Podwójne opodatkowanie – najpierw ustal gdzie mieszkasz.

Podwójne opodatkowanie – najpierw ustal gdzie mieszkasz.

Planowana od 2021 r. likwidacja ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga pozostanie ale w bardzo okrojonej formie) wywołuje wiele emocji wśród Polaków pracujących za granicą, którzy obawiają się, że będą musieli płacić podwójne podatki.

Na wstępie wyjaśnijmy, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym ulga abolicyjna będzie miała w sytuacji gdy podatnik mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie (kraju rezydencji) uzyskuje dochód w drugim państwie (kraju źródła). Wówczas zachodzi sytuacja, że zarówno kraj rezydencji jak i kraj źródła są zainteresowane opodatkowaniem tego dochodu. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są więc zawierane po to by nie dochodziło do sytuacji, że od tego samego dochodu zastaną pobrane podatki w dwóch państwach.

Zauważmy, że umowa będzie miała zastosowanie tylko w sytuacji, gdy rezydencja podatnika i źródło uzyskiwanego przez niego dochodu znajdują się w różnych państwach. Jeżeli natomiast rezydencja podatnika i źródło jego dochodów znajdują się w tym samym państwie to wówczas nie stosujemy żadnej umowy, bo tylko to jedno państwo może taki dochód opodatkować.

Mówiąc wprost – jeżeli podatnik jest polskim rezydentem i uzyskuje dochody w Polsce to nie stosujemy umowy UPO bo tylko Polska ma prawo ten dochód opodatkować. Analogicznie, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania w innym państwie niż Polska i nie uzyskuje dochodów w Polsce wówczas nie ma żadnych obowiązków podatkowych w Polsce.

Przyjrzyjmy się więc jak, na gruncie przepisów podatkowych, ustalić, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierają własnych definicji miejsca zamieszkania. Zgodnie z umowami określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Jeżeli więc np. polskie przepisy uznają, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, to na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ta osoba będzie uważana za osobę mieszkającą w Polsce.

Zatem w pierwszej kolejności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odsyłają do przepisów wewnętrznych danego państwa.

Czy mieszkasz w Polsce?

Polskie przepisy, czyli w tym przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1a), za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważają osobę fizyczną, która:

 1. posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

albo

 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Tak więc zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jeżeli w Polsce posiada ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terenie naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ośrodek interesów życiowych, to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Ośrodkiem tym będzie Polska jeśli przede wszystkim podatnik mieszka wraz z rodziną (małżonek, dzieci) w Polsce. Gdyby miejsce zamieszkania najbliższej rodziny nie było kryterium rozstrzygającym (bo np. osoba jest stanu wolnego) wówczas bierze się pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim majątkiem.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że miejsce zamieszkania w Polsce posiada ta osoba, która na terenie kraju posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Spójnik „lub” w tym zapisie oznacza, iż posiadanie przynajmniej jednego z tych centrów w Polsce oznacza posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce.

Drugi z warunków zawartych w przepisie stanowi, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce jeżeli przebywa na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przykład:

Pan Jan wyjeżdża do pracy w Holandii. Tam wynajmuje mieszkanie, zakłada konto w banku, przebywa dłużej niż 183 dni w roku. W swoim holenderskim zakładzie zapisuje się nawet do związków zawodowych.

Ponieważ w Polsce nie posiada żadnego źródła dochodów ani majątku, to można powiedzieć, że przeniósł do Holandii centrum interesów gospodarczych. Jednak w Polsce pozo-stały jego żona i dzieci – mieszkają w domu jego rodziców. Centrum interesów osobistych pana Jana nadal znajduje się więc w Polsce.

W związku z tym będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili kiedy jego rodzina wyjedzie z Polski i razem z nim zamieszka w Holandii, będzie można stwierdzić, że ośrodek interesów życiowych pana Jana znajduje się w tym kraju.

Koniec przykładu

O przeniesieniu interesów osobistych do innego kraju świadczyć będzie przede wszystkim zamieszkanie w tym kraju wraz z rodziną (małżonkiem, dziećmi). Inne powiązania osobiste, takie jak znajomi, zainteresowania, działalność kulturalna itp., nie są z pewnością powiązaniami ściślejszymi od rodziny.

O przeniesieniu takim świadczy również to, że w nowym kraju podatnik uzyskuje większość (a najlepiej wszystkie) dochodów. Jako dowód w ewentualnym postępowaniu posłużyć mogą dokumenty potwierdzające posiadanie w innym kraju miejsca zamieszkania (umowa najmu bądź akt własności), umowa o pracę, dokumenty świadczące o tym, że rodzina także mieszka za granicą (umowa o pracę małżonka, zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do miejscowej szkoły).

Organy podatkowe duże znaczenie (choć często nierozstrzygające) przyznają certyfikatowi rezydencji, czyli zaświadczeniu wydanemu przez organ administracji podatkowej danego kraju o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

Wyrok WSA w Szczecinie I SA/Sz 1063/17 z 15-02-2018:

„Decydujące znaczenie dla określenia, w którym z państw osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania ma to, czy stworzyła w danym państwie ośrodek (centrum) interesów życiowych, rozumiany zgodnie z treścią art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jako centrum interesów osobistych lub gospodarczych. W tym względzie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna; kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd. Z powyższego wynika, iż przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Tym samym określona osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać również opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.”

Warto też pamiętać, że o zmianie miejsca zamieszkania warto powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku ZAP-3.

Drugi warunek zawarty w przepisie stanowi, że osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli przebywa na terenie kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zwróćmy uwagę, że nie musi to być pobyt nieprzerwany. Aby ustalić, czy podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, należy zliczyć dni, w których przebywał w kraju.

Warunek ten w szczególny sposób może dotyczyć cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski na okres dłuższy niż 183 dni w celu np. wykonywania pracy na terenie naszego kraju.

Przykład:

Obywatel Belgii od 7 miesięcy w związku z wykonywaną pracą przebywa w Polsce; ma tu nadany numer PESEL, tutaj też spędził większość tego czasu. W Belgii jednak mieszkają jego żona i córka, które odwiedza tak często, jak tylko pozwalają mu obowiązki zawodowe.

W sytuacji tej zachodzą przesłanki, by w myśl polskich przepisów uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, ponieważ tutaj przebywa dłużej niż 183 dni w roku, tutaj także najprawdopodobniej znajduje się jego centrum interesów gospodarczych.

Należy jednak zauważyć, że w tej sytuacji również ustawodawstwo belgijskie będzie uważało podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Belgii. Zgodnie z belgijskim prawem podatkowym za rezydenta podatkowego Belgii uważana jest bowiem osoba, która ma miejsce zamieszkania lub „siedzibę majątku” w Belgii. Belgijski kodeks podatkowy zakłada, że osoba ujęta w „rejestrze narodowym” jest rezydentem, chyba że zostanie udowodnione coś przeciwnego. Pojęcie „miejsce zamieszkania” oznacza faktyczne przebywanie w kraju, natomiast pojęcie „siedziba majątku” odnosi się do miejsca, z którego zarządzane są określone składniki majątkowe.

Koniec przykładu

Konflikt rezydencji

W sytuacji kiedy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu krajach (w myśl przepisów podatkowych tych krajów), mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem rezydencji, który należy rozstrzygnąć zgodnie z zapisami stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak wspominaliśmy wcześniej – z rezydencją wiąże się nieograniczony obowiązek podatkowy. W państwie rezydencji podatnik podlega opodatkowaniu od całości dochodów, które uzyskał w danym roku. Nierzadko jednak podatnik może być uznany za rezydenta przez dwa państwa.

Gdyby umowy o unikaniu podwójnego dopuszczały możliwość, że osoba może być rezydentem w dwóch państwach to oznaczałoby, że podlegałaby ona opodatkowaniu w dwóch państwach od całości dochodów. Prowadziłoby to w oczywisty sposób do podwójnego opodatkowania. Stąd, na gruncie umowy UPO można być rezydentem tylko w jednym państwie.

Jeżeli więc na gruncie przepisów wewnętrznych jednego i drugiego państwa osoba jest uważania za rezydenta to wówczas należy ten „konflikt rezydencji” rozstrzygnąć na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl umów podatnik może być rezydentem tylko w jednym kraju i tylko w jednym kraju może podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nierezydentem natomiast można być w tylu krajach, w ilu uzyskiwało się dochody.

Jeżeli w rozumieniu przepisów obu umawiających się państw dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, wówczas jej miejsce zamieszkania określa się zgodnie z następującymi zasadami, wskazanymi w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
 2. jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa;
 3. jeżeli przebywa zazwyczaj w obu umawiających się państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem;
 4. jeżeli osoba jest obywatelem obu umawiających się państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Przedstawione powyżej kryteria należy stosować według podanej kolejności, to znaczy, że jeżeli nie można rozstrzygnąć tej kwestii według punktu a, to rozpatrujemy punkt b i tak dalej. Jeśli konflikt rezydencji zostaje rozstrzygnięty już na gruncie pierwszego warunku, to nie musimy analizować pozostałych kryteriów.

Pierwszym kryterium, według którego rozstrzyga się, w którym kraju podatnik jest rezydentem, jest stałe miejsce zamieszkania. W myśl Komentarza do Modelowej Konwencji OECD za stałe miejsce zamieszkania uważa się „ognisko domowe”, czyli to miejsce, w którym koncentruje się życie rodzinne i osobiste podatnika. Nie ma tutaj znaczenia, jakim tytułem prawnym podatnik dysponuje w stosunku do tego miejsca.

Przykład:

Pan Marcin jest właścicielem dwóch mieszkań: jednego w Warszawie, drugiego w Berlinie. Jest menadżerem w polsko-niemieckiej firmie, w związku z tym swoje zawodowe obowiązki wykonuje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Jest osobą stanu wolnego i oba mieszkania wykorzystuje w podobny sposób.

W tej sytuacji należy uznać, że pan Marcin ma stałe miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i nie można rozstrzygnąć, które z tych miejsc pełni rolę „ogniska domowego” – oba mieszkania są na dobrą sprawę jego „ogniskami domowymi”.

Koniec przykładu

Jeżeli osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach (tak jak pan Marcin w powyższym przykładzie), wówczas prawo rezydencji przyznaje się temu krajowi, z którym podatnik ma ściślejsze powiązania o charakterze osobistym i gospodarczym (ośrodek interesów życiowych).

Pojęcie „ośrodka interesów życiowych”, które występuje w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy interpretować w taki sam sposób, jak na gruncie ustawy o PIT. Należy więc zbadać, z którym z dwóch krajów podatnika wiążą silniejsze więzy osobiste i gospodarcze. Priorytetowe znaczenie ma tutaj miejsce zamieszkania najbliższej rodziny (małżonka, dzieci).

Różnica w sposobie interpretowania pojęcia „ośrodka interesów życiowych” na gruncie ustawy o PIT i na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania sprowadza się do tego, że dokonując interpretacji na gruncie ustawy, organy podatkowe będą badały wyłącznie powiązania podatnika z Polską, nie biorąc pod uwagę jego powiązań z innymi państwami. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musimy zbadać powiązania podatnika z jednym i drugim państwem, a potem rozstrzygnąć, z którym z tych państw powiązania są silniejsze.

Jeżeli podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z zainteresowanych państw i nie można określić, w którym państwie posiada ośrodek interesów życiowych (ponieważ powiązania osobiste i gospodarcze łączą go zarówno z jednym, jak i z drugim państwem), to zostanie on uznany za rezydenta tego kraju, w którym zwykle przebywa.

„Zwykłe przebywanie” oznacza przebywanie w jednym państwie dłużej niż w innym. Najczęściej więc rozstrzyga tę kwestię okres pobytu, choć należy uwzględnić sytuacje, w których dłuższy pobyt w jednym państwie w danym roku może być wyjątkiem od reguły – wówczas to, że podatnik przebywał w danym roku w jednym państwie przez więcej dni niż w drugim, nie musi oznaczać, że zwykle przebywa w tym pierwszym państwie.

Przykład:

Wspomniany przed chwilą pan Marcin rzeczywiście częściej przebywa w Polsce niż w Niemczech, w Polsce też spędza większość weekendów oraz urlopy. Okazało się jednak, że w 2019 roku pan Marcin więcej czasu spędził w Niemczech niż w Polsce (w tym okresie realizował ważny projekt w Berlinie, w związku z czym rzadziej przyjeżdżał do Polski).

To, że w 2019 roku pan Marcin „zwykle przebywał” w Niemczech, nie oznacza, że na ten jeden rok zmienił miejsce zamieszkania. Do ustalenia, w którym kraju podatnik „zwykle przebywa”, należy wziąć pod uwagę okres dłuższy niż rok, tak aby wykluczyć ewentualne wyjątki od reguły.

Koniec przykładu

Jeżeli nie można rozstrzygnąć, w którym kraju podatnik zwykle przebywa (bo przebywa zarówno w jednym, jak i drugim państwie bądź nie przebywa w żadnym z nich), wtedy będzie uważany za rezydenta tego kraju, którego jest obywatelem. Tak więc obywatelstwo jest dopiero trzeciorzędnym kryterium rozstrzygania kwestii miejsca zamieszkania.

Gdyby jednak i ta przesłanka nie przyniosła rozstrzygnięcia, bo podatnik jest obywatelem obu zainteresowanych państw lub żadnego z nich, wówczas o tym, w którym kraju ma miejsce zamieszkani, musiałyby zadecydować odpowiednie organy obu państw w drodze wzajemnego porozumienia.

„Wzajemne porozumienie” odbywa się zgodnie z procedurą określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W sytuacji gdy działania jednego lub obu państw prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania, podatnik występuje o wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia. Procedura ta jest więc zawsze wszczynana na wniosek podatnika, nie wszczyna się jej z urzędu. Organem, do którego należy złożyć wniosek jest Minister Finansów.

Przykład:

Pan Bogdan uważa, że jest polskim rezydentem (w Polsce mieszka wraz z żoną, tu prowadzi działalność gospodarczą) – w związku z tym rozliczał się jako osoba mieszkająca w Polsce. Pan Bogdan uzyskiwał też dochody w Danii i duński fiskus uznał go za swojego rezydenta, wydając stosowną decyzję podatkową.

Ponieważ działania duńskiego fiskusa doprowadziły do podwójnego opodatkowania (dochód, który w myśl decyzji wydanej przez duński organ podatkowy podlega opodatkowaniu w Danii, został przez pana Bogdana opodatkowany w Polsce), to zasadne staje się wszczęcie procedury wzajemnego porozumienia. W tym celu pan Bogdan zwraca się do organu podatkowego tego państwa, które sam uważa za właściwe, z wnioskiem o przeprowadzenie procedury. Dla Polski organem tym jest minister finansów.

Koniec przykładu

W większości przypadków miejsce zamieszkania można jednak ustalić według kryterium ośrodka interesów życiowych. Mimo że często zdarza się, że podatnik prowadzi mobilne życie i w wielu państwach uzyskuje dochody, zazwyczaj wiąże się z jednym państwem bardziej niż z innymi i z reguły da się wskazać, gdzie znajduje się stałe miejsce zamieszkania podatnika (ognisko domowe) bądź w którym państwie ma ośrodek interesów życiowych.

Przykład:

Pan Leszek od kilku lat pracuje w Belgii, ma tam nadany numer podatkowy, tam też spędza większość roku. Do tej pory rozliczał się w Polsce, ponieważ tutaj mieszkała jego rodzina – żona i córka. W czerwcu 2019 r. córka wyszła za mąż i zamieszkała z mężem, a żona przyjechała do Belgii, do pana Leszka. W Polsce małżonkowie posiadają mieszkanie, z którego zamierzają korzystać w okresie urlopu i świąt (około miesiąca w roku). Żona nie pracuje, wszystkie dochody małżonków pochodzą z pracy pana Leszka w Belgii.

W którym kraju pan Leszek ma miejsce zamieszkania?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zachodzą przesłanki, że w myśl polskich przepisów podatnik będzie uznany za osobę mającą miejsce zamieszkania w 2019 roku w Polsce, ponieważ tutaj znajdowało się jego centrum interesów życiowych (dom, rodzina).

Należy jednak zauważyć, że w tej sytuacji również ustawodawstwo belgijskie będzie uważało podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w Belgii. Zgodnie z belgijskim prawem podatkowym za rezydenta podatkowego Belgii uważana jest bowiem osoba, która ma miejsce zamieszkania lub „siedzibę majątku” w Belgii. Jeżeli w Belgii osiedla się rodzina danej osoby, to taka osoba uznawana jest za rezydenta podatkowego w Belgii.

Nie da się wobec tego rozstrzygnąć kwestii rezydencji podatkowej według pierwszego punktu, ponieważ w 2019 roku podatnik miał stałe miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Belgii, w obu tych państwach znajdował się też ośrodek interesów życiowych. Dopóki rodzina podatnika mieszkała w Polsce, centrum interesów życiowych pana Leszka znajdowało się w Polsce. Po ślubie córki i przeprowadzce żony do Belgii prawdopodobnie zmieniło się centrum interesów życiowych podatnika na Belgię. Ale nie jest to jednoznaczne, ponieważ małżonkowie korzystają z dwóch mieszkań, zarówno w Polsce, jak i w Belgii, i utrzymują powiązania osobiste (znajomi, przyjaciele).

W związku z tym kwestię rezydencji podatkowej należy rozstrzygnąć według drugiego punktu, to znaczy trzeba ustalić, w którym z państw podatnik „zwykle przebywa”. Biorąc pod uwagę, że podatnik pracuje w Belgii przez cały rok, najprawdopodobniej „zwykle przebywa” w Belgii. Wobec tego krajem jego rezydencji podatkowej będzie Belgia.

Koniec przykładu

Badanie, w którym państwie znajduje się miejsce zamieszkania w większości przypadków sprowadza się do rozstrzygnięcia, z którym państwem podatnik ma silniejsze powiązania.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. sygn. III SA/Wa 1466/15: „Choć okoliczności związane z pozostawieniem mienia w Polsce stanowi czynnik wpływający na ustalenie ośrodka interesów życiowych, to nie ma charakteru decydującego. Dla oceny istnienia centrum interesów osobistych i gospodarczych bezsprzecznie mają również znaczenie takie okoliczności, jak funkcjonowanie w określonym układzie rodzinnym czy społecznym na terytorium Włoch. Tym samym fakt świadczenia pracy i uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia oraz fakt przebywania za granicą wraz z rodziną, uczęszczanie dzieci do szkół we Włoszech „przeważają” w niniejszej sprawie przy dokonywaniu oceny istnienia centrum interesów osobistych i gospodarczych.”

Odpowiadając na pytanie, w którym państwie osoba ma miejsce zamieszkania należy rozstrzygnąć, z którym państwem osoba ma silniejsze powiązania osobiste i majątkowe. Jeśli te powiązania koncentrują się w obu państwach to bierzemy pod uwagę kwestię, w którym państwie osoba spędza więcej czasu. Gdyby i to nie przyniosło rozstrzygnięcia to bierzemy pod uwagę obywatelstwo. W ostateczności, gdyby jedno i drugie państwo upiera się, że to ono jest państwem rezydencji to wówczas organy podatkowe tych państw musiałyby rozstrzygnąć tę kwestię między sobą.

75 Comments

 • by Marek Posted październik 5, 2020 8:45 am

  Jeśli zarobiłem w Anglii 56 083 £ i zapłaciłem od tej kwoty 11423£ podatku w Anglii to ile będę musiał dopłacić w Polsce tak mniej więcej może Pan napisać

  • by Mariusz Makowski Posted październik 13, 2020 1:19 pm

   Ok 20 -30 tys. zł. Szacunkowo bardzo.

   • by Justyna Posted kwiecień 12, 2021 11:09 am

    Witam czy jesli w Polsce pracuje do czerwca a potem przeprowadzam sie na stale do holandii to czy musze placic podwojny podatek jesli zloze pismo zap-3 z holenderskim adresem? Czy posiadajie polskiego konta bankowego ma znaczenie?

  • by zniesmaczony Posted wrzesień 27, 2021 4:20 pm

   Nic nie musisz zaplacic – jelsi mieszkasz na stale w UK – jakakolwiek decyzje US nie ma zadnego znaczenia.

   Panstwo Polkskie nie jest nadrzedne nad panstwem UK – US co najwyzej moze wyslac zapytanie do HMRC – a HMRC z 98% pewnoscia odmowi wszczynania jakichkolwiek c zynnosci.

   Dodatkowo mozesz pozwac uzednika ktory podpisal sie pod decyzja administracyjna w pL. PO WYGRANEJ SPRAWIE jesli znajdzie sie w jakimkolwiek. krajow angosaskich moze zostc aresztowany i deportowany do uk celem wykonania zasadzonego wyroku .

   • by Mariusz Makowski Posted wrzesień 27, 2021 4:34 pm

    Ewentualny podatek w Polsce od brytyjskich dochodów wystąpi jedynie jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli więc np. mąż pracuje w UK a żona i dzieci mieszkają w Polsce to podatek w Polsce wystąpi.

 • by Ania Posted październik 14, 2020 5:42 pm

  Witam serdecznie. Mieszkamy i pracujemy z mezem w Katarze od 5 lat -tutaj urodzila sie nasza corka i tutaj uczeszcza do szkoly. Jakis czas temu kupilismy mieszkanie w Polsce w celach inwestycyjnych i w 2020 roku czaczelismy je wynajmowac z tego tytylu oplacamy podatek liniowy 8.5%. Czy bedziemy musieli rozliczyc sie z fiskusem z naszych dochodow z Kataru za 2020 rok?? Czy jezeli przestaniemy wynajmowac mieszkanie od poczatku 2021 roku to czy nadal bedziemy objeci obowiazkiem podatkowym w Polsce??

  • by Mariusz Makowski Posted październik 14, 2020 6:23 pm

   Nie. W Polsce rozliczaja się Państwo tylko z polskich dochodów.

   • by Milena Posted styczeń 8, 2022 8:10 pm

    Czy zatem te zarobki z Kataru podwyższają próg podatkowy dla dochodów z wynajmu w Polsce ?

    • by Mariusz Makowski Posted styczeń 10, 2022 1:49 pm

     Nie podwyższają. Mówimy tutaj o osobach, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (bo mieszkają w Katarze). A nierezydenci podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko od polskich dochodów

 • by Katarzyna Radzik Posted październik 19, 2020 7:36 pm

  dziendobry, mam pytanie czy osoba wracajaca do Polski po 20 latach, bedzie placic podatek od oszczednosci z ktorych juz zaplacila podatek w Usa gdzie mieszkala przez wiele lat i rozliczala sie na biezaco z IRS ?
  czy przy przesidlaniu sie placi za tranfer pieniedzy na polskie konto ?
  dziekuje za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted październik 20, 2020 8:56 am

   Nie

 • by Iwona Bajer Posted październik 25, 2020 8:07 pm

  Witam, od ponad 15 lat mieszkam w Belgii. Tutaj tez mam meza(nie Polskiego) i dzieci tez pochodzenia Polskiego. Pracuje w Belgii i płace podatki, ale od 2 lat pełnie tez fukcje Menagera Sprzedazy Avon i pracuje online(Avon Polska zarobek okolo 30.000zl rocznie)Czy bede musiala sie rozliczyc w Belgii za Polske? Czy W polsce za Polske a w Belgii za Belgiie?
  I jak z zarobkiem meza ktory z Polska nie mial nic wspolego?

  • by Iwona Bajer Posted październik 25, 2020 8:08 pm

   Dzieci tez pochodzenia nie wpolskiego(urodzone tutaj)*

  • by Mariusz Makowski Posted październik 27, 2020 10:24 am

   Opodatkowanie dochodów z Avon będzie zależało od tego w jakiej formie wykonuje Pani tę pracę. Prawdopodobnie jednak jedynym krajem, w którym będą opodatkowane Pani dochody jest Belgia.

 • by Dariusz Posted październik 30, 2020 3:24 pm

  Witam, jeżeli mieszkam z rodziną od 6 lat w UK, i tutaj mamy dom, a w Polsce stoi puste mieszkanie w kredycie( jest w planach sprzedaż, ale czekam ze sprzedażą po 5ciu latach ), które jest nie wynajmowane, stoi puste, to czy będę się musiał rozliczać się w Polsce??

  • by Mariusz Makowski Posted październik 31, 2020 3:39 pm

   Nie. Tylko w UK.

 • by Dariusz Posted październik 31, 2020 7:39 pm

  Dziękuję za odpowiedź

 • by Edyta Posted październik 31, 2020 7:48 pm

  Dzień dobry,

  Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii od 7 lat. W Polsce posiadam nieruchomość wynajmowaną i w Polsce płacę 8,5% ryczałt. Czy w świetle nowej ustawy powinnam zacząć rozliczać się ze wszystkich dochodów w Wielkiej Brytanii czy oba dochody mogą nadal być rozliczane w państwach ich uzyskania?

 • by Eva Posted listopad 1, 2020 10:08 am

  Witam. Oboje z mężem mamy ltd w uk. Wypłaty jako dyrektor. Do pl jeździmy kilka razy w roku,(nasza praca pozwala na częste wyjazdy) aby doglądać dom( lato). .w uk mamy tez morgage , żadne z nas nie podejmie pracy w pl w 2021. Czy w takim wypadku polski US może żądać od nas płacenia podatku w pl?

 • by Paweł Posted listopad 4, 2020 5:31 pm

  Dzień dobry Panie Mecenasie, moja sytuacja przestawia się następująco: mieszkam i pracuję w Austrii nieprzerwanie od kilkunastu lat, tam jestem zameldowany na stałe, mam również wydane wiele lat temu prawo stałego pobytu. Pracuję od kilkunastu lat w jednej firmie jako taksówkarz. Posiadam własne mieszkanie w Wiedniu. W Wiedniu mieszka również moja mama, która ma obecnie 79 lat.
  W Polsce mam natomiast stałe zameldowanie u mojej znajomej, u której mogę mieszkać kiedy przyjeżdżam. Mam również konto bankowe i kredyt na samochód, który kupiłem i zarejestrowałem w Polsce na moje nazwisko i adres, pod którym jestem zameldowany. Dodam, że jestem rozwiedziony, czyli stanu wolnego, mój dorosły syn (35 lat) mieszka z żoną i dziećmi w Polsce.
  Czy w moim przypadku polski Urząd Skarbowy może uznać mnie za polskiego rezydenta?
  Z góry dziękuję za odpowiedź – Paweł.

  • by Mariusz Makowski Posted listopad 5, 2020 8:36 am

   Nie powinno być wątpliwości, że mieszka Pan w Austrii i w związku z tym nie ma Pan obowiązków podatkowych w Polsce

 • by Krystyna stanowska Posted listopad 8, 2020 8:19 pm

  Panie mecenasi mam pytanko, razem z mężem pracujemy w Uk mąż 12lat a ja 9 posiadamy tutaj w uk swój dom,dzieci mamy już dorosłe ale posiadamy dom w Pl który jest uzyczony męża chrzesniakowi za opiekę nad domem nie bierzemy żadnych pieniędzy,On mieszkając w naszym domu płaci rachunki,które są na jego nazwisko,my do domu w Pl nie dokładamy nic co w takim przypadku mamy zrobic? ??? -nadmienię ze Urząd skarbowy w Pl nie zna naszego adresu w Uk

  • by Wojciech Posted styczeń 19, 2021 11:18 am

   Witam,
   Podpinam sie pod pytanie:
   Mieszkamy z znona od ponad 13 lat w UK (syn 7 lat rowniez w UK) i przebywamy tutal ponad 300 dni w roku. W Pl mamy dom ktory jest urzyczony Tacie moje zony w zamian za opieke. Rachunki rowniez sa na niego. Wpl od roku 2020 mamy konto wspolne w PKO oraz dla syna oszczedniosciowe.
   co z naszym statusem w takim przypadku? Calosc dochodow W UK

   • by Mariusz Makowski Posted styczeń 27, 2021 4:09 pm

    Nie mają Państwo obowiązków w Polsce

 • by Joanna Posted listopad 10, 2020 9:08 pm

  Dziękuję za poruszenie tego tematu. Mam krótkie pytanie: czy osoba, mieszkająca w Portugalii od 3 lat, będąca członkiem zarządu fundacji z siedzibą w Polsce, nie osiągająca z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, może być „posądzona” o posiadanie ośrodka interesów w Polsce /zaangażowanie w działalność społeczną/? Jest to jedyna sprawa, łącząca tę osobę z Polską.

  Pytam, ponieważ księgowa fundacji twierdzi, że owszem:)

  • by Mariusz Makowski Posted listopad 12, 2020 12:01 pm

   Samo pełnienie funkcji w polskiej fundacji nie może być argumentem świadczącym o polskiej rezydencji.

   • by Joanna Posted listopad 19, 2020 1:39 pm

    Dziękuję za odpowiedź, wszystkiego dobrego!

 • by Dorota Posted listopad 13, 2020 1:22 am

  Witam, pracuje i mieszkam w Irlandii od 8 lat. Niestety przy wyjeździe z Polski nie poinformowałam urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Od 8 lat nigdy nie pracowałam w Polsce ani nie osiągałam tu żadnych innych dochodów. Jestem stanu wolnego i w Polsce mam tylko rodziców których odwiedzam, z reguły tylko na urlop, nie posiadam swojej nieruchomosci w Polsce. W 2020r. wyjątkowo spędzę w Polsce powyżej 183 dni (ze względu na covid mam wyjątkowo możliwość obecnie pracy zdalnej od kilku miesięcy i pracodawca irlandzki wyraził zgodę na prace przez ten okres w Polsce dla załatwienia spraw zdrowotnych i pomocy rodzicom itp). Czy prawda jest konflikt rezydencji w 2020r- miejsce zamieszkania w dwóch krajach ale mimo to wiążą mnie nadal silniejsze więzy gospodarcze z Irlandia (praca, wynajem mieszkania etc) i dlatego dalej tylko tam podlegam obowiązkowi podatkowemu czy moze muszę nagle rozliczyć się też w Polsce ze względu na te 183 dni? Dziękuję serdecznie

  • by Mariusz Makowski Posted listopad 15, 2020 9:11 pm

   Uznałbym, że ma Pani obowiązki tylko w Irlandii

   • by Dorota Posted listopad 16, 2020 11:17 am

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź i potwierdzenie!

 • by kesek Posted listopad 17, 2020 7:51 am

  Witam
  Od 2008 roku przebywam i pracuje we Francji tu mam dom ktory kupilem i tu place podatki , w Polsce tez posiadam bardzo stary dom ktory stoi pusty , do Polski przyjezdrzam na max 2 tyg w roku .Jestem po rozwodzie od 1999 r , moje dzieci sa pelnoletnie , od 2020 roku nabylem prawo emerytalne i ZUS wyplaca mi swiadczenia na polskie konto nie potracajac podatku dochodowego.
  Prosze mi odpowiedziec jaka bedzie moja sytuacja fiskalna w 2021 roku
  Z gory dziekuje za odpowiedz

 • by Rafał Posted listopad 17, 2020 10:26 am

  Dzień dobry. Planuję wyjazd do Wielkiej Brytanii, zamieszkać razem z partnerem i zalegalizować związek. W Polsce posiadam mieszkanie za które spłacam kredyt, czy ośrodek interesów życiowych będzie traktowana Polska czy Wielka Brytania?

 • by AMNA Posted listopad 20, 2020 7:38 pm

  Dzien Dobry, mieszkam w danii i prowadze mala dzialalnosc ,w Polsce mam mieszkanie ,konto bankowe i abonament na tv,przyjezdzam okazyjnie do Polski nie mam meza i dzieci, czy powinnam sie wymeldowac i zlozyc Zap 3 aby nie zaplacic podatku w Pl

 • by Cezary Posted listopad 29, 2020 7:39 pm

  Witam,
  Pracuję w Anglii legalnie od kilku lat ,w Pl mam dom, rodzinę,grunty rolne i spłacam wysoki kredyt przez który muszę pracować poza polską ponieważ polskie realia nie pokryją rat kredytu.Mysle że z automatu jestem polskim rezydentem.
  Czy rozwód z małżonką i przekazanie jej majątku spowoduje zmianę mojej rezydencji podatkowej na Angielską ?

  • by Mario Posted grudzień 10, 2020 9:26 am

   Podpinam sie pod pytanie. Mieszkam w UK ale zona z dziecmi w PL. Zona nie pracuje i jestem jedynym zywicielem rodziny. Czy po zniesieniu podwojnego opodatkowaniu bede musial placic dodatkowo podatek w Polsce. Jesli tak to co mam zrobic aby tego uniknac. Za granica pracuje juz ponad 15 lat i mam potwierdzony status rezydenta w UK. W Polsce mamy mieszkanie ktore moge przepisac na zone. Czy musze wziasc rozwod aby fiskus nie mial podstaw ze moj osrodek interesow jest w Polsce? W chwili obecnej do PL jezdze glownie na wakacje i na stale mieszkam w UK gdzie mam swoj dom.

 • by IGOR Posted grudzień 2, 2020 3:27 pm

  Bardzo proszę o wyjaśnienie , mieszkam w Austrii 8 lat, pobyt stały, w Polsce mieszka moja żona, ale tak naprawdę nasze pożycie małżeńskie nie istnieje, a dzieci nie mamy. Jak udowodnić US, że pożycia wspólnego nie ma, jesteśmy oficjalnie małżeństwem, bo rozwodu nie mamy. Jak to się ma do „Centrum interesów osobistych” ?

 • by Grzegorz Posted grudzień 7, 2020 8:49 pm

  Witam, 8 lat temu przeprowadziliśmy się z rodzina do UK. W Polsce mamy mieszkanie, które wynajmujemy. Płacimy z wynajmu podatek ryczałtowy 8.5% w Polsce i rozliczamy się co roku PITem. Dochody z UK rozliczamy w UK. Nie złożyliśmy ZAP-3. Mamy już permanent settled status w UK. Czy nasz sposób rozliczania zmieni się od stycznia 2021 i czy musimy złożyć ZAP-3?

 • by Małgorzata Posted grudzień 16, 2020 1:00 pm

  Dzień dobry,
  jestem rezydentką Portugalii od marca 2020 (nie mam tu żadnych dochodów), mój mąż i córka również. Prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem członkiem SC w Polsce, mam też w Polsce kilka nieruchomości (część z nich wynajmuję). Czy to oznacza, że mogę rozliczać się w Polsce. Czy muszę zgłosić w Portugalii, że odprowadzam podatek w Polsce? Czy muszę podpisać umowę abolicyjną w Portugalii? Dziękuję za odpowiedź

 • by Natalia Posted grudzień 28, 2020 3:35 pm

  Witam, we wrześniu 2020 przeprowadziłam się z UK do Polski,, razem z synem. Mieszkałam 14lat w UK tylko tam płaciłam podatki, nigdy nie rozliczałam się z podatków w Polsce i nie miałam tu ośrodka zycia. Czy mogę mieć w danym roku podatkowym rezydenturę podatkowa w obu krajach, zapłacić podatek w UK, a za okres pracy w Polsce podatek w Polsce? Przebywałam w Polsce mniej niż 183dni

 • by Andrzej Posted grudzień 30, 2020 5:51 pm

  Od 2008r pracuje i mieszkam w Hiszpanii w Polsce posiadam mieszkanie i konta bankowe aby móc opłacać czynsz i rachunki czy będę też musiał płacić podatek w Polsce . Nie mam rodziny tj. żony, dzieci.

 • by Kasia Posted luty 4, 2021 8:34 pm

  Witam!
  Od ponad 20 lat mieszkam w Belgii i jestem rezydentem podatkowym w Belgii. Posiadam obywatelstwo belgijskie i polskie. W Polsce posiadam mieszkanie, które zamierzam sprzedać, mam je dłużej niż 5 lat. W Polsce jestem zwolniona od podatku od sprzedaży nieruchomości, ale nie wiem jak będzie w Belgii? Czy Belgia może żądać ode mnie podatku od sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce?
  Kasia

 • by Kasia Posted luty 10, 2021 10:54 pm

  Witam,

  Mam rezydencje podatkowa w UK ale chce przelać swoje oszczędności na konto w PL ale tez nie zamierzam wracać póki co – tylko przelew, czy będę musiała odprowadzić podatek lub to zgłosić ?

 • by Marika Posted luty 13, 2021 9:17 pm

  Dzień dobry, mieszkam i pracuje na Islandii. W Polsce jestem współwłaścicielka domu. W tym roku mama chce tez przepisać na mnie mieszkanie, które zamierzam wynajmować i opłacać podatek od najmu. Zakładając, ze to na Islandii będę przebywała więcej niż 183 dni (w Polsce będę w tym roku ok 120 -150 dni) za rezydenta którego kraju będę uznana? Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie

  • by Marika Posted luty 13, 2021 9:18 pm

   Dodam jeszcze, ze nie mam rodziny i dzieci

 • by Marika Posted luty 13, 2021 9:29 pm

  Dzień dobry. Pracuje i mieszkam na Islandii. Jestem singielka, w Polsce jestem współwłaścicielka domu, w tym roku mama chce przepisać na mnie mieszkanie, które zamierzam wynajmować i płacić od tego podatek. W Polsce będę przebywała w tym roku 120-150 dni. Większą część roku będę przebywała na Islandii. Czy w moim przypadku jest możliwosc opodatkowania dochodu z pracy na Islandii również w Polsce?

 • by Adam Posted luty 17, 2021 12:43 pm

  Witam, prosze o pomoc. Od 13 lat mieszkam w Anglii. 2 lata temu kupilem mieszkanie pod inwestycje/wynajem. Od wynajmu odprowadzam podatek w Polsce. Czy od 2021 roku bede musial rowniez rozliczyc sie z moich dochodow w UK rowniez w Polsce? Zaznacze ze w Anglii mieszkam na stale razem z rodzina. Czy jest jakis paragraf w nowowprowadzonej ustawie, ktorym moglbym sie poslugiwac podasz rozliczenia z Urzedem Skarbowym?

 • by Kamila Bęben Posted luty 23, 2021 2:40 pm

  Witam, mieszkam i pracuję w Irlandii od prawie 7 lat i aktualnie staram się o Irlandzkie obywatelstwo. Koniec roku podpisałam umowę notarialną na mieszkanie, które będzie do odebrania koniec 2021 r. Za mieszkanie dokonuję spłaty w transzach z polskiego konta, tu mam założone lokaty. Jestem zameldowana w Polsce, w mieszkaniu komunalnym mojej mamy. Czy w następnym roku będę musiała zapłacić podatek również polskiemu fiskusowi?

 • by Kamil Posted luty 25, 2021 11:31 am

  Dzień dobry, moja mama jako centrum życiowe podatnika ma ustalone na Włochy. Posiada Polską emeryturę, którą dostaje w kwocie brutto ze względu na to, iż nie są potrącane składki zdrowotne. W 2020 r. chciała sobie dorobić do emerytury i wyjechała do Niemiec z polską firmą na zarobek. Kilka dni temu w podatki.gov są widoczne dwa PIT-y. Jeden z ZUS, a drugi właśnie z tej firmy. W systemie pokazuje, że ma do zapłaty ponad 3 tysiące złotych. Po kilku telefonach do Krajowej Izby Skarbowej, dowiedziałem się, że mama musi poprosić tę firmę o anulowanie PIT i wystawienie ponownie na Włochy w celu uniknięcia tej kwoty. Mama do tej pory rozliczała się we Włoszech z emerytury jak i innych źródeł zarobków. Czy jest Pan/Pani w stanie coś więcej na ten temat powiedzie?

 • by Maciej Posted marzec 6, 2021 10:30 pm

  Dzien dobry, Od 15 lat mieszkam (z partnerka i dwojka dzieci) w Republice Czeskiej, gdzie pracowalem do polowy roku 2020. W polowie roku 2020 rozpoczalem prace w Polsce. Posiadam potwierdzona Czeska rezydencje podatkowa. Rozliczenie podatkowe roku 2020 jest w toku, natomiast bardziej zastanawia mnie kwestia roku 2021 – jedyne moje zrodlo dochodu bedzie na terenie Polski – moj praodawca zaplaci wiec zaliczke na poczet podatku dochodowego a ja rozlicze na koniec roku z polskim fiskusem polski podatek. Co w takim razie rozliczal bede w Republice Czeskiej jako rezydent podatkowy, jesli cale moj podatek zostanie juz odporwadzony w Polsce? Jaki ma sens rezydencja podatkowa w takim przypadku?

 • by Marcin Kwiatkowski Posted marzec 7, 2021 9:21 am

  Od 15 lat jestem z zona w Uk Mamy tu dom ale w czerwcu tego roku żona chce zjechać z 2 małych dzieci do polski ale ja ze strarszym 14 letnim synem chce zostać by dokończyl naukę w Uk Czy muszę płacić podatki w PL czy tylko w Uk ?

 • by Dorota M Posted marzec 7, 2021 5:54 pm

  Od 11 lat mieszkam z mężem w Irlandii Polnocnej. W Polsce mamy mieszkanie które nie wanajmujemy. Opłacamy je wysyłając pieniadze na polskie konto. Do Polski praktycznie nie latamy. Czy będziemy musieli się rozliczać? Dziękuję za odpowiedź.

 • by Marcin Posted marzec 28, 2021 7:36 pm

  Witam mieszka w UK od 8 lat . W Uk jest zemna Partnerka( nie zona) w 2020 roku mialem dosc spore problemy z praca ponad pol roku bylem osoba besrobotna(bez prawa donzasilku) W polsce posiadam mieszkanie ktore wynajmuje od 09.2020 roku .W Uk mam vertyfikat rezydecji podstlowej od 2013 r do 2021. Wyjerzdzajaz z ploski nie zglosilem tego faktu do US ani nie wymeldowalem sie. Zrobilem to dopiero prsy slozeniu Pit28 (smiana adredu w US) i parebtygodni temu wmeldowalem sie z pobytu slatego. W Pl mam tes 2 konta 1 do obslugi wynajmowanego miesskania( na ktore wplacilem kilka tysiecy zloty przy zakladaniu(Mialem zamiar zeobic remot wieszkaniu oraz pieniadze na utzrymanie miesskania jakbym nie znalasl najemcy, mam tez konto walutowe wras z moja partnetlrka na ktore moja partnerka wyslala kilka razy nie wielkie sumy. Do Polski przyjerdzam co 2 lata max raz w roku . Jak eyglada mija sytulacjia? Bardzo prosze o odp caka sytulacjia z resydetura podatlowa jest dlamnie dosc nie jasna.

  • by Mariusz Makowski Posted kwiecień 6, 2021 9:40 am

   Opodatkowaniu w Polsce podlega tylko dochód Polski (najem). Nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce.

 • by Monika Posted kwiecień 6, 2021 1:26 pm

  Dzień dobry,
  W 2020 roku uzyskałam dochody w Belgii, od których odciągane były zaliczki na rzecz belgijskiego fiskusa. W Belgii mieszkam wraz z mężem i nieletnim synem, od 7 lat. W Polsce posiadamy nieruchomość, w której mieszkają dorosłe dzieci, a my korzystamy z niej podczas pobytu w kraju (na okresy krótsze niż 183 dni). Jedyny dochód, który rozliczany jest w PL to emerytura męża, pozostałe dochody nie podlegają opodatkowaniu. Czy w tej sytuacji, będę musiała rozliczać swoje dochody również w Polsce?

 • by Ela Posted kwiecień 11, 2021 4:44 pm

  Dzień dobry,13 lat pracuje w Uk i tutaj jestem rezydentem podatkowym (praca na kontrakt)w Polsce posiadam mieszkanie i kato bankowe,w mieszkaniu mieszka moja corka która nim się teraz opiekuje zaznaczam dzieci dorosłe a ja po rozwodzie.Wyjeżdżając do Uk nie złożyłam w urzędzie skarbowym ZAP-3 ,czy teraz będę musiała ?Czy w moim przypadku muszę się rozliczyć w Polsce?Prosze o odp dziekuje.

 • by Mateusz Posted kwiecień 14, 2021 5:04 pm

  Witam,
  Zmieniam pracodawcę na zagranicznego (Włochy) i stamtąd też będą generowane moje przychody. Tam też będą pobierane mi podatki i inne składki z tytułu wynagrodzenia. Jednak żona pozostaje w Polsce wraz z dziećmi, tutaj też pracuje a dzieci chodzą do szkoły, ja sam będę przebywał każdego miesiąca kilka dni w domu. czy w tym przypadku będę musiał się rozliczać się również w Polsce? Czy tak jak zapewnia mnie księgowa tamtejszej firmy o tym iż będą to tylko Włochy ?

 • by Ola Posted kwiecień 26, 2021 6:10 pm

  Witam mieszkam w uk od marca 2019, za pracę w polsce w 2019 roku się rozliczałam, nie zgłosiłam w US wyjazdu za granicę, w UK mam status osiedlenia, prace i wynajmuje pokoj wraz z chłopakiem, On przebywa tutaj 9 lat, nigdy nie rozliczał sie w Polsce, ani nie zgłaszał wyjazdu, chcielibyśmy wrócić do Polski w kwietniu 2022 roku, czyli w 2022 będziemy więcej niż 183 dni w Polsce czy będziemy obciążeni opodatkowaniem za pracę w UK? Czy powinniśmy rozliczyc się za 2020 rok w Polsce ?

 • by Lukasz Posted maj 10, 2021 7:24 am

  Czyli zmiana w prawie w zasadzie blokuje możliwość emigracji jeśli w Polsce było się już 183 dni w danym roku? Jeśli ktoś wyjedzie we wrześniu, wymelduje się (zgłosi wyjazd z kraju), będzie mieszkał poza Polską i tam pracował, opcjonalnie również studiował/uczył się, to w danym roku i tak będzie rezydentem w Polsce?
  Tragedia!

 • by Jaro Posted maj 14, 2021 12:35 pm

  Dzień dobry.
  Pracuję w UK a rodzina mieszka w Polsce. Chciałbym zjechać do domu w Polsce.
  Czy nie podejmując pracy w Polsce (i innego dochodu) do końca roku kalendarzowego będę musiał płacić podatek w Polsce?
  Np. podejmując pracę w Polsce w styczniu 2022 gdzie za 2021 nie miałbym żadnego przychodu, poza tym z UK to czy wtedy nadal muszę płacić podatek za otrzymane wynagrodzenie w miejscu pracy w UK za rok 2021?

 • by Krystyna Posted maj 20, 2021 12:30 pm

  Witam.
  Mój mąż pracuje od 15 lat w Danii na umowę o pracę, tam posiada mieszkanie spółdzielcze i w Dani jest zameldowany na stałe, a także otrzymał zezwolenie na pobyt stały w Danii, tam też płaci podatki. Do Polski przyjeżdża tylko na 3 tygodnie urlopu i czasami wpada na weekend. W PL mamy wspólny dom i mąż ma konto bankowe, no i oczywiście ja jestem w Polsce . Dzieci mamy już dorosłe. Czy będzie musiał także płacić od 2021 roku podatki w Polsce?? Chcę zaznaczyć, że ja chcę dopracować do emerytury i chcemy zamieszkać na stałe w DK, bo w PL dzieje się tragedia.

 • by Anna Posted maj 28, 2021 3:30 pm

  Dzień dobry . Od jakiś 8 lat razem z partnerem mieszkamy i pracujemy w Irlandii . 3 lata temu kupiliśmy tutaj dom. Czy jeśli zdecydujemy się na zjechanie do Polski i podjęcie tam pracy i wynajęcie tutaj komuś swojego domu to czy w Polsce będziemy musieli płacić podatek od ewentualnego dochodu tutaj za wynajem ? Z góry dziękuję i pozdrawiam .

 • by Katarzyna Posted czerwiec 7, 2021 10:29 pm

  Dzień dobry. Jak należ postąpić w przypadku, gdy jedyny żywiciel rodziny mieszka na stałe w Irlandii (pracuje wyłącznie tam, przeszło 15 lat). Żona i dzieci przebywają w Polsce (nie są zameldowani, nie pobierają żadnych świadczeń zdrowotnych czy socjalnych w Polsce, żona nie pracuje). Jak wtedy urząd może to zinterpretować?

  Z tego chyba jasno wynika, że nie można płacić podatków w obu krajach…. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
  https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-29-kwietnia-2021-r-ws-rezydencji-podatkowej-oraz-zakresu-obowiazku-podatkowego-osob-fizycznych-w-polsce

 • by Sławomir Posted czerwiec 9, 2021 7:56 am

  Dzień dobry,

  a co jeśli jestem tłumaczem mieszkającym w Hiszpanii, z działalnością zarejestrowaną tamże, opłacającym składki w Hiszpanii, z całą rodziną, wynajętym mieszkaniem tamże i bez majątku (nieruchomości) w Polsce, itp.a moimi jedynymi klientami są firmy w Polsce? Czy sprzedając 100% moich usług do Polski „uzyskuję dochód” podlegający opodatkowaniu w Polsce?

  • by Mariusz Makowski Posted czerwiec 16, 2021 7:27 pm

   Prawdopodobnie Pana dochody będą opodatkowane tylko w Hiszpanii.

 • by Janek Posted lipiec 25, 2021 8:29 pm

  Dzień dobry,

  Dwie osoby w nieformalnym związku przeprowadzają się do Czech, jedna z nich wynajmuje mieszkanie na swoje naziwsko, ma zatrudnienie w czeskiej firmie – oczywiście płaci podatki w Czechach, natomiast druga pracuje zdalnie w polskiej firmie, i stały meldunek też ma w Polsce w domu rodziców. Rozumiem, że ta druga osoba płaci tylko podatki w Polsce?

  • by Mariusz Makowski Posted lipiec 31, 2021 8:44 pm

   Podatki płaci się tam gdzie się mieszka (o miejscu zamieszkania nie decyduje meldunek a faktyczny „ośrodek interesów życiowych”)

 • by Dominika Posted sierpień 30, 2021 1:04 pm

  Dzien dobry
  Posiadam grunt rolny 4.5 h place krus posiadam dom gdzie jestem zameldowana ale nie mieszkam. W irladii mieszkam i pracuje od 14 lat do polski przyjezdzsm na tydzien raz do roku. 10 lat temu pytalam w krusie ze skoro jestem za granica czy powinnam go placic pani w okienku powiedzala ze tak bo jestem rolnikiem a to nawet lepiej dla mnie bo bede miala emeryture sama juz nic nie wiem ptosze o pomoc. Planuje zostac na stale w irlandi.
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted wrzesień 6, 2021 8:04 am

   Nie odpowiem Pani czy powinna Pani opłacać KRUS (nie znam się na tych przepisach) ale nie powinno być wątpliwości, że ma Pani miejsce zamieszkania w Irlandii.

 • by Bartosz Lada Posted wrzesień 1, 2021 7:50 am

  Dzień dobry, moja żona, obywatelka Ukrainy, założyła właśnie działalność gospodarczą w Ukrainie. Czy dochód z tej działalności, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, będzie zawsze opodatkowany tylko i wyłącznie w Ukrainie, niezależnie od rezydencji żony? Z rezydencją sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i może nie będziemy musieli tego ustalać 🙂 Dziękuję z góry!

  • by Mariusz Makowski Posted wrzesień 6, 2021 8:03 am

   Dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby. A w przypadku działalności osób fizycznych siedzibą jest miejsce zamieszkania. Chyba, że działalność jest prowadzona w drugim państwie poprzez zakład (np. biuro) – wówczas zyski, które można przypisać do zakładu podlegają opodatkowaniu w tym państwie.
   Tak więc do odpowiedzi na Pana pytanie potrzeba ustalić gdzie jest miejsce zamieszkania żony oraz czy prowadzi działalność poprzez zakład.

 • by franek Posted wrzesień 12, 2021 9:50 am

  Dzień dobry. Wraz z żoną planujemy powrot do Polski na stałe w przyszłym roku (1 kwartał), po pobycie w UK, gdzie mieszkamy od 6 lat.
  Czy po przeniesieniu rezydentury na Polską, będziemy musieli rozliczyć sie z dochodow uzyskanych na początku roku 2022 w Anglii?

  • by Mariusz Makowski Posted wrzesień 13, 2021 9:45 am

   Nie, dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii przed powrotem do Polski (czyli w okresie gdy nie byli państwo polskimi rezydentami) nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.
   Dodatkowo, Polski ład przewiduje ciekawą ulgę dla podatników wracających do Polski – wkrótce opublikuję o niej artykuł na stronie.

 • by Grzesiek Posted październik 22, 2021 1:03 pm

  Dzien dobry,
  Mam podobne pytanie jak Pan franek. Planuje powrot do Polski z UK po 3 latach, na 1 Stycznia 2022. Studia oraz praca przez te wszystkie lata na terenie UK, również wszystkie podatki tam rozliczane. Wracam do mieszkania, w którym mieszkałem przed wyjazdem i cały czas byłem zameldowany. Niestety Pani w urzędzie poinformowała mnie że w systemie wciąż mam stary,wkrótce ponownie aktualny, adres więc ZAP 3 nie muszę składać. PITu nie składałem przez te lata, ostatni za 2018 rok. Czy potrzebuje składać jakieś sprostowania do US czy wystarczy że po powrocie na koniec 2022 złoże ponownie PIT w Polsce? czy mogę ZAP3 złożyć czysto profilaktycznie – nawet jeśli okaże się że wszystkie dane są aktualne?
  Pozdrawiam Grzesiek

 • by Ewelina Posted listopad 24, 2021 11:10 am

  Witam. Od 7 lat mieszkamy z mężem i córką w Anglii. Dochód osiągamy jedynie w Anglii,tu też wynajmujemy dom,córka chodzi do angielskiej szkoły. W Polsce natomiast posiadamy mieszkanie w kredycie i konto bankowe do jego obsługi. Czy musimy rozliczyć się z dochodów w Polsce?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl