Praca wakacyjna dziecka może oznaczać utratę prawa do ulgi prorodzinnej

Praca wakacyjna dziecka może oznaczać utratę prawa do ulgi prorodzinnej

 W okresie wakacji wiele dzieci podejmuje pracę. Uzyskiwanie przez dziecko dochodów może oznaczać utratę prawa do ulgi prorodzinnej przez rodziców. Aby nie utracić prawa do ulgi dochód dziecka nie powinien przekroczyć kwoty 3089 zł.

Zdaniem organów podatkowych rodzice tracą prawo do ulgi w każdym przypadku gdy dochody dziecka przekroczą tę kwotę, nawet jeśli dochody dziecka w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Sprawdźmy, czy fiskus ma rację.

Ulga prorodzinna przysługuje osobom utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie dzieci:

1) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

2) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej; kwota 3089 zł wynika ze sposobu jej określenia, zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (jest to iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej – czyli wynik działania 556,02 zł / 0,18),

 

Powyższe oznacza, że rodzice odliczą ulgę prorodzinną na dziecko pełnoletnie:

• które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także

• uczące się (także w szkołach i uczelniach zagranicznych), do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że nie uzyskają dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (większych niż 3089 zł).

 

Do dochodów zagranicznych dziecka będą miały zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te w stosunku do osób mieszkających w Polsce a osiągających dochody podlegające opodatkowaniu za granicą przewidują jedną z dwóch metod uniknięcia podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją bądź metodę proporcjonalnego odliczenia.

 

Jeżeli dziecko uzyskuje dochód, do którego ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochód z Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji) to dochód ten jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Jeżeli dziecko uzyskiwało dochody tylko z kraju z którym obowiązuje ta metoda to nie ma obowiązku składania zeznania w Polsce, a co za tym idzie: nie osiągnęło dochodu, który powoduje obowiązek zapłaty podatku w Polsce.

Czy w związku z tym w takim przypadku rodzic będzie mógł skorzystać z ulgi rodzinnej? Organy podatkowe twierdzą, że decyduje wysokość dochodów, czyli nawet jeśli dziecko osiąga dochody wolne od podatku ale w wysokości przekraczającej 3089 zł to tym samym rodzice tracą prawo do ulgi. Stanowisko takie wyraziło Ministerstwo Finansów, które interpretacji nr DD3/033/184/IMD/10/PK-1323 z 28.12.2010 r. stwierdziło:

Odmienne rozumienie omawianego przepisu pozostawałoby w rażącej sprzeczności z zasadą racjonalności ustawodawcy, która jest podstawowym założeniem w procesie wykładni prawa. Potrzeba respektowania przesłanki o racjonalności ustawodawcy wyklucza możliwość przyjęcia, że jego wolą było doprowadzenie do naruszenia zasad równości i sprawiedliwości społecznej w systemie prawa normującego określoną dziedzinę życia społecznego, w tym zobowiązań podatkowych. Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.

 Z tego też powodu należy uznać, iż art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie).”

 

Stanowisko to wydaje się być jednak nieprawidłowe. W przepisie art. 27 znajdujemy wprawdzie regulacje dotyczące opodatkowania dochodów, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją ale dochody te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce a jedynie wpływają na stawkę podatku, która będzie zastosowana do dochodów, które z podatku nie zostały zwolnione. Nie można zapominać, że przepis art. 6 ust. 4 wskazujący warunki do skorzystania z ulgi w przypadku dzieci pełnoletnich wyraźnie wskazuje o uzyskiwaniu przez nich dochodów „podlegających opodatkowaniu”.

Stanowisko Ministerstwa Finansów kwestionują też orzeczenia Sądów, które wskazują, że: „Skoro celem ulgi z tytułu wychowania dziecka jest pomoc podatnikom w związku z ciążącym na nich obowiązkiem łożenia na utrzymanie pełnoletnich dzieci w okresie ich nauki, uzasadniony jest pogląd, że osiągnięcie przez dziecko dochodu w wysokości nie powodującej powstania obowiązku podatkowego nie oznacza, że jego rodzice czy też opiekunowie prawni tracą prawo do odliczenia od podatku z tytułu powyższej ulgi.” (wyrok WSA w Gdańsku z 2 lipca 2014 r. sygn.I SA/Gd 485/14)

Podobne uzasadnienie zawarto m. in. w wyrokach: WSA w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 734/11, WSA w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 640/12, WSA w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 93/13, WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1653/13, WSA we Wrocławiu z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 967/13.

Jeżeli więc dziecko uzyskiwało wyłącznie dochody, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją to wówczas rodzice mają prawo do ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość dochodów uzyskanych przez dziecko. 

 

Jeżeli jednak dziecko oprócz dochodów z zagranicy uzyska dochody z Polski to wówczas do dochodów polskich należy zastosować metodę wyłączenia z progresją: oznacza to ustalenie indywidualnej stopy procentowej do tych dochodów i brak jakichkolwiek kwot wolnych od podatku.

Jeżeli więc dziecko uzyskiwało dochody za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją oraz dochody w Polsce to bez względu na wysokość polskich dochodów rodzic nie ma prawa do ulgi prorodzinnej.

 

Inaczej natomiast sytuacja wygląda w przypadku uzyskiwania przez dziecko dochodów, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, czyli między innymi z Belgii, Danii, Holandii, Islandii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. W przypadku tej metody dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Generalnie więc dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce więc prawo do ulgi prorodzinnej rodzic będzie miał jeżeli dochód zagraniczny (bądź suma dochodów zagranicznych, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i dochodów polskich) nie przekroczy kwoty 3089 zł.

Do ustalenia wysokości zagranicznego dochodu dziecka należy przychód brutto pomniejszyć o 30% diety za każdy dzień pobytu dziecka za granicą a następnie przeliczyć dochod na złotówki i odliczyć koszty uzyskania przychodów (111,25 zł za każdy miesiąc).

Dziecko, które uzyskiwało dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, będzie musiało złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Do dochodów tych można zastosować tzw. ulgę abolicyjną, która zrównuje w obciążeniach obie metody unikania podwójnego opodatkowania więc jeżeli dziecko pracowało tylko za granicą to podatku w Polsce nie zapłaci. W celu wykazania ulgi abolicyjnej należy dołączyć załacznik PIT/O.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl