Trzy miesiące bez płacenia składek ZUS

Trzy miesiące bez płacenia składek ZUS

Można zaryzykować twierdzenie, że wsparciem antykryzysowym, z którego skorzysta najwięcej drobnych przedsiębiorców jest zwolnienie z opłacania składek przez trzy miesiące (marzec – maj).

Tarcza antykryzysowa pozwala na zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Z tego wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (wliczając również samego przedsiębiorcę),
 • w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie z siebie warunkiem do ulgi jest nie przekroczenie limitu przychodu z działalności, uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Wynosi on 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).
 • złożą, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.
 • złożą dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania.

Wniosek do ZUS

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

 • 1) dane płatnika składek (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 • 2) oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • 3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • 4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji (od której przysługuje prawo wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra).

Przedsiębiorca i jego pracownicy (zleceniobiorcy) zwolnieni z opłacania składek nadal zachowują prawo do świadczeń wynikających z ubezpieczeń.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (wniosek RDZ)

Do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ.

Szczegóły oraz formularze wniosków dostępne są na stronie ZUS

2 Comments

 • by Slawomir Jacek Posted 5 kwietnia, 2020 8:29 am

  Dzień dobry . Ten załącznik do wniosku przy wysyłce elektronicznej to utrapienie . Sam już nie wiem czy dobrze to wybrałem. A co w sytuacji jak dołączę nie ten właściwy ? Czy to będzie rak formalny do usunięcia ?

  Jak mogę mieć pytanie w temacie : osoba nie prowadzi działalności gospodarczej ale ma wynajem jako prywatny i zatrudnia pracownika do obsługi tego najmu. Czy można w tej sytuacji złożyć wniosek o zwolnienie ze składki ZUS ? ? Nic na razie nie znalazłem. Pozdrawiam . 05537 !

  • by Mariusz Makowski Posted 8 kwietnia, 2020 9:21 am

   Moim zdaniem osoba nie będąca przedsiębiorcą ale będąca płatnikiem składek ZUS ma prawo do zwolnienia bo zgodnie z przepisami mają do ulgi prawo płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl