Wyłączenie pracownika fiskusa

Wyłączenie pracownika fiskusa

 

Z urzędnikami skarbowymi  rzadko kiedy udaje się żyć w przyjaźni. Zdarzają się sytuacje gdy mamy uzasadnione wątpliwości co do obiektywności pracownika fiskusa, który prowadzi naszą sprawę. Na szczęście, nie zawsze musimy być na tego konkretnego urzędnika skazani. Przepisy dają bowiem możliwość wyłączenia urzędnika z postępowania. Dziś o tym kto i w jakich sytuacji podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy podatnika.

Ordynacja podatkowa w art. 130 § 1 wymienia sytuacje, w których pracownik aparatu skarbowego nie może załatwiać danej sprawy. Dotyczy to pracowników:

 • urzędu skarbowego,
 • urzędu gminy (miasta), starostwa oraz urzędu marszałkowskiego,
 • izby skarbowej, urzędu obsługującego ministra finansów, 
 • samorządowego kolegium odwoławczego 
 • funkcjonariuszy celnych, pracowników urzędów celnych i izb celnych.

 

Pracownicy ci podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:

 1. są stroną;
 2. pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 3. stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia;
 4. stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;
 6. brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
 7. zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;
 8. stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Jeżeli zachodzi któraś z powyższych przesłanek pracownik podlega wyłączeniu z mocy prawa.  Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych powyżej, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika lub funkcjonariusza celnego.

Wyłączenie pracownika na podstawie innych okoliczności niż wymienione uzależnione będzie od wniosku, który uprawdopodabnia, że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność pracownika.

Branie udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji o którym mowa w art. 130 § 1 pkt 6, będzie miało miejsce w sytuacji gdy pracownik urzędu skarbowego, biorący udział w wydaniu decyzji w pierwszej instancji, bierze następnie udział w wydaniu decyzji w drugiej instancji. 

Zakaz wynikający z tego przepisu nie odnosi się natomiast do spraw rozpatrywanych wskutek uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W ponownym postępowaniu prowadzonym przez organ I instancji może brać udział ten sam pracownik. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że art. 130 § 3 wskazuje, że wyłączenie pracownika może nastąpić na wniosek strony, jeśli uprawdopodobni, że zachodzą wątpliwości co do bezstronności pracownika. Taką przesłanką może być właśnie fakt, że sprawa trafia ponownie do rozpatrzenia przez tego samego pracownika.

Okoliczności powodujące, że bezstronność pracownika staje się wątpliwa, muszą być „uprawdopodobnione”. Nie wystarczą zatem same obawy czy przypuszczenia. Aby je uprawdopodobnić, trzeba przedstawić logiczny wywód, z którego okoliczności te będą wynikały.  

Przepisy ordynacji nie wskazują w jakiej formie powinno nastąpić wyłączenie pracownika. Literatura i orzecznictwo stoją na stanowisku, że wyłączenie pracownika powinno nastąpić w formie postanowienia.

Wydanie decyzji przez pracownika albo organ podatkowy, który podlegał wyłączeniu, jest jedną z podstaw do wznowienia postępowania (art. 240 § 1 pkt 3 op). Wznawia się je na wniosek strony, a także z urzędu.

Wydanie decyzji przez pracownika, który podlegał wyłączeniu może być również podstawą odwołania od decyzji lub skargi do WSA.

WZÓR: Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego

 

                                                               Warszawa, 21.01.2014 r.

 

Grzegorz Maćkowiak

Ul. Radzymińska 81

00-905 Warszawa

 NIP: 999-099-09-09

 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 

 

WNIOSEK

 o wyłączenie pracownika Izby Skarbowej, Agaty Sałek, od załatwienia sprawy  z odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga wydanej 16 grudnia 2010 r. (znak: US14-123-124/10) dotyczącej określenia zaległości w podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 130 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz, U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wnoszę o:

1.            wyłączenie wymienionego pracownika od załatwiania omawianej sprawy ze względu na jego znaczny udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,

2.            wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia danej sprawy podatkowej.

 

UZASADNIENIE

Agata Sałek, jako pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa – Praga, bezpośrednio brała udział w prowadzonej przed tym organem podatkowym sprawie dotyczącej określenia moich zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług. Dlatego też powinna zostać wyłączona od przygotowywania projektu decyzji w tej sprawie, rozstrzyganej w wyniku wniesionego odwołania. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia omawianej sprawy.

 Grzegorz Maćkowiak

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl