy, 18% podatek. Jednocześnie nie musi wystawiać tej osobie informacji PIT-11, a ona nie wykazuje już tego przychodu w swoim zeznaniu rocznym. Rozwiązanie to ma ułatwić życie tym podmiotom, które zawierają wiele tego rodzaju umów. Niestety, stosowanie przepisu w wielu wypadkach powoduje niejasności. Postaram się je wyjaśnić w dzisiejszym artykule.
 Z dniem 1 stycznia 2009 r. przywrócono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zlikwidowany od 2003 r. przepis w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niewielkich przychodów uzyskiwanych przez podatników. Do końca 2010 r., zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy od dochodów (przychodów) pobierało się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekraczała miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł – w wysokości 18% przychodu.

Takie sformułowanie przepisu powodowało problemy w sytuacji, gdy w jednym miesiącu podatnik uzyskiwał, na podstawie jednego z tytułów wskazanych w art. 13 pkt 2 i 5-9 u.p.d.o.f., przychody przekraczające 200 zł w skali miesiąca (np. poprzez zawarcie kilku umów w danym miesiącu). Zgodnie ze zmianą brzemienia przepisu, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu. Zmiana oznacza, że nie ma obecnie znaczenia wartość należności wypłaconych w danym miesiącu, istotne jest to, że kwota należności określonej w umowie nie przekracza 200 zł. Płatnik nie musi już kontrolować czy w danym miesiącu zawarł z tym samym zleceniobiorcą inne umowy zlecenia. Bez znaczenia jest łączna wartość wszystkich umów zawartych w danym miesiącu z tym zleceniobiorcą. Przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2011 r.

W przychodach wskazanych w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.o.f., czyli objętych możliwością opodatkowania ryczałtem, znajdują się:

  • przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
  • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

  • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Opodatkowanie małych umów podatkiem ryczałtowym możliwe jest gdy:

  • kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł oraz
  • umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

 Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania a dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Celem wprowadzenia przepisu było ułatwienie postępowania tym podatnikom, którzy zawierają wiele drobnych umów cywilnoprawnych z tymi samymi osobami (np. Policji, która wypłaca drobne kwoty tzw. „osobom okazywanym”, czy klubom sportowym wypłacającym wynagrodzenie sędziom, obserwatorom). Ponadto przepis ułatwia życie podatnikom, którzy wykonują wiele drobnych umów w ciągu roku i zdarzało się, że w swoim zeznaniu rocznym nie uwzględniali wszystkich informacji PIT-11. Opodatkowanie drobnych umów ryczałtem oznacza, że podatnik nie wykazuje już tych przychodów w zeznaniu rocznym a płatnik nie wystawia podatnikowi żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

Niestety, w obecnym brzmieniu przepisu nie można zastosować do wynagrodzeń wypłacanych sędziom (kluby sportowe nie zawierają żadnych umów z sędziami, wypłacają im jedynie diety określone w delegacji wystawionej przez związek sportowy).

Do zastosowania przepisu o podatku ryczałtowym od wynagrodzeń nie przekraczających 200 zł najistotniejsze znaczenie ma umowa. Z umowy tej musi wynikać kwota wynagrodzenia. Tak więc umowy ramowe, bez określonej kwoty wynagrodzenia, będą podlegały ogólnym zasadom (obowiązek pobrania zaliczki od dochodu), nawet jeżeli wynagrodzenie okazałoby się niższe niż 200 zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl