Podwójne opodatkowanie – najpierw ustal gdzie mieszkasz.

Podwójne opodatkowanie – najpierw ustal gdzie mieszkasz.

Planowana od 2021 r. likwidacja ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga pozostanie ale w bardzo okrojonej formie) wywołuje wiele emocji wśród Polaków pracujących za granicą, którzy obawiają się, że będą musieli płacić podwójne podatki.

Na wstępie wyjaśnijmy, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym ulga abolicyjna będzie miała w sytuacji gdy podatnik mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie (kraju rezydencji) uzyskuje dochód w drugim państwie (kraju źródła). Wówczas zachodzi sytuacja, że zarówno kraj rezydencji jak i kraj źródła są zainteresowane opodatkowaniem tego dochodu. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są więc zawierane po to by nie dochodziło do sytuacji, że od tego samego dochodu zastaną pobrane podatki w dwóch państwach.

Zauważmy, że umowa będzie miała zastosowanie tylko w sytuacji, gdy rezydencja podatnika i źródło uzyskiwanego przez niego dochodu znajdują się w różnych państwach. Jeżeli natomiast rezydencja podatnika i źródło jego dochodów znajdują się w tym samym państwie to wówczas nie stosujemy żadnej umowy, bo tylko to jedno państwo może taki dochód opodatkować.

Mówiąc wprost – jeżeli podatnik jest polskim rezydentem i uzyskuje dochody w Polsce to nie stosujemy umowy UPO bo tylko Polska ma prawo ten dochód opodatkować. Analogicznie, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania w innym państwie niż Polska i nie uzyskuje dochodów w Polsce wówczas nie ma żadnych obowiązków podatkowych w Polsce.

Przyjrzyjmy się więc jak, na gruncie przepisów podatkowych, ustalić, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierają własnych definicji miejsca zamieszkania. Zgodnie z umowami określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Jeżeli więc np. polskie przepisy uznają, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, to na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ta osoba będzie uważana za osobę mieszkającą w Polsce.

Zatem w pierwszej kolejności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odsyłają do przepisów wewnętrznych danego państwa.

Czy mieszkasz w Polsce?

Polskie przepisy, czyli w tym przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1a), za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważają osobę fizyczną, która:

 1. posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

albo

 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Tak więc zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jeżeli w Polsce posiada ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terenie naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ośrodek interesów życiowych, to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Ośrodkiem tym będzie Polska jeśli przede wszystkim podatnik mieszka wraz z rodziną (małżonek, dzieci) w Polsce. Gdyby miejsce zamieszkania najbliższej rodziny nie było kryterium rozstrzygającym (bo np. osoba jest stanu wolnego) wówczas bierze się pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim majątkiem.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że miejsce zamieszkania w Polsce posiada ta osoba, która na terenie kraju posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Spójnik „lub” w tym zapisie oznacza, iż posiadanie przynajmniej jednego z tych centrów w Polsce oznacza posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce.

Drugi z warunków zawartych w przepisie stanowi, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce jeżeli przebywa na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przykład:

Pan Jan wyjeżdża do pracy w Holandii. Tam wynajmuje mieszkanie, zakłada konto w banku, przebywa dłużej niż 183 dni w roku. W swoim holenderskim zakładzie zapisuje się nawet do związków zawodowych.

Ponieważ w Polsce nie posiada żadnego źródła dochodów ani majątku, to można powiedzieć, że przeniósł do Holandii centrum interesów gospodarczych. Jednak w Polsce pozo-stały jego żona i dzieci – mieszkają w domu jego rodziców. Centrum interesów osobistych pana Jana nadal znajduje się więc w Polsce.

W związku z tym będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili kiedy jego rodzina wyjedzie z Polski i razem z nim zamieszka w Holandii, będzie można stwierdzić, że ośrodek interesów życiowych pana Jana znajduje się w tym kraju.

Koniec przykładu

O przeniesieniu interesów osobistych do innego kraju świadczyć będzie przede wszystkim zamieszkanie w tym kraju wraz z rodziną (małżonkiem, dziećmi). Inne powiązania osobiste, takie jak znajomi, zainteresowania, działalność kulturalna itp., nie są z pewnością powiązaniami ściślejszymi od rodziny.

O przeniesieniu takim świadczy również to, że w nowym kraju podatnik uzyskuje większość (a najlepiej wszystkie) dochodów. Jako dowód w ewentualnym postępowaniu posłużyć mogą dokumenty potwierdzające posiadanie w innym kraju miejsca zamieszkania (umowa najmu bądź akt własności), umowa o pracę, dokumenty świadczące o tym, że rodzina także mieszka za granicą (umowa o pracę małżonka, zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do miejscowej szkoły).

Organy podatkowe duże znaczenie (choć często nierozstrzygające) przyznają certyfikatowi rezydencji, czyli zaświadczeniu wydanemu przez organ administracji podatkowej danego kraju o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

Wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 1063/17 z 15-02-2018:

„Decydujące znaczenie dla określenia, w którym z państw osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania ma to, czy stworzyła w danym państwie ośrodek (centrum) interesów życiowych, rozumiany zgodnie z treścią art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jako centrum interesów osobistych lub gospodarczych. W tym względzie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna; kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd. Z powyższego wynika, iż przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Tym samym określona osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać również opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.”

Warto też pamiętać, że o zmianie miejsca zamieszkania warto powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku ZAP-3.

Drugi warunek zawarty w przepisie stanowi, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli przebywa na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zwróćmy uwagę, że nie musi to być pobyt nieprzerwany. Aby ustalić, czy podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, należy zliczyć dni, w których przebywał w kraju.

Warunek ten w szczególny sposób może dotyczyć cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski na okres dłuższy niż 183 dni w celu np. wykonywania pracy na terenie naszego kraju.

Przykład:

Obywatel Belgii od 7 miesięcy w związku z wykonywaną pracą przebywa w Polsce; ma tu nadany numer PESEL, tutaj też spędził większość tego czasu. W Belgii jednak mieszkają jego żona i córka, które odwiedza tak często, jak tylko pozwalają mu obowiązki zawodowe.

W sytuacji tej zachodzą przesłanki, by w myśl polskich przepisów uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, ponieważ tutaj przebywa dłużej niż 183 dni w roku, tutaj także najprawdopodobniej znajduje się jego centrum interesów gospodarczych.

Należy jednak zauważyć, że w tej sytuacji również ustawodawstwo belgijskie będzie uważało podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Belgii. Zgodnie z belgijskim prawem podatkowym za rezydenta podatkowego Belgii uważana jest bowiem osoba, która ma miejsce zamieszkania lub „siedzibę majątku” w Belgii. Belgijski kodeks podatkowy zakłada, że osoba ujęta w „rejestrze narodowym” jest rezydentem, chyba że zostanie udowodnione coś przeciwnego. Pojęcie „miejsce zamieszkania” oznacza faktyczne przebywanie w kraju, natomiast pojęcie „siedziba majątku” odnosi się do miejsca, z którego zarządzane są określone składniki majątkowe.

Koniec przykładu

Konflikt rezydencji

W sytuacji kiedy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu krajach (w myśl przepisów podatkowych tych krajów), mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem rezydencji, który należy rozstrzygnąć zgodnie z zapisami stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak wspominaliśmy wcześniej – z rezydencją wiąże się nieograniczony obowiązek podatkowy. W państwie rezydencji podatnik podlega opodatkowaniu od całości dochodów, które uzyskał w danym roku. Nierzadko jednak podatnik może być uznany za rezydenta przez dwa państwa.

Gdyby umowy o unikaniu podwójnego dopuszczały możliwość, że osoba może być rezydentem w dwóch państwach to oznaczałoby, że podlegałaby ona opodatkowaniu w dwóch państwach od całości dochodów. Prowadziłoby to w oczywisty sposób do podwójnego opodatkowania. Stąd, na gruncie umowy UPO można być rezydentem tylko w jednym państwie.

Jeżeli więc na gruncie przepisów wewnętrznych jednego i drugiego państwa osoba jest uważania za rezydenta to wówczas należy ten „konflikt rezydencji” rozstrzygnąć na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl umów podatnik może być rezydentem tylko w jednym kraju i tylko w jednym kraju może podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nierezydentem natomiast można być w tylu krajach, w ilu uzyskiwało się dochody.

Jeżeli w rozumieniu przepisów obu umawiających się państw dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, wówczas jej miejsce zamieszkania określa się zgodnie z następującymi zasadami, wskazanymi w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa;
 3. jeżeli przebywa zazwyczaj w obu umawiających się państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem;
 4. jeżeli osoba jest obywatelem obu umawiających się państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Przedstawione powyżej kryteria należy stosować według podanej kolejności, to znaczy, że jeżeli nie można rozstrzygnąć tej kwestii według punktu a, to rozpatrujemy punkt b i tak dalej. Jeśli konflikt rezydencji zostaje rozstrzygnięty już na gruncie pierwszego warunku, to nie musimy analizować pozostałych kryteriów.

Pierwszym kryterium, według którego rozstrzyga się, w którym kraju podatnik jest rezydentem, jest stałe miejsce zamieszkania. W myśl Komentarza do Modelowej Konwencji OECD za stałe miejsce zamieszkania uważa się „ognisko domowe”, czyli to miejsce, w którym koncentruje się życie rodzinne i osobiste podatnika. Nie ma tutaj znaczenia, jakim tytułem prawnym podatnik dysponuje w stosunku do tego miejsca.

Przykład:

Pan Marcin jest właścicielem dwóch mieszkań: jednego w Warszawie, drugiego w Berlinie. Jest menadżerem w polsko-niemieckiej firmie, w związku z tym swoje zawodowe obowiązki wykonuje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Jest osobą stanu wolnego i oba mieszkania wykorzystuje w podobny sposób.

W tej sytuacji należy uznać, że pan Marcin ma stałe miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i nie można rozstrzygnąć, które z tych miejsc pełni rolę „ogniska domowego” – oba mieszkania są na dobrą sprawę jego „ogniskami domowymi”.

Koniec przykładu

Jeżeli osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach (tak jak pan Marcin w powyższym przykładzie), wówczas prawo rezydencji przyznaje się temu krajowi, z którym podatnik ma ściślejsze powiązania o charakterze osobistym i gospodarczym (ośrodek interesów życiowych).

Pojęcie „ośrodka interesów życiowych”, które występuje w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy interpretować w taki sam sposób, jak na gruncie ustawy o PIT. Należy więc zbadać, z którym z dwóch krajów podatnika wiążą silniejsze więzy osobiste i gospodarcze. Priorytetowe znaczenie ma tutaj miejsce zamieszkania najbliższej rodziny (małżonka, dzieci).

Różnica w sposobie interpretowania pojęcia „ośrodka interesów życiowych” na gruncie ustawy o PIT i na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania sprowadza się do tego, że dokonując interpretacji na gruncie ustawy, organy podatkowe będą badały wyłącznie powiązania podatnika z Polską, nie biorąc pod uwagę jego powiązań z innymi państwami. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musimy zbadać powiązania podatnika z jednym i drugim państwem, a potem rozstrzygnąć, z którym z tych państw powiązania są silniejsze.

Jeżeli podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z zainteresowanych państw i nie można określić, w którym państwie posiada ośrodek interesów życiowych (ponieważ powiązania osobiste i gospodarcze łączą go zarówno z jednym, jak i z drugim państwem), to zostanie on uznany za rezydenta tego kraju, w którym zwykle przebywa.

„Zwykłe przebywanie” oznacza przebywanie w jednym państwie dłużej niż w innym. Najczęściej więc rozstrzyga tę kwestię okres pobytu, choć należy uwzględnić sytuacje, w których dłuższy pobyt w jednym państwie w danym roku może być wyjątkiem od reguły – wówczas to, że podatnik przebywał w danym roku w jednym państwie przez więcej dni niż w drugim, nie musi oznaczać, że zwykle przebywa w tym pierwszym państwie.

Przykład:

Wspomniany przed chwilą pan Marcin rzeczywiście częściej przebywa w Polsce niż w Niemczech, w Polsce też spędza większość weekendów oraz urlopy. Okazało się jednak, że w 2019 roku pan Marcin więcej czasu spędził w Niemczech niż w Polsce (w tym okresie realizował ważny projekt w Berlinie, w związku z czym rzadziej przyjeżdżał do Polski).

To, że w 2019 roku pan Marcin „zwykle przebywał” w Niemczech, nie oznacza, że na ten jeden rok zmienił miejsce zamieszkania. Do ustalenia, w którym kraju podatnik „zwykle przebywa”, należy wziąć pod uwagę okres dłuższy niż rok, tak aby wykluczyć ewentualne wyjątki od reguły.

Koniec przykładu

Jeżeli nie można rozstrzygnąć, w którym kraju podatnik zwykle przebywa (bo przebywa zarówno w jednym, jak i drugim państwie bądź nie przebywa w żadnym z nich), wtedy będzie uważany za rezydenta tego kraju, którego jest obywatelem. Tak więc obywatelstwo jest dopiero trzeciorzędnym kryterium rozstrzygania kwestii miejsca zamieszkania.

Gdyby jednak i ta przesłanka nie przyniosła rozstrzygnięcia, bo podatnik jest obywatelem obu zainteresowanych państw lub żadnego z nich, wówczas o tym, w którym kraju ma miejsce zamieszkani, musiałyby zadecydować odpowiednie organy obu państw w drodze wzajemnego porozumienia.

„Wzajemne porozumienie” odbywa się zgodnie z procedurą określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji gdy działania jednego lub obu państw prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania, podatnik występuje o wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia. Procedura ta jest więc zawsze wszczynana na wniosek podatnika, nie wszczyna się jej z urzędu. Organem, do którego należy złożyć wniosek jest Minister Finansów.

Przykład:

Pan Bogdan uważa, że jest polskim rezydentem (w Polsce mieszka wraz z żoną, tu prowadzi działalność gospodarczą) – w związku z tym rozliczał się jako osoba mieszkająca w Polsce. Pan Bogdan uzyskiwał też dochody w Danii i duński fiskus uznał go za swojego rezydenta, wydając stosowną decyzję podatkową.

Ponieważ działania duńskiego fiskusa doprowadziły do podwójnego opodatkowania (dochód, który w myśl decyzji wydanej przez duński organ podatkowy podlega opodatkowaniu w Danii, został przez pana Bogdana opodatkowany w Polsce), to zasadne staje się wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia. W tym celu pan Bogdan zwraca się do organu podatkowego tego państwa, które sam uważa za właściwe, z wnioskiem o przeprowadzenie procedury. Dla Polski organem tym jest minister finansów.

Koniec przykładu

W większości przypadków miejsce zamieszkania można jednak ustalić według kryterium ośrodka interesów życiowych. Mimo że często zdarza się, że podatnik prowadzi mobilne życie i w wielu państwach uzyskuje dochody, zazwyczaj wiąże się z jednym państwem bardziej niż z innymi i z reguły da się wskazać, gdzie znajduje się stałe miejsce zamieszkania podatnika (ognisko domowe) bądź w którym państwie ma ośrodek interesów życiowych.

Przykład:

Pan Leszek od kilku lat pracuje w Belgii, ma tam nadany numer podatkowy, tam też spędza większość roku. Do tej pory rozliczał się w Polsce, ponieważ tutaj mieszkała jego rodzina – żona i córka. W czerwcu 2019 r. córka wyszła za mąż i zamieszkała z mężem, a żona przyjechała do Belgii, do pana Leszka. W Polsce małżonkowie posiadają mieszkanie, z którego zamierzają korzystać w okresie urlopu i świąt (około miesiąca w roku). Żona nie pracuje, wszystkie dochody małżonków pochodzą z pracy pana Leszka w Belgii.

W którym kraju pan Leszek ma miejsce zamieszkania?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zachodzą przesłanki, że w myśl polskich przepisów podatnik będzie uznany za osobę mającą miejsce zamieszkania w 2019 roku w Polsce, ponieważ tutaj znajdowało się jego centrum interesów życiowych (dom, rodzina).

Należy jednak zauważyć, że w tej sytuacji również ustawodawstwo belgijskie będzie uważało podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Belgii. Zgodnie z belgijskim prawem podatkowym za rezydenta podatkowego Belgii uważana jest bowiem osoba, która ma miejsce zamieszkania lub „siedzibę majątku” w Belgii. Jeżeli w Belgii osiedla się rodzina danej osoby, to taka osoba uznawana jest za rezydenta podatkowego w Belgii.

Nie da się wobec tego rozstrzygnąć kwestii rezydencji podatkowej według pierwszego punktu, ponieważ w 2019 roku podatnik miał stałe miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Belgii, w obu tych państwach znajdował się też ośrodek interesów życiowych. Dopóki rodzina podatnika mieszkała w Polsce, centrum interesów życiowych pana Leszka znajdowało się w Polsce. Po ślubie córki i przeprowadzce żony do Belgii prawdopodobnie zmieniło się centrum interesów życiowych podatnika na Belgię. Ale nie jest to jednoznaczne, ponieważ małżonkowie korzystają z dwóch mieszkań, zarówno w Polsce, jak i w Belgii, i utrzymują powiązania osobiste (znajomi, przyjaciele).

W związku z tym kwestię rezydencji podatkowej należy rozstrzygnąć według drugiego punktu, to znaczy trzeba ustalić, w którym z państw podatnik „zwykle przebywa”. Biorąc pod uwagę, że podatnik pracuje w Belgii przez cały rok, najprawdopodobniej „zwykle przebywa” w Belgii. Wobec tego krajem jego rezydencji podatkowej będzie Belgia.

Koniec przykładu

Badanie, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania w większości przypadków sprowadza się do rozstrzygnięcia, z którym państwem podatnik ma silniejsze powiązania.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. sygn. III SA/Wa 1466/15: „Choć okoliczności związane z pozostawieniem mienia w Polsce stanowi czynnik wpływający na ustalenie ośrodka interesów życiowych, to nie ma charakteru decydującego. Dla oceny istnienia centrum interesów osobistych i gospodarczych bezsprzecznie mają również znaczenie takie okoliczności, jak funkcjonowanie w określonym układzie rodzinnym czy społecznym na terytorium Włoch. Tym samym fakt świadczenia pracy i uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia oraz fakt przebywania za granicą wraz z rodziną, uczęszczanie dzieci do szkół we Włoszech „przeważają” w niniejszej sprawie przy dokonywaniu oceny istnienia centrum interesów osobistych i gospodarczych.”

Odpowiadając na pytanie, w którym państwie osoba ma miejsce zamieszkania należy rozstrzygnąć, z którym państwem osoba ma silniejsze powiązania osobiste i majątkowe. Jeśli te powiązania koncentrują się w obu państwach to bierzemy pod uwagę kwestię, w którym państwie osoba spędza więcej czasu. Gdyby i to nie przyniosło rozstrzygnięcia to bierzemy pod uwagę obywatelstwo. W ostateczności, gdyby jedno i drugie państwo upiera się, że to ono jest państwem rezydencji to wówczas organy podatkowe tych państw musiałyby rozstrzygnąć tę kwestię między sobą.

145 Comments

 • by Marek Posted 5 października, 2020 8:45 am

  Jeśli zarobiłem w Anglii 56 083 £ i zapłaciłem od tej kwoty 11423£ podatku w Anglii to ile będę musiał dopłacić w Polsce tak mniej więcej może Pan napisać

  • by Mariusz Makowski Posted 13 października, 2020 1:19 pm

   Ok 20 -30 tys. zł. Szacunkowo bardzo.

   • by Justyna Posted 12 kwietnia, 2021 11:09 am

    Witam czy jesli w Polsce pracuje do czerwca a potem przeprowadzam sie na stale do holandii to czy musze placic podwojny podatek jesli zloze pismo zap-3 z holenderskim adresem? Czy posiadajie polskiego konta bankowego ma znaczenie?

  • by zniesmaczony Posted 27 września, 2021 4:20 pm

   Nic nie musisz zaplacic – jelsi mieszkasz na stale w UK – jakakolwiek decyzje US nie ma zadnego znaczenia.

   Panstwo Polkskie nie jest nadrzedne nad panstwem UK – US co najwyzej moze wyslac zapytanie do HMRC – a HMRC z 98% pewnoscia odmowi wszczynania jakichkolwiek c zynnosci.

   Dodatkowo mozesz pozwac uzednika ktory podpisal sie pod decyzja administracyjna w pL. PO WYGRANEJ SPRAWIE jesli znajdzie sie w jakimkolwiek. krajow angosaskich moze zostc aresztowany i deportowany do uk celem wykonania zasadzonego wyroku .

   • by Mariusz Makowski Posted 27 września, 2021 4:34 pm

    Ewentualny podatek w Polsce od brytyjskich dochodów wystąpi jedynie jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli więc np. mąż pracuje w UK a żona i dzieci mieszkają w Polsce to podatek w Polsce wystąpi.

    • by Bogumiła Posted 28 lutego, 2022 10:07 am

     A jezeli mam dostepna nieruchomosc to tez?

 • by Ania Posted 14 października, 2020 5:42 pm

  Witam serdecznie. Mieszkamy i pracujemy z mezem w Katarze od 5 lat -tutaj urodzila sie nasza corka i tutaj uczeszcza do szkoly. Jakis czas temu kupilismy mieszkanie w Polsce w celach inwestycyjnych i w 2020 roku czaczelismy je wynajmowac z tego tytylu oplacamy podatek liniowy 8.5%. Czy bedziemy musieli rozliczyc sie z fiskusem z naszych dochodow z Kataru za 2020 rok?? Czy jezeli przestaniemy wynajmowac mieszkanie od poczatku 2021 roku to czy nadal bedziemy objeci obowiazkiem podatkowym w Polsce??

  • by Mariusz Makowski Posted 14 października, 2020 6:23 pm

   Nie. W Polsce rozliczaja się Państwo tylko z polskich dochodów.

   • by Milena Posted 8 stycznia, 2022 8:10 pm

    Czy zatem te zarobki z Kataru podwyższają próg podatkowy dla dochodów z wynajmu w Polsce ?

    • by Mariusz Makowski Posted 10 stycznia, 2022 1:49 pm

     Nie podwyższają. Mówimy tutaj o osobach, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (bo mieszkają w Katarze). A nierezydenci podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko od polskich dochodów

 • by Katarzyna Radzik Posted 19 października, 2020 7:36 pm

  dziendobry, mam pytanie czy osoba wracajaca do Polski po 20 latach, bedzie placic podatek od oszczednosci z ktorych juz zaplacila podatek w Usa gdzie mieszkala przez wiele lat i rozliczala sie na biezaco z IRS ?
  czy przy przesidlaniu sie placi za tranfer pieniedzy na polskie konto ?
  dziekuje za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2020 8:56 am

   Nie

 • by Iwona Bajer Posted 25 października, 2020 8:07 pm

  Witam, od ponad 15 lat mieszkam w Belgii. Tutaj tez mam meza(nie Polskiego) i dzieci tez pochodzenia Polskiego. Pracuje w Belgii i płace podatki, ale od 2 lat pełnie tez fukcje Menagera Sprzedazy Avon i pracuje online(Avon Polska zarobek okolo 30.000zl rocznie)Czy bede musiala sie rozliczyc w Belgii za Polske? Czy W polsce za Polske a w Belgii za Belgiie?
  I jak z zarobkiem meza ktory z Polska nie mial nic wspolego?

  • by Iwona Bajer Posted 25 października, 2020 8:08 pm

   Dzieci tez pochodzenia nie wpolskiego(urodzone tutaj)*

  • by Mariusz Makowski Posted 27 października, 2020 10:24 am

   Opodatkowanie dochodów z Avon będzie zależało od tego w jakiej formie wykonuje Pani tę pracę. Prawdopodobnie jednak jedynym krajem, w którym będą opodatkowane Pani dochody jest Belgia.

 • by Dariusz Posted 30 października, 2020 3:24 pm

  Witam, jeżeli mieszkam z rodziną od 6 lat w UK, i tutaj mamy dom, a w Polsce stoi puste mieszkanie w kredycie( jest w planach sprzedaż, ale czekam ze sprzedażą po 5ciu latach ), które jest nie wynajmowane, stoi puste, to czy będę się musiał rozliczać się w Polsce??

  • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:39 pm

   Nie. Tylko w UK.

 • by Dariusz Posted 31 października, 2020 7:39 pm

  Dziękuję za odpowiedź

 • by Edyta Posted 31 października, 2020 7:48 pm

  Dzień dobry,

  Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii od 7 lat. W Polsce posiadam nieruchomość wynajmowaną i w Polsce płacę 8,5% ryczałt. Czy w świetle nowej ustawy powinnam zacząć rozliczać się ze wszystkich dochodów w Wielkiej Brytanii czy oba dochody mogą nadal być rozliczane w państwach ich uzyskania?

 • by Eva Posted 1 listopada, 2020 10:08 am

  Witam. Oboje z mężem mamy ltd w uk. Wypłaty jako dyrektor. Do pl jeździmy kilka razy w roku,(nasza praca pozwala na częste wyjazdy) aby doglądać dom( lato). .w uk mamy tez morgage , żadne z nas nie podejmie pracy w pl w 2021. Czy w takim wypadku polski US może żądać od nas płacenia podatku w pl?

 • by Paweł Posted 4 listopada, 2020 5:31 pm

  Dzień dobry Panie Mecenasie, moja sytuacja przestawia się następująco: mieszkam i pracuję w Austrii nieprzerwanie od kilkunastu lat, tam jestem zameldowany na stałe, mam również wydane wiele lat temu prawo stałego pobytu. Pracuję od kilkunastu lat w jednej firmie jako taksówkarz. Posiadam własne mieszkanie w Wiedniu. W Wiedniu mieszka również moja mama, która ma obecnie 79 lat.
  W Polsce mam natomiast stałe zameldowanie u mojej znajomej, u której mogę mieszkać kiedy przyjeżdżam. Mam również konto bankowe i kredyt na samochód, który kupiłem i zarejestrowałem w Polsce na moje nazwisko i adres, pod którym jestem zameldowany. Dodam, że jestem rozwiedziony, czyli stanu wolnego, mój dorosły syn (35 lat) mieszka z żoną i dziećmi w Polsce.
  Czy w moim przypadku polski Urząd Skarbowy może uznać mnie za polskiego rezydenta?
  Z góry dziękuję za odpowiedź – Paweł.

  • by Mariusz Makowski Posted 5 listopada, 2020 8:36 am

   Nie powinno być wątpliwości, że mieszka Pan w Austrii i w związku z tym nie ma Pan obowiązków podatkowych w Polsce

 • by Krystyna stanowska Posted 8 listopada, 2020 8:19 pm

  Panie mecenasi mam pytanko, razem z mężem pracujemy w Uk mąż 12lat a ja 9 posiadamy tutaj w uk swój dom,dzieci mamy już dorosłe ale posiadamy dom w Pl który jest uzyczony męża chrzesniakowi za opiekę nad domem nie bierzemy żadnych pieniędzy,On mieszkając w naszym domu płaci rachunki,które są na jego nazwisko,my do domu w Pl nie dokładamy nic co w takim przypadku mamy zrobic? ??? -nadmienię ze Urząd skarbowy w Pl nie zna naszego adresu w Uk

  • by Wojciech Posted 19 stycznia, 2021 11:18 am

   Witam,
   Podpinam sie pod pytanie:
   Mieszkamy z znona od ponad 13 lat w UK (syn 7 lat rowniez w UK) i przebywamy tutal ponad 300 dni w roku. W Pl mamy dom ktory jest urzyczony Tacie moje zony w zamian za opieke. Rachunki rowniez sa na niego. Wpl od roku 2020 mamy konto wspolne w PKO oraz dla syna oszczedniosciowe.
   co z naszym statusem w takim przypadku? Calosc dochodow W UK

   • by Mariusz Makowski Posted 27 stycznia, 2021 4:09 pm

    Nie mają Państwo obowiązków w Polsce

 • by Joanna Posted 10 listopada, 2020 9:08 pm

  Dziękuję za poruszenie tego tematu. Mam krótkie pytanie: czy osoba, mieszkająca w Portugalii od 3 lat, będąca członkiem zarządu fundacji z siedzibą w Polsce, nie osiągająca z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, może być „posądzona” o posiadanie ośrodka interesów w Polsce /zaangażowanie w działalność społeczną/? Jest to jedyna sprawa, łącząca tę osobę z Polską.

  Pytam, ponieważ księgowa fundacji twierdzi, że owszem:)

  • by Mariusz Makowski Posted 12 listopada, 2020 12:01 pm

   Samo pełnienie funkcji w polskiej fundacji nie może być argumentem świadczącym o polskiej rezydencji.

   • by Joanna Posted 19 listopada, 2020 1:39 pm

    Dziękuję za odpowiedź, wszystkiego dobrego!

 • by Dorota Posted 13 listopada, 2020 1:22 am

  Witam, pracuje i mieszkam w Irlandii od 8 lat. Niestety przy wyjeździe z Polski nie poinformowałam urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Od 8 lat nigdy nie pracowałam w Polsce ani nie osiągałam tu żadnych innych dochodów. Jestem stanu wolnego i w Polsce mam tylko rodziców których odwiedzam, z reguły tylko na urlop, nie posiadam swojej nieruchomosci w Polsce. W 2020r. wyjątkowo spędzę w Polsce powyżej 183 dni (ze względu na covid mam wyjątkowo możliwość obecnie pracy zdalnej od kilku miesięcy i pracodawca irlandzki wyraził zgodę na prace przez ten okres w Polsce dla załatwienia spraw zdrowotnych i pomocy rodzicom itp). Czy prawda jest konflikt rezydencji w 2020r- miejsce zamieszkania w dwóch krajach ale mimo to wiążą mnie nadal silniejsze więzy gospodarcze z Irlandia (praca, wynajem mieszkania etc) i dlatego dalej tylko tam podlegam obowiązkowi podatkowemu czy moze muszę nagle rozliczyć się też w Polsce ze względu na te 183 dni? Dziękuję serdecznie

  • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2020 9:11 pm

   Uznałbym, że ma Pani obowiązki tylko w Irlandii

   • by Dorota Posted 16 listopada, 2020 11:17 am

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź i potwierdzenie!

 • by kesek Posted 17 listopada, 2020 7:51 am

  Witam
  Od 2008 roku przebywam i pracuje we Francji tu mam dom ktory kupilem i tu place podatki , w Polsce tez posiadam bardzo stary dom ktory stoi pusty , do Polski przyjezdrzam na max 2 tyg w roku .Jestem po rozwodzie od 1999 r , moje dzieci sa pelnoletnie , od 2020 roku nabylem prawo emerytalne i ZUS wyplaca mi swiadczenia na polskie konto nie potracajac podatku dochodowego.
  Prosze mi odpowiedziec jaka bedzie moja sytuacja fiskalna w 2021 roku
  Z gory dziekuje za odpowiedz

 • by Rafał Posted 17 listopada, 2020 10:26 am

  Dzień dobry. Planuję wyjazd do Wielkiej Brytanii, zamieszkać razem z partnerem i zalegalizować związek. W Polsce posiadam mieszkanie za które spłacam kredyt, czy ośrodek interesów życiowych będzie traktowana Polska czy Wielka Brytania?

 • by AMNA Posted 20 listopada, 2020 7:38 pm

  Dzien Dobry, mieszkam w danii i prowadze mala dzialalnosc ,w Polsce mam mieszkanie ,konto bankowe i abonament na tv,przyjezdzam okazyjnie do Polski nie mam meza i dzieci, czy powinnam sie wymeldowac i zlozyc Zap 3 aby nie zaplacic podatku w Pl

 • by Cezary Posted 29 listopada, 2020 7:39 pm

  Witam,
  Pracuję w Anglii legalnie od kilku lat ,w Pl mam dom, rodzinę,grunty rolne i spłacam wysoki kredyt przez który muszę pracować poza polską ponieważ polskie realia nie pokryją rat kredytu.Mysle że z automatu jestem polskim rezydentem.
  Czy rozwód z małżonką i przekazanie jej majątku spowoduje zmianę mojej rezydencji podatkowej na Angielską ?

  • by Mario Posted 10 grudnia, 2020 9:26 am

   Podpinam sie pod pytanie. Mieszkam w UK ale zona z dziecmi w PL. Zona nie pracuje i jestem jedynym zywicielem rodziny. Czy po zniesieniu podwojnego opodatkowaniu bede musial placic dodatkowo podatek w Polsce. Jesli tak to co mam zrobic aby tego uniknac. Za granica pracuje juz ponad 15 lat i mam potwierdzony status rezydenta w UK. W Polsce mamy mieszkanie ktore moge przepisac na zone. Czy musze wziasc rozwod aby fiskus nie mial podstaw ze moj osrodek interesow jest w Polsce? W chwili obecnej do PL jezdze glownie na wakacje i na stale mieszkam w UK gdzie mam swoj dom.

   • by Tomasz Posted 17 września, 2022 7:00 am

    Także jestem zainteresowany odpowiedzią na to pytanie. W moim przypadku jednak dotyczy ono sądownie ustalonej separacji.

 • by IGOR Posted 2 grudnia, 2020 3:27 pm

  Bardzo proszę o wyjaśnienie , mieszkam w Austrii 8 lat, pobyt stały, w Polsce mieszka moja żona, ale tak naprawdę nasze pożycie małżeńskie nie istnieje, a dzieci nie mamy. Jak udowodnić US, że pożycia wspólnego nie ma, jesteśmy oficjalnie małżeństwem, bo rozwodu nie mamy. Jak to się ma do „Centrum interesów osobistych” ?

 • by Grzegorz Posted 7 grudnia, 2020 8:49 pm

  Witam, 8 lat temu przeprowadziliśmy się z rodzina do UK. W Polsce mamy mieszkanie, które wynajmujemy. Płacimy z wynajmu podatek ryczałtowy 8.5% w Polsce i rozliczamy się co roku PITem. Dochody z UK rozliczamy w UK. Nie złożyliśmy ZAP-3. Mamy już permanent settled status w UK. Czy nasz sposób rozliczania zmieni się od stycznia 2021 i czy musimy złożyć ZAP-3?

 • by Małgorzata Posted 16 grudnia, 2020 1:00 pm

  Dzień dobry,
  jestem rezydentką Portugalii od marca 2020 (nie mam tu żadnych dochodów), mój mąż i córka również. Prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem członkiem SC w Polsce, mam też w Polsce kilka nieruchomości (część z nich wynajmuję). Czy to oznacza, że mogę rozliczać się w Polsce. Czy muszę zgłosić w Portugalii, że odprowadzam podatek w Polsce? Czy muszę podpisać umowę abolicyjną w Portugalii? Dziękuję za odpowiedź

 • by Natalia Posted 28 grudnia, 2020 3:35 pm

  Witam, we wrześniu 2020 przeprowadziłam się z UK do Polski,, razem z synem. Mieszkałam 14lat w UK tylko tam płaciłam podatki, nigdy nie rozliczałam się z podatków w Polsce i nie miałam tu ośrodka zycia. Czy mogę mieć w danym roku podatkowym rezydenturę podatkowa w obu krajach, zapłacić podatek w UK, a za okres pracy w Polsce podatek w Polsce? Przebywałam w Polsce mniej niż 183dni

 • by Andrzej Posted 30 grudnia, 2020 5:51 pm

  Od 2008r pracuje i mieszkam w Hiszpanii w Polsce posiadam mieszkanie i konta bankowe aby móc opłacać czynsz i rachunki czy będę też musiał płacić podatek w Polsce . Nie mam rodziny tj. żony, dzieci.

 • by Kasia Posted 4 lutego, 2021 8:34 pm

  Witam!
  Od ponad 20 lat mieszkam w Belgii i jestem rezydentem podatkowym w Belgii. Posiadam obywatelstwo belgijskie i polskie. W Polsce posiadam mieszkanie, które zamierzam sprzedać, mam je dłużej niż 5 lat. W Polsce jestem zwolniona od podatku od sprzedaży nieruchomości, ale nie wiem jak będzie w Belgii? Czy Belgia może żądać ode mnie podatku od sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce?
  Kasia

 • by Kasia Posted 10 lutego, 2021 10:54 pm

  Witam,

  Mam rezydencje podatkowa w UK ale chce przelać swoje oszczędności na konto w PL ale tez nie zamierzam wracać póki co – tylko przelew, czy będę musiała odprowadzić podatek lub to zgłosić ?

 • by Marika Posted 13 lutego, 2021 9:17 pm

  Dzień dobry, mieszkam i pracuje na Islandii. W Polsce jestem współwłaścicielka domu. W tym roku mama chce tez przepisać na mnie mieszkanie, które zamierzam wynajmować i opłacać podatek od najmu. Zakładając, ze to na Islandii będę przebywała więcej niż 183 dni (w Polsce będę w tym roku ok 120 -150 dni) za rezydenta którego kraju będę uznana? Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie

  • by Marika Posted 13 lutego, 2021 9:18 pm

   Dodam jeszcze, ze nie mam rodziny i dzieci

 • by Marika Posted 13 lutego, 2021 9:29 pm

  Dzień dobry. Pracuje i mieszkam na Islandii. Jestem singielka, w Polsce jestem współwłaścicielka domu, w tym roku mama chce przepisać na mnie mieszkanie, które zamierzam wynajmować i płacić od tego podatek. W Polsce będę przebywała w tym roku 120-150 dni. Większą część roku będę przebywała na Islandii. Czy w moim przypadku jest możliwosc opodatkowania dochodu z pracy na Islandii również w Polsce?

 • by Adam Posted 17 lutego, 2021 12:43 pm

  Witam, prosze o pomoc. Od 13 lat mieszkam w Anglii. 2 lata temu kupilem mieszkanie pod inwestycje/wynajem. Od wynajmu odprowadzam podatek w Polsce. Czy od 2021 roku bede musial rowniez rozliczyc sie z moich dochodow w UK rowniez w Polsce? Zaznacze ze w Anglii mieszkam na stale razem z rodzina. Czy jest jakis paragraf w nowowprowadzonej ustawie, ktorym moglbym sie poslugiwac podasz rozliczenia z Urzedem Skarbowym?

 • by Kamila Bęben Posted 23 lutego, 2021 2:40 pm

  Witam, mieszkam i pracuję w Irlandii od prawie 7 lat i aktualnie staram się o Irlandzkie obywatelstwo. Koniec roku podpisałam umowę notarialną na mieszkanie, które będzie do odebrania koniec 2021 r. Za mieszkanie dokonuję spłaty w transzach z polskiego konta, tu mam założone lokaty. Jestem zameldowana w Polsce, w mieszkaniu komunalnym mojej mamy. Czy w następnym roku będę musiała zapłacić podatek również polskiemu fiskusowi?

 • by Kamil Posted 25 lutego, 2021 11:31 am

  Dzień dobry, moja mama jako centrum życiowe podatnika ma ustalone na Włochy. Posiada Polską emeryturę, którą dostaje w kwocie brutto ze względu na to, iż nie są potrącane składki zdrowotne. W 2020 r. chciała sobie dorobić do emerytury i wyjechała do Niemiec z polską firmą na zarobek. Kilka dni temu w podatki.gov są widoczne dwa PIT-y. Jeden z ZUS, a drugi właśnie z tej firmy. W systemie pokazuje, że ma do zapłaty ponad 3 tysiące złotych. Po kilku telefonach do Krajowej Izby Skarbowej, dowiedziałem się, że mama musi poprosić tę firmę o anulowanie PIT i wystawienie ponownie na Włochy w celu uniknięcia tej kwoty. Mama do tej pory rozliczała się we Włoszech z emerytury jak i innych źródeł zarobków. Czy jest Pan/Pani w stanie coś więcej na ten temat powiedzie?

 • by Maciej Posted 6 marca, 2021 10:30 pm

  Dzien dobry, Od 15 lat mieszkam (z partnerka i dwojka dzieci) w Republice Czeskiej, gdzie pracowalem do polowy roku 2020. W polowie roku 2020 rozpoczalem prace w Polsce. Posiadam potwierdzona Czeska rezydencje podatkowa. Rozliczenie podatkowe roku 2020 jest w toku, natomiast bardziej zastanawia mnie kwestia roku 2021 – jedyne moje zrodlo dochodu bedzie na terenie Polski – moj praodawca zaplaci wiec zaliczke na poczet podatku dochodowego a ja rozlicze na koniec roku z polskim fiskusem polski podatek. Co w takim razie rozliczal bede w Republice Czeskiej jako rezydent podatkowy, jesli cale moj podatek zostanie juz odporwadzony w Polsce? Jaki ma sens rezydencja podatkowa w takim przypadku?

 • by Marcin Kwiatkowski Posted 7 marca, 2021 9:21 am

  Od 15 lat jestem z zona w Uk Mamy tu dom ale w czerwcu tego roku żona chce zjechać z 2 małych dzieci do polski ale ja ze strarszym 14 letnim synem chce zostać by dokończyl naukę w Uk Czy muszę płacić podatki w PL czy tylko w Uk ?

 • by Dorota M Posted 7 marca, 2021 5:54 pm

  Od 11 lat mieszkam z mężem w Irlandii Polnocnej. W Polsce mamy mieszkanie które nie wanajmujemy. Opłacamy je wysyłając pieniadze na polskie konto. Do Polski praktycznie nie latamy. Czy będziemy musieli się rozliczać? Dziękuję za odpowiedź.

 • by Marcin Posted 28 marca, 2021 7:36 pm

  Witam mieszka w UK od 8 lat . W Uk jest zemna Partnerka( nie zona) w 2020 roku mialem dosc spore problemy z praca ponad pol roku bylem osoba besrobotna(bez prawa donzasilku) W polsce posiadam mieszkanie ktore wynajmuje od 09.2020 roku .W Uk mam vertyfikat rezydecji podstlowej od 2013 r do 2021. Wyjerzdzajaz z ploski nie zglosilem tego faktu do US ani nie wymeldowalem sie. Zrobilem to dopiero prsy slozeniu Pit28 (smiana adredu w US) i parebtygodni temu wmeldowalem sie z pobytu slatego. W Pl mam tes 2 konta 1 do obslugi wynajmowanego miesskania( na ktore wplacilem kilka tysiecy zloty przy zakladaniu(Mialem zamiar zeobic remot wieszkaniu oraz pieniadze na utzrymanie miesskania jakbym nie znalasl najemcy, mam tez konto walutowe wras z moja partnetlrka na ktore moja partnerka wyslala kilka razy nie wielkie sumy. Do Polski przyjerdzam co 2 lata max raz w roku . Jak eyglada mija sytulacjia? Bardzo prosze o odp caka sytulacjia z resydetura podatlowa jest dlamnie dosc nie jasna.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 kwietnia, 2021 9:40 am

   Opodatkowaniu w Polsce podlega tylko dochód Polski (najem). Nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce.

 • by Monika Posted 6 kwietnia, 2021 1:26 pm

  Dzień dobry,
  W 2020 roku uzyskałam dochody w Belgii, od których odciągane były zaliczki na rzecz belgijskiego fiskusa. W Belgii mieszkam wraz z mężem i nieletnim synem, od 7 lat. W Polsce posiadamy nieruchomość, w której mieszkają dorosłe dzieci, a my korzystamy z niej podczas pobytu w kraju (na okresy krótsze niż 183 dni). Jedyny dochód, który rozliczany jest w PL to emerytura męża, pozostałe dochody nie podlegają opodatkowaniu. Czy w tej sytuacji, będę musiała rozliczać swoje dochody również w Polsce?

 • by Ela Posted 11 kwietnia, 2021 4:44 pm

  Dzień dobry,13 lat pracuje w Uk i tutaj jestem rezydentem podatkowym (praca na kontrakt)w Polsce posiadam mieszkanie i kato bankowe,w mieszkaniu mieszka moja corka która nim się teraz opiekuje zaznaczam dzieci dorosłe a ja po rozwodzie.Wyjeżdżając do Uk nie złożyłam w urzędzie skarbowym ZAP-3 ,czy teraz będę musiała ?Czy w moim przypadku muszę się rozliczyć w Polsce?Prosze o odp dziekuje.

 • by Mateusz Posted 14 kwietnia, 2021 5:04 pm

  Witam,
  Zmieniam pracodawcę na zagranicznego (Włochy) i stamtąd też będą generowane moje przychody. Tam też będą pobierane mi podatki i inne składki z tytułu wynagrodzenia. Jednak żona pozostaje w Polsce wraz z dziećmi, tutaj też pracuje a dzieci chodzą do szkoły, ja sam będę przebywał każdego miesiąca kilka dni w domu. czy w tym przypadku będę musiał się rozliczać się również w Polsce? Czy tak jak zapewnia mnie księgowa tamtejszej firmy o tym iż będą to tylko Włochy ?

 • by Ola Posted 26 kwietnia, 2021 6:10 pm

  Witam mieszkam w uk od marca 2019, za pracę w polsce w 2019 roku się rozliczałam, nie zgłosiłam w US wyjazdu za granicę, w UK mam status osiedlenia, prace i wynajmuje pokoj wraz z chłopakiem, On przebywa tutaj 9 lat, nigdy nie rozliczał sie w Polsce, ani nie zgłaszał wyjazdu, chcielibyśmy wrócić do Polski w kwietniu 2022 roku, czyli w 2022 będziemy więcej niż 183 dni w Polsce czy będziemy obciążeni opodatkowaniem za pracę w UK? Czy powinniśmy rozliczyc się za 2020 rok w Polsce ?

 • by Lukasz Posted 10 maja, 2021 7:24 am

  Czyli zmiana w prawie w zasadzie blokuje możliwość emigracji jeśli w Polsce było się już 183 dni w danym roku? Jeśli ktoś wyjedzie we wrześniu, wymelduje się (zgłosi wyjazd z kraju), będzie mieszkał poza Polską i tam pracował, opcjonalnie również studiował/uczył się, to w danym roku i tak będzie rezydentem w Polsce?
  Tragedia!

 • by Jaro Posted 14 maja, 2021 12:35 pm

  Dzień dobry.
  Pracuję w UK a rodzina mieszka w Polsce. Chciałbym zjechać do domu w Polsce.
  Czy nie podejmując pracy w Polsce (i innego dochodu) do końca roku kalendarzowego będę musiał płacić podatek w Polsce?
  Np. podejmując pracę w Polsce w styczniu 2022 gdzie za 2021 nie miałbym żadnego przychodu, poza tym z UK to czy wtedy nadal muszę płacić podatek za otrzymane wynagrodzenie w miejscu pracy w UK za rok 2021?

 • by Krystyna Posted 20 maja, 2021 12:30 pm

  Witam.
  Mój mąż pracuje od 15 lat w Danii na umowę o pracę, tam posiada mieszkanie spółdzielcze i w Dani jest zameldowany na stałe, a także otrzymał zezwolenie na pobyt stały w Danii, tam też płaci podatki. Do Polski przyjeżdża tylko na 3 tygodnie urlopu i czasami wpada na weekend. W PL mamy wspólny dom i mąż ma konto bankowe, no i oczywiście ja jestem w Polsce . Dzieci mamy już dorosłe. Czy będzie musiał także płacić od 2021 roku podatki w Polsce?? Chcę zaznaczyć, że ja chcę dopracować do emerytury i chcemy zamieszkać na stałe w DK, bo w PL dzieje się tragedia.

 • by Anna Posted 28 maja, 2021 3:30 pm

  Dzień dobry . Od jakiś 8 lat razem z partnerem mieszkamy i pracujemy w Irlandii . 3 lata temu kupiliśmy tutaj dom. Czy jeśli zdecydujemy się na zjechanie do Polski i podjęcie tam pracy i wynajęcie tutaj komuś swojego domu to czy w Polsce będziemy musieli płacić podatek od ewentualnego dochodu tutaj za wynajem ? Z góry dziękuję i pozdrawiam .

 • by Katarzyna Posted 7 czerwca, 2021 10:29 pm

  Dzień dobry. Jak należ postąpić w przypadku, gdy jedyny żywiciel rodziny mieszka na stałe w Irlandii (pracuje wyłącznie tam, przeszło 15 lat). Żona i dzieci przebywają w Polsce (nie są zameldowani, nie pobierają żadnych świadczeń zdrowotnych czy socjalnych w Polsce, żona nie pracuje). Jak wtedy urząd może to zinterpretować?

  Z tego chyba jasno wynika, że nie można płacić podatków w obu krajach…. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
  https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-29-kwietnia-2021-r-ws-rezydencji-podatkowej-oraz-zakresu-obowiazku-podatkowego-osob-fizycznych-w-polsce

 • by Sławomir Posted 9 czerwca, 2021 7:56 am

  Dzień dobry,

  a co jeśli jestem tłumaczem mieszkającym w Hiszpanii, z działalnością zarejestrowaną tamże, opłacającym składki w Hiszpanii, z całą rodziną, wynajętym mieszkaniem tamże i bez majątku (nieruchomości) w Polsce, itp.a moimi jedynymi klientami są firmy w Polsce? Czy sprzedając 100% moich usług do Polski „uzyskuję dochód” podlegający opodatkowaniu w Polsce?

  • by Mariusz Makowski Posted 16 czerwca, 2021 7:27 pm

   Prawdopodobnie Pana dochody będą opodatkowane tylko w Hiszpanii.

 • by Janek Posted 25 lipca, 2021 8:29 pm

  Dzień dobry,

  Dwie osoby w nieformalnym związku przeprowadzają się do Czech, jedna z nich wynajmuje mieszkanie na swoje naziwsko, ma zatrudnienie w czeskiej firmie – oczywiście płaci podatki w Czechach, natomiast druga pracuje zdalnie w polskiej firmie, i stały meldunek też ma w Polsce w domu rodziców. Rozumiem, że ta druga osoba płaci tylko podatki w Polsce?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 lipca, 2021 8:44 pm

   Podatki płaci się tam gdzie się mieszka (o miejscu zamieszkania nie decyduje meldunek a faktyczny „ośrodek interesów życiowych”)

 • by Dominika Posted 30 sierpnia, 2021 1:04 pm

  Dzien dobry
  Posiadam grunt rolny 4.5 h place krus posiadam dom gdzie jestem zameldowana ale nie mieszkam. W irladii mieszkam i pracuje od 14 lat do polski przyjezdzsm na tydzien raz do roku. 10 lat temu pytalam w krusie ze skoro jestem za granica czy powinnam go placic pani w okienku powiedzala ze tak bo jestem rolnikiem a to nawet lepiej dla mnie bo bede miala emeryture sama juz nic nie wiem ptosze o pomoc. Planuje zostac na stale w irlandi.
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 6 września, 2021 8:04 am

   Nie odpowiem Pani czy powinna Pani opłacać KRUS (nie znam się na tych przepisach) ale nie powinno być wątpliwości, że ma Pani miejsce zamieszkania w Irlandii.

 • by Bartosz Lada Posted 1 września, 2021 7:50 am

  Dzień dobry, moja żona, obywatelka Ukrainy, założyła właśnie działalność gospodarczą w Ukrainie. Czy dochód z tej działalności, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, będzie zawsze opodatkowany tylko i wyłącznie w Ukrainie, niezależnie od rezydencji żony? Z rezydencją sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i może nie będziemy musieli tego ustalać 🙂 Dziękuję z góry!

  • by Mariusz Makowski Posted 6 września, 2021 8:03 am

   Dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby. A w przypadku działalności osób fizycznych siedzibą jest miejsce zamieszkania. Chyba, że działalność jest prowadzona w drugim państwie poprzez zakład (np. biuro) – wówczas zyski, które można przypisać do zakładu podlegają opodatkowaniu w tym państwie.
   Tak więc do odpowiedzi na Pana pytanie potrzeba ustalić gdzie jest miejsce zamieszkania żony oraz czy prowadzi działalność poprzez zakład.

 • by franek Posted 12 września, 2021 9:50 am

  Dzień dobry. Wraz z żoną planujemy powrot do Polski na stałe w przyszłym roku (1 kwartał), po pobycie w UK, gdzie mieszkamy od 6 lat.
  Czy po przeniesieniu rezydentury na Polską, będziemy musieli rozliczyć sie z dochodow uzyskanych na początku roku 2022 w Anglii?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 września, 2021 9:45 am

   Nie, dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii przed powrotem do Polski (czyli w okresie gdy nie byli państwo polskimi rezydentami) nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.
   Dodatkowo, Polski ład przewiduje ciekawą ulgę dla podatników wracających do Polski – wkrótce opublikuję o niej artykuł na stronie.

   • by Asia Posted 19 kwietnia, 2022 2:37 pm

    Dzień dobry. Będę wdzięczna za podsunięcie podstawy prawnej. Wróciłam z Irlandii w czerwcu 2021r., do końca czerwca uzyskiwałam dochody w Irlandii, od września w Polsce (umowa o pracę) i boję się, że w PIT za 2021 obowiązuje mnie jednak metoda odliczenia proporcjonalnego, co będzie sporym kosztem. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

    • by Mariusz Makowski Posted 8 maja, 2022 1:21 pm

     Należy zacząć od tego czy w okresie pobytu w Irlandii miała Pani miejsce zamieszkania w Polsce. Jeśli nie, to dochody irlandzkie będą podlegały opodatkowaniu tylko w Irlandii

 • by Grzesiek Posted 22 października, 2021 1:03 pm

  Dzien dobry,
  Mam podobne pytanie jak Pan franek. Planuje powrot do Polski z UK po 3 latach, na 1 Stycznia 2022. Studia oraz praca przez te wszystkie lata na terenie UK, również wszystkie podatki tam rozliczane. Wracam do mieszkania, w którym mieszkałem przed wyjazdem i cały czas byłem zameldowany. Niestety Pani w urzędzie poinformowała mnie że w systemie wciąż mam stary,wkrótce ponownie aktualny, adres więc ZAP 3 nie muszę składać. PITu nie składałem przez te lata, ostatni za 2018 rok. Czy potrzebuje składać jakieś sprostowania do US czy wystarczy że po powrocie na koniec 2022 złoże ponownie PIT w Polsce? czy mogę ZAP3 złożyć czysto profilaktycznie – nawet jeśli okaże się że wszystkie dane są aktualne?
  Pozdrawiam Grzesiek

 • by Ewelina Posted 24 listopada, 2021 11:10 am

  Witam. Od 7 lat mieszkamy z mężem i córką w Anglii. Dochód osiągamy jedynie w Anglii,tu też wynajmujemy dom,córka chodzi do angielskiej szkoły. W Polsce natomiast posiadamy mieszkanie w kredycie i konto bankowe do jego obsługi. Czy musimy rozliczyć się z dochodów w Polsce?

 • by piotr Posted 17 stycznia, 2022 10:31 pm

  Witam Panie Mecenasie, wraz z żoną mieszkam w UK przeszlo 10lat, niczego do US przed wyjazdem nie zgłaszaliśy, z powodu złego stanu zdrowia rodziców żona musiała wyjechać z UK razem z córką żeby im pomóc. W UK zwolnila sie z pracy i w październiku 2021 pojechaly do Polski, przebywa w kraju juz prawie 4 miesiące, w międzyczasie zarejestrowała się w Urzedzie Pracy oraz znalazła pracę ktora ma rozpocząć w przyszłym tygodniu, ja przebywam dalej w UK i pracuję, jakimś cudem calkowicie zapomnieliśmy o podwójnym opodatkowaniu, moje pytanie brzmi, czy jesli żona nie podpisze umowy i wróci do UK przed upływem 183 dni czy będziemy musieli się rozliczać w Polsce? Dziękuję za porade.

 • by Iza Posted 25 stycznia, 2022 1:17 pm

  Poprorszę o odpowiedź. Mąż w okresie od 30 sierpnia do 23 grudnia 2021 roku pracował Holandii na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej w Polsce na ryczałcie. Wystawiał faktury cotygodniowe a przed wyjazdem uzyskał zaświadczenie z ZUs A1. Podatki od wystawionych faktur są rozliczane w Polsce i w Polsce płaci podatki. Rodzina została w Polsce , przyjeżdżając do Polski świadczył też usługi w Polsce . Czy obowiązuje go tylko opodatkowanie w Polsce czy jednak będzie musiał jeszcze płacić podatek w Holandii? W Holandii mąż został zarejestrowany w rejestrze nierezydentów.

  • by Mariusz Makowski Posted 11 lutego, 2022 8:26 am

   Przychód uzyskany w ramach działalności gospodarczej będzie w tym przypadku opodatkowany tylko w Polsce

 • by Mateusz Posted 16 lutego, 2022 8:41 pm

  Dzień dobry,
  Jestem rezydentem podatkowym w UK. W 2021r uzyskałem przychód inwestując na Polskim rynku kapitałowym przez Polskie biuro maklerskie. Biuro maklerskie wygenerowało Pit-8C. Moje pytanie brzmi, czy muszę składać jakikolwiek Pit w Polsce, jeśli wspomniany przychód uwzględniam w zeznaniu podatkowym w UK.

  • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2022 11:42 pm

   Nie musi Pan. Jeśli jednak w tym PIT-8C został wskazany polski adres zamieszkania to należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy zainteresuje się dlaczego nie złożył Pan zeznania PIT-38

   • by Mateusz Posted 28 lutego, 2022 8:40 pm

    Dziękuję za odpowiedź !

 • by Jacek Dariusz Kujaszewski Posted 17 lutego, 2022 8:39 pm

  Witam! Od 16- tu lat mieszkam i pracuję w UK mam mieszkanie wynajęte , duże opłaty i w Polsce jestem gościem ( około 80 dni w roku) spełn8łem marzenie życia i wybudowałem dom w polsce.
  W domu mieszka żona i dzieci już dorosłe. Mój ośrodek życiowy od 10 lat to jednak UK w Polsce od 17 lat nie zarobiłem ani złotówki.
  Czy muszę zapłacić podatek?
  Zarabiam 30 tyś funtów rocznie to jaka będzie kwota?

  • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2022 11:40 pm

   W Pana sytuacji należałoby dokładniej przeanalizować, z którym państwem ma Pan silniejsze powiązania osobiste i majatkowe

 • by Karolina Posted 22 lutego, 2022 6:04 am

  Witam,
  Mieszkam i pracuje z mężem w Norwegii. Mamy w Polsce mieszkanie, które nie jest wynajmowane. Budujemy rownież dom w Polsce. Spędzamy w Polce około 6 tyg wakacji. Czy będziemy musieli się również rozliczać w Polsce?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2022 11:39 pm

   Nie. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (a Państwo nie mają) podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów uzyskiwanych w Polsce. Jeśli takich dochodów nie ma to nie ma żadnych obowiązków podatkowych w Polsce

 • by Kamil Posted 6 marca, 2022 12:56 pm

  Witam czy może pan ocenić czy będę musiał dokonać dopłaty podatku w Polsce tzn będę uznany za polskiego rezydenta?
  -kawaler, bez dzieci, posiadam adres holenderski 4 lata co roku rozliczam się z podatku holenderskiego, polski adres stały również
  mam co roku składałem pit tzw zerowy w Polsce
  -koniec września lub początek października zap-3 w polskim urzędzie skarbowym podałem adres holenderski
  -bez nieruchomości w Polsce jedynie motocykl oraz konto na które przelewam sobie euro co jakiś czas jako oszczędności i ok i parę tys zł które systematycznie topnieją
  -w 2021 byłem łącznie 2 miesiące w Polsce
  -brak przychodów w Polsce
  -rodzina w Polsce rodzice i siostra oraz chrześnica
  -umowa na czas nieokreślony(stały) w Holenderskiej firmie oraz holenderskie konto bankowe
  -ubezpieczenie zdrowotne również holenderskie
  Być może okoliczności które tu przedstawiłem wskazują jaki będzie rozstrzygnięcie.
  Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2022 9:28 am

   Na podstawie tych informacji przyjąłbym, że mieszka Pan w Holandii i raczej polski fiskus nie powinien mieć co do tego wątpliwości

 • by Dorota Posted 9 marca, 2022 9:17 am

  Dzień dobry. Jestem rezydentem podatkowym Holandii, w roku 2021 wykonałam małe zlecenie (tłumaczenie) dla polskiej firmy. Zleceniodawca wystawił IFT-1R. Odnalazłam zarówno informację o tym, że kwota ta powinna zostać zgłoszona w Holandii i wyłączenie tu rozliczona, jak i informację, że mimo wszystko mogę rozliczyć się z tej kwoty w Polsce składając PIT37. Będę wdzięczna za podpowiedź, która z tych informacji jest poprawna.

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2022 9:27 am

   Prawidłowa jest pierwsza wersja. Jest Pani w Polsce nierezydentem więc w przypadku zlecenia nie składa Pani PIT-37. Informacja IFT-1R jest już rozliczeniem z polskim fiskusem (choć jeżeli polski zleceniodawca pobrał Pani jakąś zaliczkę na podatek to jest ona nadpłatą i ma Pani prawo wystąpić o zwrot tej nadpłaty do urzędu skarbowego). Dochód z tego zlecenia podlega opodatkowaniu w Holandii.

 • by Jacek Walotka Posted 24 marca, 2022 5:37 pm

  Witam Panie Mariuszu.
  Po przeczytaniu Pana artykułu nasuwa mi się pytanie.
  Mianowicie od ponad 7 lat mieszkam z moją rodziną w UK ( cały czas oboje pracujemy, dzieci chodzą do szkoły). Myślę że w niedługim czasie planujemy kupić mieszkanie w Polsce pod wynajem. Zamierzam zgodnie z prawem płacić podatek 8,5% w Polsce od najmu.
  Moje pytanie jest zatem takie ,skoro mieszkamy z całą rodziną ponad 7 lat w UK a Polskę odwiedzamy przeciętnie ok 20 dni w roku kalendarzowym, w jakim celu mam się ubiegać o status rezydencji podatkowej skoro to bardziej oczywiste być nie może że nasze centrum życiowe znajduje się w UK?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.
  Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 24 marca, 2022 5:45 pm

   Nie ma takiej potrzeby – nie jestem też wielkim fanem występowania o certyfikat rezydencji. Po prostu składając zeznanie roczne z przychodami z najmu (PIT-28) należy w nim wskazać brytyjski adres zamieszkania. I tyle.

 • by Ewa Posted 30 marca, 2022 3:43 pm

  Witam
  Mieszkam z mężem i dzieckiem w Angli gdzie spędzamy większość czasu w roku,w Polsce 40dni maximum.
  W Polsce budujemy dom i mamy konto bankowe. Czy przez właśnie to że posiadam konto i buduję dom będę musiała płacić podatek dodatkowo w Polsce?
  Dziękuję

  • by Mariusz Makowski Posted 4 kwietnia, 2022 4:14 pm

   Nie – być może w przyszłości nastąpi przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski ale samo rozpoczęcie budowy i konto w banku to jeszcze za mało by mówić o miejscu zamieszkania w Polsce.

 • by Bartosz Posted 30 marca, 2022 5:56 pm

  Dzień dobry, dziękuję za wnikliwy artykuł. Chciałbym dowiedzieć się czy pracując zdalnie poniżej trzech miesięcy z terytorium Włoch na rzecz polskiego pracodawcy (umowa o pracę) ryzykuję powstanie zobowiązania podatkowego wobec Włoch?
  Chcę skorzystać z okoliczności, w której kończymy z partnerką wynajem mieszkania w Polsce i zasmakować życia w innym kraju.
  Staram się oszacować potencjalne koszty z tym związane i zapoznałem się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jednak wątpliwości wciąż nie dają mi spokoju.
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 4 kwietnia, 2022 4:13 pm

   Jeśli pobyt we Włoszech nie będzie oznaczał przeniesienia do tego państwa miejsca zamieszkania (czyli byłby to w zamierzeniu pobyt czasowy) i jednocześnie nie przekroczy 183 dni to wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu tylko w Polsce.

 • by Daniel Posted 8 kwietnia, 2022 7:23 pm

  Dzień dobry, Urząd Finansowy w Niemczech, stosuje podwójne opodatkowanie w mojej sytuacji…. Prowadzę firmę w Polsce, mam stały pobyt, rezydencję, Leasingi, rachunki bankowe, apartament nad morzem, zatrudniam pracowników, pracuje w Polsce od godz. 6.00 do 22.00, Weekend i Urlop Firmowy spędzam w apartam. nad Polskim Morzem, jak i wszelkie święta…. Jednak nocuje w domu Zony w niemczech gdzie zarejestrował mnie urząd jako pobyt stały, według ich uznania…. Na posesji Żony znajduje się wystawka jako prezentacja mojich produktów, która jest ogulnie dostępna. Żona udziela odwiedzającym informacji oraz wręcza prospekty. Urząd niemiecki uznał iż troszeczkę mojej firmy znajduję się na terenie Niemiec, to wykonał obliczeń i domaga się zapłaty wyliczonego dochodu…. jak i innych płatności w danym kraju podlegają. Wyliczony dochód został prze zemnie nie opłacony, bo tego już dokonałem w polsce..

 • by Monika Posted 19 kwietnia, 2022 12:09 pm

  Witam. Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, ale miejsce wykonywania tej pracy (budowlanka) jest na terenie Belgii przez mniej niż 183 dni w roku (oddelegowanie). Czy jeśli z mężem ustanowimy separację prawną i ja zjadę również do Belgii i tam się zamelduję i podejmę prace na umowę o prace, ale nie bede mieszkać razem z mężem w Belgii z racji separacji, to czy w takiej sytuacji działalność gospodarcza męża będzie dalej opodatkowana w Polsce? Czy Belgia może rościć sobie prawa do opodatkowania tej pracy męża wykonywanej na terenie Belgii?
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

 • by Malgorzata Posted 30 kwietnia, 2022 12:11 pm

  Moja córka w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 pracowała w Holandii (ani w 2020 ani 2021 nie przekroczyła 183 dni)
  Firma holenderska pobierała podatek od wynagrodzenia i wpłacała do US , natomiast środki wypłacane były w Polsce.
  Firma Polska również naliczała podatek Polski i wypłacała kwotę netto. W wyniku wyjaśnień firma holenderska zwróciła podatek córce – który według mnie córka powinna zwrócić go firmie holenderskiej, ponieważ wszystkie przychody zgodnie z z PIT 11
  zgodne sa z umową oraz zaliczki na podatek od tych przychodów również są prawidłowo naliczane. Czy mam rację??

  • by Mariusz Makowski Posted 8 maja, 2022 1:19 pm

   Zbyt mało informacji by jednoznacznie na to odpowiedzieć ale nie ma takiego rozwiązania jak zwrot płatnikowi pobranego przez niego podatku. Zaliczki na podatek są bowiem potrącane z wynagrodzenia pracownika a nie z „środków własnych” płatnika. Podatek holenderski prawdopodobnie został zwrócony z uwagi na stosunkowo niskie dochody oraz kwotę wolną od podatku.

 • by Roman Posted 16 maja, 2022 3:20 pm

  witam. jestem rezydentem w Hiszpanii na emeryturze (pobieram polska i hiszpańska) sprzedałem mieszkanie w Polsce gdzie mam zapłacić podatek?

 • by barbara Posted 17 maja, 2022 2:59 pm

  witam mój siostrzeniec ma firmę zarejestrowaną w Anglii , w 2021 mieszkał w Polsce i wykonywał usługi wyłącznie w Polsce .
  W Anglii płaci ZUS i składkę zdrowotną. Gdzie powinien zapłacić podatek od dochodu z działalności (innych dochodów nie uzyskiwał)

 • by Mateusz Posted 9 czerwca, 2022 5:57 pm

  Dzień dobry,

  Czy po zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu wzrośnie podatek od nieruchomości jeśli :

  1. Działalność gospodarcza ma miejsce tylko w jednym pokoju.
  2. Ów pokój jest również wykorzystywany do celów mieszkaniowych.

  ?

 • by Ana Posted 13 czerwca, 2022 4:12 pm

  Witam,
  Jestem obywatelka Ukrainy, mieszkam i pracuje w Polsce ale sie zastanawiam nad otworzeniem działalności jednoosobowej w Ukrainie i prowadzeniem przez nia uslug online. Czy w takim przypadku zaplace podatek z działalności na Ukraine, a z pracy tutaj i tyle, czy trzeba będzie tutaj jeszcze cos dopłacać za zysk uzyskany na Ukrainie?

 • by Robert Posted 15 czerwca, 2022 9:54 pm

  Witam
  Mieszkam w Holandii od 4 lat, mam w Holandii meldunek i jednoosobowa firme. Wszystkjie dochody uzyskalem jedynie w Holandii.
  W Polsce mam nieslubne male dziecko ze zwoja ex partnerka i polskie konto bankowe. Do Polski przyjezdzam tylko odwiedzac swoje dziecko ( 3 msc w roku okolo). Z podatku rozliczam sie co roku w Holandii.
  Czy moge zostac uznany jako rezydent Polski i bede musial wyrownywac roznice podatkowa?

 • by Marek Posted 1 sierpnia, 2022 2:35 pm

  Dzień dobry. Pracuje i wynajmuje mieszkanie w uk od 12 lat. Mam też brytyjskie obywatelstwo. Nie mam rodziny w Polsce ani w uk. W Polsce posiadam tylko mieszkanie które stoi puste i planuje je sprzedać po uplywie 5 lat. Moje pytanie brzmi czy musze sie rozliczac w Polsce od zarobków w uk ?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 sierpnia, 2022 12:33 pm

   Jeśli Pana stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Wielkiej Brytanii to brytyjskie dochody nie będą w ogóle podlegały opodatkowaniu w Polsce

   • by Marek Posted 23 grudnia, 2022 6:36 pm

    Dziękuję za odpowiedź. Czyli można przyjąć w moim przypadku że mam stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii?

 • by Łukasz Posted 8 sierpnia, 2022 9:10 am

  Pracuję na stałe w UK. Jestem po rozwodzie i w Polsce nie posiadam żadnych nieruchomości. Czy ze względu na to, że w Polsce nadal mieszka córka na którą wysyłam alimenty to nadal muszę się tam rozliczać? Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 29 sierpnia, 2022 12:32 pm

   Prawdopodobnie nie

 • by Blanka Posted 7 września, 2022 7:31 pm

  Witam,
  Od 6 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, odprowadzam tutaj podatki, mam stałe miejsce zamieszkania, pracę na cały etat. W Polsce przebywa moja Mama i Tata, jestem zameldowana w ich mieszkaniu, natomiast Polski nie odwiedziłam od 3 lat, wcześniej przyjeżdżałam tylko na wakacje. Nie mam męża i dzieci. Czy będąc zameldowaną w Polsce, ale mieszkająca na stałe w Wielkiej Brytanii muszę odprowadzać podatek? Oraz czy muszę również informować o tym urząd skarbowy?
  Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 28 września, 2022 9:20 am

   Najprawdopodobniej nie ma Pani miejsca zamieszkania w Polsce więc dochody brytyjskie w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, nie ma też Pani obowiązku informowania o tych dochodach polskiego fiskusa. Nie ma też obecnie obowiązku informowania o zmianie miejsca zamieszkania ale mimo wszystko warto to zrobić, chociażby po to żeby polski fiskus nie wysyłał do Pani jakichś wezwań na adres rodziców.

 • by Emilia Posted 24 września, 2022 1:31 pm

  Dzien dobry, mieszkam na stale w UK (tutaj jest moj osrodek zycia). W Polsce planuje kupno domu a potem sprzedaz – czy jesli ureguluje podatek w UK od sprzedanej nieruchomosci to czy musze tez odprowadzic podatek od sprzedazy w Polsce?

  • by Mariusz Makowski Posted 28 września, 2022 9:17 am

   Tak, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od zakupu. Dochody z nieruchomości podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się nieruchomość

 • by Wojtek Posted 27 września, 2022 3:42 pm

  Witam
  Mam pytanie pracuje oraz mieszkam z rodzina w Austrii w Polsce posiadamy mieszkanie które planujemy wynająć. Czy będę musiał się rozliczać z urzędem skarbowym w Polsce za dochód uzyskany w Austrii oraz czy przy rozliczeniu PIT 28 trzeba podawać dochód z zagranicy ?

  • by Mariusz Makowski Posted 28 września, 2022 9:16 am

   Osoba nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydent) podlega opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów uzyskanych w Polsce, czyli od wynajmu. Natomiast dochody uzyskane poza Polską (praca) nie będą wykazywane w polskim zeznaniu

   • by Anna Posted 21 października, 2022 4:04 am

    Panie mecenasie,mieszkam w Anglii ,w Polsce pobieram emeryturę na polskie konto,złożyłam do ZuSu zmianę miejsca zamieszkania na angielski adres.
    Do urzędu skarbowego złosypam zap3. W Anglii dorsbiam do mizernej emerytury,ale jest to 2.5 godziny dziennie i jest to kwota na angielskie warunki zwolnions od podatków.
    Teraz myślę czy będę się musiala rozliczyc w PL z caoych dochodów,bo moja emetytura w PL też nie przekracza progu podatkowego,czyli tych 30 tys zł potracane mam tylko zdrowotne.
    W Polsce mamy mieszkanie,nie wynajmujemy.Mąż tez jest w Anglii,ale nie pracuje,rozlicza sie w PL z polskiej emerytury.Trochę to zawiłe,ale może Pan doradzi

    • by Mariusz Makowski Posted 2 stycznia, 2023 11:41 am

     Jeśli faktycznie zmienili miejsce zamieszkania na Anglię to w Polsce nie powinny być płacone żadne podatki, bo polska emerytura również powinna zostać opodatkowana w Anglii

 • by Renata Posted 18 listopada, 2022 9:28 am

  Dzień dobry,
  Panie mecenasie mam pytanie: prowadzę w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, wykonuję usługi (zdalnie) na rzecz tylko polskich przedsiębiorców- nie zatrudniam żadnych pracowników. Mąż nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów. Mamy mieszkanie zarówno w Grecji jak i w Polsce. W przyszłym roku mąż przeprowadza się na stałe do Grecji, natomiast ja będę przebywała od tego momentu już zawsze część roku w Polsce część roku w Grecji ( nie jestem w stanie określić ilości dni ). Przez cały czas nadal chcę prowadzić tą samą działalność gospodarczą wykonując pracę zdalnie (zarówno przebywając w Polsce jak i w Grecji). Poza dochodami z działalności w Polsce ani ja ani mąż nie będziemy uzyskiwali żadnych dochodów w Grecji. Gdzie w takim razie będzie moja rezydencja podatkowa? (w Polsce mamy dom, działalność gospodarczą, konta w banku, kredyty, pozostałą rodzinę.Mąż będzie również przyjeżdżał do Polski na wakacje, święta itp. W Grecji mamy mieszkanie i konto w banku.)

  • by Mariusz Makowski Posted 2 stycznia, 2023 11:43 am

   Proszę spróbować odpowiedzieć na pytanie; z którym państwem będzie Pani bardziej związana? Z Pani opisu wydaje się, że chyba więcej przemawiać będzie za Grecją.

 • by Daniel Posted 23 listopada, 2022 3:01 pm

  Dzień dobry
  Założyłem konto w polskim banku i co do zasady muszę uzupełnić dane odnośnie rezydencji podatkowej i tu pojawiają się moje pytania,gdyż od 20 lat mieszkam razem z żoną w Niemczech i tam również jestem zameldowany ale pracuję w Holandii i tam się rozliczam z podatków.Wobec tego jaki kraj rezydencji podatkowej powinienem wpisać w tym formularzu bankowym?A drugie pytanie- jeżeli założę lokatę w polskim banku to przy naliczeniu odsetek i potrąceniu tkz podatku belki będzie on płacony w Polsce czy bank będzie informował o tym kraj mojej rezydencji podatkowej poza granicami polski?
  Dziękuję z góry za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

 • by MW Posted 25 grudnia, 2022 9:59 am

  dzien dobry,

  posiadam w polsce, mieszkanie, zobowiazania kredytowe.Zarabiam w formie jednoosobowej działalnosci gospodarczej w polsce, tutaj sa moi klienci. Czy wyjeżdżając do wloch na okres powyżej 183 dni w roku będę oplacać podatek z tytuły działalnosci firmy w Polsce czy we Włoszech?

  • by MW Posted 2 stycznia, 2023 7:25 pm

   Co ważne przebywamy we Włoszech te 183 w formie turystycznej, tzn mieszkamy w kilku mieszkaniach, zwiedzamy kraj.w międzyczasie wracaliśmy w sprawach prywatnych i zawodowych do polski

   • by Mariusz Makowski Posted 2 stycznia, 2023 9:37 pm

    Jeśli pobyt we Włoszech nie ma charakteru stałego miejsca zamieszkania to nie można Państwa uznać za rezydentów Włoch

    • by Mw Posted 3 stycznia, 2023 12:55 pm

     bardzo Panu dziękuje za odpowiedź i dobrego roku 2023!!

 • by Rafał Posted 10 stycznia, 2023 5:12 pm

  Dzień dobry, w roku podatkowym 2019/2020 w UK pracowałem od kwietnia do początku września, potem zjechałem do Polski, jednak w Urzędzie Pracy zarejestrowałem się 1 stycznia 2020 roku i aplikowałem o bon na zasiedlenie, jednak pandemia bardzo utrudniła poszukiwanie pracy i z początkiem sierpnia wyjechałem ponownie do UK, zaczynając College i pracę tam. Pracuję i mieszkam do tej pory w tym kraju. Jestem singlem. Chciałbym się od Pana dowiedzieć czy powinienem składać zeznanie podatkowe za brytyjskie dochody za rok 2020 do polskiego urzędu skarbowego ? W roku podatkowym 2018/2019 też odprowadzałem podatki w UK, jeśli ma to jakieś znaczenie.

  • by Rafał Posted 10 stycznia, 2023 5:23 pm

   Za rok 2020 osiągałem tylko dochody z pracy w UK i nie pracowałem w Polsce.

   • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:21 am

    Jeżeli mieszkasz w Polsce to brytyjskie dochody należy również opodatkować w Polsce (uwzględniając podatek zapłacony w UK i szczątkową ale jednak istniejącą ulgę abolicyjną)

  • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:22 am

   To zależy czy w Pana ocenie doszło do zmiany miejsca zamieszkania na Polskę

 • by Natan Posted 11 lutego, 2023 1:01 pm

  Witam Panie Mecenasie,
  jestem rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii od 10 lat,tam mam miejsce zamieszkania i całe swoje życie. W Polsce założyłem lokate terminową na okres roku, za którą na koniec zostanie pobrany tzw.podatek Belki 19%. Czy muszę zgłosić w HMRC odsetki od lokaty skoro podatek został już pobrany w Polsce? Wspomne, że na ten moment w UK kwota wolna od oszczednosci to 1000 funtow. Martwie sie, poniewaz ta kwota zostanie przekroczona, a nie chcialbym miec zadnych nieprzyjemnosci z tego tytulu.
  Dziekuje bardzo za odpowiedz w tej kwestii.

 • by Weronika Posted 10 marca, 2023 1:07 pm

  Dzień dobry, chciałbym uzyskać pomoc w określeniu mojego miejsca rezydencji podatkowej. Mam własną działalność utworzoną w Polsce (b2b), wystawiam faktury jako firma polska, mam stałe zameldowanie w Polsce. Pracuję zdalnie we Włoszech przez więcej niż 183 dni w roku, mam tam tymczasowy meldunek. Prowadzę konto bankowe w Polsce, posiadam abonament telefoniczny w Polsce. Nie mam męża ani dzieci, mam chłopaka we Włoszech, jednak mam rodziców i przyjaciół w Polsce. Czy opisana sytuacja upoważnia mnie do płacenia podatków w Polsce jako miejsce rezydencji Polska z tytułu centrum interesów osobistych lub gospodarczych?

 • by Mariusz Posted 8 kwietnia, 2023 1:44 pm

  Dzien dobry, Panie Mariuszu,

  Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.

  Jestem nauczycielem mieszkającym w Anglii, udzielam lekcji online. W tym roku przeprowadzę się do Hiszpanii. Moimi uczniami, klientami będą wciąż Brytyjczycy.
  Chciałbym pozostawić zarejestrowaną działalność w Wielkiej Brytanii, w formie spółki LTD. W sieci znajduje sprzeczne lub mało zrozumiałe dla mnie informacje, z których wynika, że obowiązek płacenia podatku od dochodu będzie dotyczył, w tym przypadku, Wielkiej Brytanii, bo tam zarejestrowana jest spółka. Znajduję również w sieci artykuły, z których wynika, że to moja rezydencja będzie decydować o miejscu zobowiązań fiskalnych, a więc byłaby to Hiszpania. Czy oznacza to, że mój dochów będzie opodatkowany w obu krajach, jeśli zdecyduję się na rozwiązanie, które opisałem powyżej?

  Dziękuję,
  pozdrawiam,

 • by Anna Warda Posted 23 czerwca, 2023 2:42 pm

  Dzien dobry, co w przypadku jesli mieszkam w UK na stałe ale dostanę oddelegowana do Polski na kontrakt 3-6 miesięcy? Mój mąż zostanie w UK- czy będziemy oboje musieli rozliczać się w Polsce za ten rok kiedy pracowałam w Polsce?

 • by Ola Posted 23 czerwca, 2023 9:02 pm

  Wynajem mieszkania z rodzina w Hiszpanii, dzieci będą chodziły do szkoły.

  Firma wraz z biurem i pracownikami ( 2 zatrudnionych i jedne na B2B) w Polsce


  Gdzie rezydencja podatkowa ?

  • by admin Posted 31 października, 2023 11:39 am

   Na podstawie przedstawionych informacji wydaje się, że w Hiszpanii (ale potrzebowałbym tutaj więcej informacji)

 • by Lukasz Posted 20 sierpnia, 2023 5:18 pm

  Dzień Dobry.
  Wraz z żona jesteśmy holenderskimi rezydentami mamy dwójkę dzieci.Mieszkalismy w Nl od 2011 roku.Posiadamy 2osobowa firmę ,żona pełni funkcję administracyjna.Od roku Żona z dziećmi jest w Polsce i nadzoruje budowę naszego domu w którym mamy zamiar mieszkać. Nie mam zamiaru kiedykolwiek osiągać jakichkolwiek dochodów w Pl.Mam zamiar w przyszłości w nim zamieszkać .Dzieci będą uczęszczać do polskiej szkoły.Jak wspomniałem nie planuje osiągać jakiegokolwiek dochodu w Polsce .Jak będzie wygladać nasza sytuacja od strony podatkowej w Polsce? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 września, 2023 7:07 am

   Po przeprowadzce do Polski staną się Państwo polskimi rezydentami co oznacza, że holenderskie dochody będą również opodatkowane w Polsce (z możliwością odliczenia podatku zapłaconego w Holandii).

 • by Doro Posted 13 września, 2023 2:55 pm

  Witam od 2018r. prowadzę w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Pracuję zarówno w Polsce jak i w Niemczech i w obu tych krajach jestem zameldowana. W 2022 roku jednak pracowałam w Niemczech 211 dni. Rozliczenia podatku dokonałam tylko w Polsce. Czyli przekroczyłam liczbę 183 dni w roku.Czy za te 28 dni powyżej powinnam zapłacić podatek w Niemczech

  • by admin Posted 31 października, 2023 11:38 am

   Odpowiedź jest bardziej skomplikowana i w pierwszej kolejności należy ustalić, w którym państwie ma Pani miejsce zamieszkania (to niekoniecznie oznacza meldunek)

 • by Grzegorz Mazur Posted 10 grudnia, 2023 8:40 pm

  Witam. Orientuje sie Pan jak to wyglada przy podwojnym opodatkowaniu (niestety najwyzsza stawka podatkowa na start) produktu inwestycyjnego na ktory zapisalem sie w Singapurze (bedac tam wtedy rezydentem podatkowym) ale skonkludowalem (i uzyskalem zyski z) bedac juz rezydentem podatkowym w Polsce? Jak to najlepiej rozwiazac zeby to podwojne pelne opodatkowanie ograniczyc do wlasciwego?

 • by Faniab Posted 4 stycznia, 2024 11:03 pm

  Byłem hiszpańskim rezydentem podatkowym. Przeprowadziłem się do Polski pod koniec stycznia (2023) nie odchodząc z pracy w języku hiszpańskim. Wynająłem mieszkanie w Polsce z moją polską dziewczyną. Mieszkając w Polsce, do 30 kwietnia pracowałam zdalnie w tej samej hiszpańskiej firmie (płacąc podatki w Hiszpanii). 1 maja rozpocząłem pracę w polskiej firmie. Czy powinienem płacić podatek od dochodów hiszpańskich w Polsce? Czy można tego uniknąć? Co proponujecie zrobić? Podatki w Polsce są wyższe.

 • by Kacper Posted 4 marca, 2024 5:52 pm

  Witam, w 2023 r. od stycznia do października pracowałem i mieszkałem w Niemczech. Przyjeżdżałem do Polski tylko na krótki urlop. W czasie pobytu w Polsce wykonałem usługę za którą wystawiłem dokument jako działalność nierejestrowana (nie przekroczyłem dozwolonego limitu dochodu). Za pracę w Niemczech otrzymałem już druk (PIT niemiecki). Proszę o informację, jak powinienem się rozliczyć -w Niemczech i w Polsce? Słyszałem też, że jak raz rozliczę się w Niemczech, to nawet jak już tam nie będę pracował, to muszę składać tam „zerowe” zeznania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl