Zmiany w PIT w 2013 r.

 

Nowy rok tradycyjnie wita podatników zmianami w przepisach. Zazwyczaj są to zmiany niekorzystne, sporadycznie zdarzają się korzystne. Nie inaczej będzie w 2013 r. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czekają nas zmiany w uldze prorodzinnej i internetowej, a także zmiany dotyczące kosztów: ograniczone zostanie korzystanie z 50% kosztów przez autorów, a przedsiębiorcy, którym zdarza się płacić rachunki i faktury po terminie zobowiązani zostaną do korygowania kosztów w dokumentacji księgowej.

Ulga prorodzinna

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci zostanie uzależniona od liczby dzieci, a w przypadku rodziców jednego dziecka – od wysokości ich dochodów.

Dla rodziców (opiekunów) jednego dziecka wysokość ulgi pozostanie bez zmian pod warunkiem, że dochody rodziców będących w związku małżeńskim nie przekroczą w roku 112.000 zł. W przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim limit ten wyniesie 56.000 zł. Limit dochodów nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci.

Rodzice, którzy zarobili więcej nie będą mieli prawa do ulgi.

Natomiast ci których dochody nie przekroczyły limitu będą mogli odliczyć za każdy miesiąc kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej – w 2013 r. jest to kwota 92,67 zł miesięcznie czyli 1112,04 rocznie.

Taką też kwotę na każde dziecko będą mogli odliczyć rodzice, którzy wychowują dwoje dzieci. Tutaj wysokość dochodów nie ma znaczenia.

Rodzice wychowujący troje i więcej dzieci odliczą kwotę 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 139,01 zł miesięcznie na trzecie dziecko (czyli 1668,12 zł rocznie) oraz 185,34 zł miesięcznie na dziecko czwarte i każde kolejne (czyli 2224,08 zł rocznie).

Ulga internetowa

Wbrew pierwotnym planom ulga internetowa nie została całkowicie zlikwidowana. Podatnicy, którzy nie zdążyli jeszcze z niej skorzystać będą mogli to zrobić w kolejnych dwóch latach podatkowych. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest to, że w okresie poprzedzającym te dwa lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta z ulgi na internet może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

50% koszty dla autorów

Do końca 2012 r. osoby, które uzyskują dochody:

1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną ;

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

– mają prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu. Od 2013 r. ta preferencja zostanie ograniczona w ten sposób, że łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1-3, nie będą mogły przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Oznacza to, że wysokość 50% kosztów z tytułów wskazanych powyżej nie będzie mogła przekroczyć 42.764 zł. Stracą więc autorzy, których roczne przychody z tych tytułów są wyższe niż 85.528 zł.

Korygowanie kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza zmiany w wielu ustawach, w tym we wszystkich ustawach podatkowych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (od osób prawnych również) zmianą jest po pierwsze nowa definicja dnia poniesienia kosztu. Od 1 stycznia 2013 r. dniem tym będzie dzień wystawienia faktury. Koszt ten będzie musiał zostać skorygowany jeżeli podatnik w ciągu 30 dni od upływu terminu faktury nie ureguluje zobowiązania (lub w ciągu 90 dni od dnia wystawienia faktury jeżeli termin płatności wynosił więcej niż 60 dni). Jeżeli więc w tym terminie należność nie zostanie uregulowana to podatnik musi w miesiącu, w którym upłynęło wskazane 30 dni od terminu płatności (lub 90 dni od daty faktury) pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wartość, którą ujął pierwotnie w kosztach. W miesiącu, w którym podatnik ureguluje w końcu zaległa fakturę będzie mógł ponownie zaliczyć ten wydatek do kosztów.

Przepis ten z pewnością skomplikuje sposób prowadzenia księgowości, w szczególności przez biura rachunkowe, które oprócz dokumentowania faktur będą musiały również prowadzić ewidencję płatności należności podatnika.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl