Urząd wypełni PIT

Urząd wypełni PIT

 

Jakiś czas temu informowałem o zapowiedzianych przez nowego Ministra Finansów zeznaniach rocznych, które będą sporządzane przez administrację podatkową. 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się właśnie projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadza rozwiązania umożliwiające dokonanie przez urzędy skarbowe wstępnego wypełnienia zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return w skrócie PFR). Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o wysokości dochodów, sporządzanych przez płatników. Z usługi skorzystają przede wszystkim podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37, czyli osoby fizyczne uzyskujące w roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatników ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Planuje się, że PFR zostanie zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym. Podatnik chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu, będzie zobowiązany przeanalizować przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, poprzez kliknięcie ikonki „wyślij”, podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Realizacja przez urzędy skarbowe usługi PFR stanie się możliwa dzięki wprowadzeniu obowiązku przesyłania drogą elektroniczną dokumentów wypełnianych przez płatników. Po zmianach deklaracje, których obowiązek złożenia wynika z postanowień ustawy CIT a także ustawy PIT (z wyjątkiem deklaracji składanych przez podatników tego podatku) będą składane administracji podatkowej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa oraz przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Prawo do złożenia deklaracji w formie papierowej przysługiwałoby jedynie niewielkiej liczbie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika tego podatku.

Jednocześnie projekt zakłada zróżnicowanie terminów składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w przepisach ustawy PIT, w zależności od formy ich przekazywania. Przedmiotowe dokumenty przesyłane administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz PIT-40A i PIT-11A składane na nośnikach cyfrowych, byłyby sporządzane i przekazywane do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Natomiast informacje oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 składane w formie dokumentu papierowego byłyby sporządzane i przekazywane do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Proponowane zróżnicowanie terminów jest niezbędne dla udostępnienia usługi PFR. Usługa ta bazuje na danych pobieranych z systemów informatycznych administracji podatkowej, stąd istotne jest zagwarantowanie odpowiednio długiego okresu umożliwiającego wprowadzenie do ww. systemów niezbędnych informacji z dokumentów papierowych. O ile bowiem dane z dokumentów elektronicznych będą natychmiastowo  gromadzone  w   systemach   informatycznych,   to   dane   z  dokumentów papierowych wymagają ich ręcznego wpisania. Skrócenie terminu składania dokumentów papierowych ma zatem na celu zwiększenie zakresu informacji jakie administracja podatkowa będzie mogła uwzględnić w przedstawianym PFR (im więcej danych zostanie wprowadzonych do systemów informatycznych tym bardziej szczegółowy PFR zostanie wygenerowany przez system).

Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że jednym z motywów wprowadzanych zmian była słaba pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego „Doing Business” (więcej o Raporcie).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl