Podatek od reklamy – o co chodzi?

Podatek od reklamy – o co chodzi?

Media w Polsce protestują dziś przeciw planom wprowadzenia tzw. „podatku od reklamy”. W serwisach internetowych i mediach tradycyjnych dominują czarne plansze i listy protestacyjne. Myślę że dobrze będzie wyjaśnić na czym polega pomysł wprowadzenia nowej daniny.

Ministerstwo finansów opublikowało projekt ustawy „ o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”, która nakłada obowiązek „pobierania i podziału składek z tytułu reklamy”.

Podmioty uzyskujący przychody z tytułu reklamy konwencjonalnej (telewizja, radio, prasa, kino, nośniki zewnętrzne) oraz reklamy internetowej (wszelkie formy kierowania reklamy do odbiorców w sieci) mieliby obowiązek odprowadzania „składki” od uzyskiwanych przychodów.

Na jakie cele ta składka?

Składka ma zasilać trzy fundusze:

 1. w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. w 35% przychód Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów;
 3. w 15% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Interesujący jest tutaj Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów – nowopowstały twór, poprzez który minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ma dofinansowywać działania mające na celu:

 1. podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach, w szczególności cyfrowych;
 2. budowę platform dystrybucji informacji oraz analiz treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych;
 3. budowę i rozwój kanałów i platform informacyjnych (audycji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych) skierowanych do osób nieposiadających wysokich kompetencji cyfrowych;
 4. promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu;

Wspieranie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia tłumaczone jest oczywiście pandemią COVID-19.

Kto i ile zapłaci?

W przypadku reklamy tradycyjnej ministerstwo proponuje dwie stawki składki, w zależności od przedmiotu reklamy. Wyższa stawka dotyczyć będzie tak zwanych „wyrobów kwalifikowanych” (produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne, napoje słodzone).

Do płacenia składki w przypadku reklamy konwencjonalnej zobowiązane będą podmioty uzyskujące przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:

 1. nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł;
 2. zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 000 000 zł.

W przypadku reklamy towarów innych niż kwalifikowane w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wyniosą

 1. 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
 2. 10 % nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

W przypadku reklamy towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wyniosą:

 1. 10% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
 2. 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

„Tańsza” będzie reklama w prasie, bo tutaj stawki wyniosą:

 1. Dla reklamy towarów innych niż kwalifikowane:
 2. 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
 3. 6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.
 4. W przypadku gdy źródłem przychodu jest reklama towarów kwalifikowanych w prasie, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wyniosą:
  1. 4% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
  1. 12% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

Reklama internetowa

Obowiązek zapłaty składki w przypadku reklamy internetowej obejmie usługodawców, którzy świadczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamę internetową, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;
 2. przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Podstawą wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej będzie iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

 Składka od reklamy internetowej będzie wynosiła 5% podstawy wymiaru.

Ministerstwo wyjaśnia, że wzoruje się na regulacjach innych państw, które tego typu daniny wprowadziły (Francja, Austrii, Grecji, Węgrzech). Według szacunków przychody z tytułu podatku od reklamy w 2022 r. mają wynieść ok. 800 mln zł.

Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl