Sprzedaż zdjęć firmie z zagranicy

Sprzedaż zdjęć firmie z zagranicy

 

Pytanie: Sprzedaję dla amerykańskiej firmy, tzw. „banku zdjęć” wykonane przez siebie zdjęcia. W jaki sposób będą opodatkowane te przychody?

Przychody ze sprzedaży zdjęć do „banku zdjęć” z reguły będą zaliczone do „przychodów z działalności wykonywanej osobiście”. Niekiedy jednak taka działalność może oznaczać uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej.

Tak czy inaczej zastosować należy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Na gruncie obowiązującej jeszcze Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła artystycznego (w tym przypadku zdjęć) stanowią należności licencyjne.

 

Zgodnie z Umową należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto.

 

Tak więc należności licencyjne uzyskiwane ze Stanów Zjednoczonych przez osobę mieszkającą w Polsce mogą być opodatkowane w obu tych krajach. W takim przypadku podatnik musi zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania. Do dochodów uzyskiwanych ze Stanów Zjednoczonych stosuje się metodę proporcjonalnego zaliczenia, zgodnie z którą dochody zagraniczne łączy się z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu i od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę podatku zapłaconego w drugim państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w drugim państwie.

Ponieważ jednak podatek zapłacony w Stanach Zjednoczonych nie może przekroczyć 10% należności, cała kwota zapłaconego za granicą podatku będzie mogła zostać odliczona od podatku w Polsce. W przypadku dochodów „biernych” podatnik nie będzie miał prawa skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.

 

Należy pamiętać, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z działalności wykonywanej osobiście, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Podatnicy którzy uzyskują takie dochody są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową (tj. 18%). Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy można uwzględnić wysokość podatku zapłaconego za granicą.

Przychody uzyskane z zagranicy w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W ten sam sposób przeliczamy kwotę podatku zapłaconego za granicą.

 

Po zakończeniu roku, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym wykazane zostaną dochody uzyskane oraz zapłacony podatek za granicą.

 

Powyższe zasady opodatkowania przychodów z praw autorskich będą miały zastosowanie w przypadku gdy przychody te będą stanowiły przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tak powinni rozliczać te dochody fotografowie, którzy zajmują się fotografią amatorsko, rejestrują się w bankach zdjęć i sporadycznie sprzedają swoje zdjęcia.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli ta działalność prowadzona jest w sposób profesjonalny,  zorganizowany i ciągły to organy podatkowe mogą zakwalifikować tę działalność jako działalność gospodarczą. Uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej nakłada na podatnika dużo więcej obowiązków w zakresie rejestracji tej działalności, prowadzenia odpowiednich ewidencji księgowych i opłacania składek ZUS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl