Zmiany 2014 – Opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

Zmiany 2014 – Opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

 

Ministerstwo Finansów szykuje prawdziwą ofensywę ustawodawczą i na rok 2014 zaplanowało wiele, nierzadko rewolucyjnych zmian w podatkach. Niestety, zmiany które mają być korzystne dla podatnika są zwykłą kosmetyką, cała reszta ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów budżetowych. Wiąże się to z nałożeniem na podatników nowych obowiązków.

W kolejnych artykułach starał się będę oswajać Państwa z proponowanymi zmianami i zastanawiać się nad możliwie bezbolesnym przygotowaniem się do nich.

W dzisiejszym tekście o zupełnej nowości w polskich przepisach, mianowicie o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – CFC (z angielskiego: Controlled Foreign Corporation).

Regulacja ta ma wyeliminować przerzucanie dochodów do powiązanych spółek mających siedzibę w państwach stosujących korzystniejsze niż Polska stawki podatku (w tym oczywiście do rajów podatkowych). Takie przerzucanie dochodów ma na celu zmniejszenie podstawy opodatkowania w Polsce.

Przykładowo – spółka polska powołuje w atrakcyjnym podatkowo kraju spółkę zależną, która będzie właścicielem licencji. Spółka polska korzysta z tej licencji w związku z tym płaci zagranicznej spółce umówione opłaty licencyjne. W efekcie dochód tej spółki zagranicznej jest dochodem z opłat licencyjnych i o taką wartość zmniejszył dochód polskiej spółki.

Projekt zakłada, że w takiej sytuacji polska spółka zapłaci podatek od dochodu uzyskanego przez spółkę zagraniczną.

Regulacje takie posiada szereg państw członkowskich UE, takich jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Włochy, Estonia, jak również państwa pozaeuropejskie, takie jak: USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Indonezja, Meksyk, RPA, Południowa Korea, Argentyna, Brazylia, Izrael, Turcja, Chiny. Przepisy dotyczące CFC przewidziała również Komisja Europejska w projekcie dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. Na tego rodzaju regulację – jako skuteczny mechanizm walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania – wskazała też Rada Unii Europejskiej, wydając zalecenia zawarte w Rezolucji z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej (2010/C 156/01).

Opodatkowaniu będą podlegały dochody spółek kontrolowanych. Spółką taką z założenia będzie spółka mająca siedzibę w raju podatkowym a także spółki położone w innych krajach, pod warunkiem, że:

  • w spółce takiej podatnik posiada 25 % udziałów,
  • co najmniej 50% dochodów spółki zagranicznej pochodzi z tzw. dochodów biernych (dywidend, odsetek, należności licencyjnych, przychodów ze zbycia akcji, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, praw autorskich itp.)
  • w kraju siedziby dochody te opodatkowane są stawką co najmniej 25% niższą niż w Polsce (czyli obecnie byłaby to stawka 14,25% lub niższa)

Podstawą opodatkowania będzie dochód uzyskany przez spółkę zagraniczną. Podatek wyniesie 19 % ale będzie można go pomniejszyć  o podatek zapłacony za granicą (w części dotyczącej oczywiście tego dochodu).

Przykład

Polska spółka jest 100% udziałowcem spółki cypryjskiej. Spółka cypryjska zarabia na sprzedaży praw autorskich i udzielaniu licencji polskiej spółce – dochody te stanową 100% dochodów spółki cypryjskiej. Spółka cypryjska uzyskała 300 000 euro dochodu i zapłaciła 10% podatku dochodowego.

Zgodnie z nowymi regulacjami polska spółka będzie musiała zapłacić od dochodu spółki cypryjskiej 9% podatku (19% – 10%) – czyli 27 000 euro.

Z opodatkowaniem CFC wiązać będą się dodatkowe obowiązki polskich podatników: prowadzenie rejestru spółek zagranicznych, od których dochodów mają obowiązek zapłacić podatek w Polsce oraz udostępnianie tych rejestrów w ciągu 7 dni organom podatkowym lub kontroli skarbowej.

Opodatkowania CFC nie będzie się stosowało w gdy przychód zagranicznej spółki niekontrolowanej nie przekroczy 250 000 euro i gdy spółka CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie siedziby ( innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie — pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Ze względu na brak danych pozwalających na ocenę skali wykorzystywania przez polskich podatników zagranicznych spółek kontrolowanych do zmniejszania podatków Ministerstwo Finansów nie jest w stanie wycenić spodziewanych wpływów budżetowych, zakłada jednak, że takowe wystąpią. Zmiany te dotyczyć będą zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych jak i od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl