Samochód od Ministra Finansów

Samochód od Ministra Finansów

 

Ministerstwo Finansów opublikowało pakiet działań podatkowych, które zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić by poprawić ściągalność podatków. Lista zawiera 43 pomysły, które tylko w 2014 r. mają przynieść  ponad 2 mld zł wpływów.

W propozycjach, oprócz „kija” w postaci np. wyższych odsetek od zaległości podatkowych, znalazła się też „marchewka” w postaci „loterii paragonowej”, w której co miesiąc klienci zbierający paragony będą mogli wygrać m.in. samochód.

Kilka dni temu w radiowej Trójce, w audycji „Za a nawet przeciw” komentowałem planowane zmiany.

 

Pakiet określa listę działań na lata 2014-17, definiując dla każdego projektu: cel, planowane narzędzia, adresatów oraz szacowane pozytywne skutki dla sektora finansów publicznych.

Najmniej przyjemną dla podatników grupę stanowią wśród nich projekty, które będą miały pozytywny wpływ na poprawę ściągalności podatków. Dotyczą one zarówno usprawnienia samego procesu egzekucji należności podatkowych, jak i zwiększenia stopnia dobrowolnego regulowania należności podatkowych. Planowane są przy tym zarówno działania, które powinny przynieść efekty w krótkim czasie, np. utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników, jak i mające również charakter długofalowy, takie jak promowanie postaw obywatelskich, działania edukacyjne i informacyjne skierowane również do dzieci i młodzieży.

Planowane lub już prowadzone działania dotyczą także wykorzystywania systemów informatycznych i baz danych w celu identyfikacji i analizy zagrożeń (obszarów ryzyka) co powinno poprawić skuteczność i efektywność działań administracji podatkowej. Ponadto nadal będą prowadzone intensywne działania kontrolne, mające na celu wykrywanie oszustw podatkowych i wyłudzeń zwłaszcza podatku VAT.

Ministerstwo planuje utworzyć Centralny Rejestr Dłużników, w którym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informację o zaległościach podatkowych innych podmiotów. Jak tłumaczy Ministerstwo: „Utworzenie rejestru powinno także wywrzeć pozytywny wpływ na zwiększenie dyscypliny podatkowej i zmniejszenie deficytu budżetowego. Zagrożenie upublicznienia zaległości mobilizować będzie dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań przed przymusowym dochodzeniem tych należności, a tym samym wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu państwa.”

Podejmowane będą również działania zwalczające szarą sferę w obrocie wyrobami tytoniowymi, paliwami, złomem i wyrobami stalowymi.

Fiskus przygotowuje też przepisy dotyczące opodatkowania dochodów nieujawnionych. Obecnie obowiązujące regulacje w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. Wyrazem tych wątpliwości jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09).

Proponowane zmiany będą pełnić również funkcję prewencyjną. Wysoka, niemal konfiskacyjna, stawka podatku (75% ukrytego dochodu) ma skutecznie zniechęcać podatników do ukrywania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.  

Wśród rozwiązań, które w najbliższej przyszłości wejdą w życie znajdą się również te, o których wspominałem we wcześniejszych artykułach: opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) a także dokonywanie przez organy podatkowe wstępnego rozliczenia rocznego podatników.

Wprowadzony też zostanie ryczałtowy sposób rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Obecnie funkcjonujące przepisy wskazujące metodę ustalenia kwoty przychodu z tytułu otrzymania tego rodzaju świadczenia, a przede wszystkim ich stosowanie rodzi szereg wątpliwości podatników w związku z trudnościami w ustaleniu ceny rynkowej takiego świadczenia, która powinna uwzględniać czynniki takie jak np. marka, standard wyposażenia czy wiek pojazdu. 

Proponowane rozwiązanie ma polegać na określaniu wartość tego świadczenia, uzależniając wysokość przychodu miesięcznego uzyskiwanego przez pracownika wyłącznie od pojemności silnika użytkowanego samochodu służbowego.

Ministerstwo Finansów planuje także wyraźne zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę, w zależności od sposobu zachowania podatnika, a mianowicie:

  • zmniejszenie do wysokości 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę podatnikom przejawiającym inicjatywę w skorygowaniu nieprawidłowości w pierwotnej deklaracji i bezzwłocznym uregulowaniu zaległości podatkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu czasowym możliwości składania korekty deklaracji uprawniającej do obniżonej stawki odsetek,
  • wprowadzenie sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę stosowanej do zaległości w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym i długu celnego, w przypadkach nieskładania deklaracji, mimo istniejącego obowiązku oraz ujawnionego przez organy podatkowe znacznego zaniżania wysokości deklarowanych należności podatkowych (zawyżania wysokości nadpłaty/zwrotu podatku) i celnych.

Celem jest upowszechnienie dobrowolnego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych poprzez:

  • wzmocnienie promowania zachowań polegających na dobrowolnym, jak najszybszym, ujawnieniu i uregulowaniu zaległości,
  • zwiększenie dolegliwości finansowej wobec uchylania się od obowiązku składania deklaracji oraz znacznego zaniżania deklarowanych zobowiązań w obszarach o podwyższonym ryzyku.

Pomysłem, który chyba najczęściej jest komentowany w mediach stała się „loteria paragonowa”. W jej ramach utworzona zostanie strona internetowa z formularzem zgłoszeniowym zawierającym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz numer paragonu fiskalnego wraz z unikatowym kodem kasy rejestrującej. W comiesięcznych losowaniach konsumenci zbierający paragony będą mogli wygrać nawet samochód. Ministerstwo planuje uruchomić akcję wiosną 2015 r., a pula nagród ma wynieść 100 tys. zł miesięcznie.

Działania zaprezentowane przez Ministerstwo wejdą w życie w najbliższym czasie, część z nich już jest realizowana (jak np. zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami). Wprowadzenie przepisów nakładających sankcje dla podatników wraz z rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności organów podatkowych ma się przyczynić do znaczącego wzrostu dochodów państwa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl