Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

Rozliczanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia i korzystanie z ulgi mieszkaniowej polegającej na przeznaczeniu przychodu na własne cele mieszkaniowe stwarza podatnikom bardzo dużo problemów. Świadczyć o tym może choćby ilość pytań pojawiająca się pod moimi wpisami na ten temat. Sądy administracyjne coraz częściej zaczynają kwestionować decyzje i interpretacje organów podatkowych. Efektem tego zamieszania jest projekt zmian w rozliczaniu tego dochodu, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Zmiany generalnie należy uznać za korzystne dla podatników, choć nie sprawią, że wszystkie kwestie staną się jasne i nierodzące sporów.

 1. Łatwiej będzie sprzedać nieruchomość nabytą w spadku.

W myśl obecnych przepisów opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie:

 1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nabyciem jest kupno bądź też nabycie w spadku czy darowiźnie. Opodatkowaniu, stawką 19%, podlega dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami, między innymi zakupem nieruchomości. Na szczególnie wysoki podatek są więc narażeni podatnicy, którzy nieruchomość nabyli nieodpłatnie, np. w spadku – w ich przypadku dochód jest z reguły równy przychodowi co powoduje, że podstawa do opodatkowania jest bardzo wysoka. Często też spadkobiercy nie mają możliwości by ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości czekać 5 lat.

Od 2019 r. ustawodawca zamierza ulżyć spadkobiercom nabywającym nieruchomości. Pięcioletni okres, po którym można sprzedać nieruchomość liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Przykład

Pani Alina w 2018 r. nabyła w spadku mieszkanie po zmarłej mamie. Mama była właścicielką tego mieszkania przez 10 lat. Pani Alina zamierza sprzedać to mieszkanie w 2019 r. za 400 tys. zł. Czy będzie musiała zapłacić podatek?

W myśl obecnych przepisów Pani Alina zapłaciła by 76 000 zł podatku (o ile nie korzysta z ulgi, o której piszę w dalszej części). Sprzedaż bez podatku była by możliwa po upływie 5 lat licząc od końca 2018 r. czyli dopiero w 2024 r.

Jeżeli projektowanie przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. to Pani Alina będzie mogła w 2019 r. sprzedać to mieszkanie bez podatku, bo od nabycia tej nieruchomości przez jej mamę minęło ponad 5 lat.

 

 1. Moment nabycia w przypadku wspólności małżeńskiej

Przepisy też będą precyzowały, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pięcioletni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Należy zauważyć, że po szeregu wyroków sądów administracyjnych organy podatkowe generalnie zgadzają się, że w taki sposób należy określać moment nabycia nieruchomości. Zmiana przepisu w tym zakresie „legalizuje” interpretację wywalczoną przez podatników.

 1. Nabycie lub zbycie w wyniku działu spadku

Nowelizacja będzie też wskazywała, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

 1. Zmiany w uldze mieszkaniowej

Mnóstwo wątpliwości i sporów z organami podatkowymi wywołuje korzystanie z ulgi mieszkaniowej, o której pisałem m. in. w tym artykule.

Podatnik, który sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat może zostać zwolniony z podatku (w całości lub części) jeżeli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskany ze sprzedaży przychód na własne cele mieszkaniowe. Ustawodawca od nowego roku wydłuży ten termin do trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Tak więc podatnicy będą mieli więcej czasu na wydatkowanie pieniędzy.

Jedną z kwestii spornych w uldze mieszkaniowej jest rozstrzygnięcie czy we wskazanym okresie (obecnie 2 lat a po zmianie przepisów 3 lat) podatnik musi wydatkować pieniądze na zakup nieruchomości czy również w tym okresie musi stać się jej właścicielem. Problem dotyczy podatników przeznaczających przychód na nabycie nieruchomości od dewelopera. Niejednokrotnie bowiem podatnik w ciągu 2 lat wpłaca deweloperowi cała kwotę a podpisanie aktu notarialnego następuje po przekroczeniu tego okresu. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że oznacza to, iż podatnik nie nabył prawa do ulgi. Innego zdania od jakiegoś czasu są jednak sądy, szczególnie Naczelny Sąd Administracyjny, który w kilku wyrokach z tego roku (m. in. II FSK 413/16 z 16.02.2018 r.) stwierdził, że istotny jest fakt wydatkowania przychodu a samo nabycie nieruchomości może nastąpić w terminie późniejszym.

Ustawodawca postanowił jednoznacznie uregulować tę kwestię i od nowego roku przepis będzie precyzował, że wydatek będzie uznany za dający prawo do ulgi jeżeli przed upływem okresu 3 lat od sprzedaży nastąpi nabycie własności nieruchomości lub praw wymienionych w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Z jednej strony ustawodawca wydłuża termin na dokonywanie wydatku a z drugiej strony jednoznacznie wskazuje, że w tym terminie musi nastąpić nabycie nieruchomości, która stanowić ma własny cel mieszkaniowy podatnika.

Dobrze, że ustawodawca dokonuje korzystnych zmian w regulacjach dotyczących zbycia nieruchomości. Szkoda jednak, że nie zajął się tą kwestią kompleksowo i nie postanowił jednoznacznie wyjaśnić, że własnym celem mieszkaniowym jest m. in. nabycie na własność budynku czy lokalu bez względu na to czy podatnik w tym budynku czy lokalu zamierza zamieszkać.

56 Comments

 • by Anonim Posted Październik 13, 2018 2:19 pm

  A jak ma się kwestia gdy…spadkodawca zapisał dom i działkę swojej partnerce (nie byli małżeństwem), z tym że spadkodawca sam odziedziczył ten dom i działkę po swojej zmarłej matce i był wpisany jako pełnoprawny właściciel od 4lat.
  Teraz partnerka, która odziedziczyła wszystko chce sprzedać dom i działkę, to nie chcąc płacić podatku musi czekać 5lat, czy 1rok (spadkodawca był właścicielem 4lata)?
  Zakładając, że zmiany wejdą w życie od 01.01.2019, to czy podpisując umowę sprzedaży jeszcze w 2018r., nadal trzeba będzie opłacić podatek lub czekać 5lat? Czy ta zmiana będzie dotyczyć tylko spadku odziedziczonego w 2019 czy b) sprzedaży spadku w 2019? Proszę o opinię i objaśnienie tej kwestii

  • by Mariusz Makowski Posted Październik 20, 2018 7:52 am

   Okres 5 lat, po których będzie można sprzedać nieruchomość odziedziczoną będzie liczony od momentu nabycia przez spadkodawcę, czyli partnera (a nie jego matki).

 • by Krzysiek Posted Październik 16, 2018 5:53 pm

  Poproszę o link do ustawy.

 • by Jaceksr Posted Październik 20, 2018 7:27 am

  Ja jednak zastanawiam się Czy i dzisiaj taka sprzedaż mieszkania spadkowego nawet natychmiast po jego otrzymaniu nie jest zwolniona z podatku dochodowego ? Podstawa : Art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . A mieszkanie otrzymane podlega pod ustawę od spadków i darowizn . Mimo że za chwilę będzie to nieaktualne ale poszło zapytanie interpretacyjne . Jak trzeba bedzie pójdzie też do sądu . Może będzie można robić korekty wcześniejszych rozliczeń takich sprzedaży .

  • by Mariusz Makowski Posted Październik 20, 2018 7:41 am

   Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie stosuje się jej do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
   Tylko proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku przepisom ustawy od spadków i darowizn podlega nabycie mieszkania a nie jego sprzedaż. Mówimy o dwóch różnych zdarzeniach i do jednego ma zastosowanie ustawa o podatku od spadków i darowizn a do drugiego ustawa PIT.

 • by Katarzyna Posted Październik 24, 2018 8:03 am

  Jak rozumiem teraz jest tylko projekt Ustawy i wciąż obowiązują przepisy, że musi minąć 5 lat bym mogła sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Czy wiadomo kiedy zapadną ostateczne decyzje i kiedy będzie Ustawa?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:55 am

   Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019

 • by Piotr Posted Październik 27, 2018 3:33 pm

  Czy jeżeli ktoś odziedziczy mieszkamie w 2018 r., przed wejście w życie ustawy, ale sprzeda dopiero w 2019 r. juz po wejściu ustawy w życie, to będzie miał się rozliczyć z podatku na starych czy nowych zasadach? Spadkodawca nabył mieszkanie ponad 20 lat wcześniej.

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:54 am

   W takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy

 • by Paweł Posted Październik 31, 2018 3:35 pm

  FANTASTYCZNE INFORMACJE!
  Czy w mojej specyficznej sytuacji po 1.I.2019 będę zwolniony z podatku?
  W 2008 r. ojciec przekazał mi dom jako darowiznę;
  W 2012 r. przekazałem ten dom darowiznę na macochę – ówczesną żonę ojca;
  W 2015 r. wezwałem macochę do zwrotu darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność – tj. był to akt przekazania własności (a nie darowizny).
  Czy w 2019r. będę mógł sprzedać dom bez obawy o konieczność opłacenia podatku dochodowego?
  Pozdrawiam!

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:53 am

   Pana przykład jest dość niejednoznaczny, wymagałby chyba głębszej analizy, niewykluczone, że warto byłoby wystąpić o interpretację. Zwrot darowizny oznacza ponowne przeniesienie własności więc organ podatkowy stałby na stanowisku, że nabył Pan nieruchomość w 2015 r.

 • by Malgorzata Posted Listopad 1, 2018 3:31 pm

  Cztery lata temu odziedziczylam spoldzielcze mieszkanie po moich rodzicach ktorzy mieszkali tam od 1962. Ja sie w tym mieszkaniu wychowalam I bylam tam zameldowana. Moje imie widnialo na wszystkich dokumentach i rachunkach. W 2014 musialam sprzedac mieszkanie ale nie jestem jeszcze rozliczona podatkowo. Mieszkam w Kanadzie i pieniadze ze sprzedazy mieszkania w Polsce wykorzystalam na remont mojego mieszkania oraz splate dlugow. Czy nowa ustawa o zwolnieniu z 19% podatku od sprrzedazy nieruchomosco przed uplywem 5 lat obejmie rowniez mnie?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:39 am

   Nie, ponieważ sprzedaż nastąpiła jeszcze przed 1 stycznia 2019

 • by Tomasz Burian Posted Listopad 5, 2018 11:12 pm

  Czy ta zmiana jest juz pewna ? Planuje sprzedaz nieruchomosci a listopadzie, nabytej 2 lata temu w spadku po ciotce. Gdyby bylo to pewne, wartoby byo rzeciagnaca podpisnie umwy na styczen. Prosze o komentarz

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:38 am

   Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2019

 • by Paweł Posted Listopad 8, 2018 9:16 am

  Witam jestem osoba fizyczna pracuje w Angli mam taką sytuację kupiłem dwie działki w 2016 roku na jednej wybudowałem dom który sprzedałem w 2017 roku a drugą działkę dałem bratu w postaci darowizny który też postawił na niej dom i sprzedał miesiąc temu. Tata posiada dwa inne domy które zamierza nam dać w najbliższym czasie moje pytanie jest takie czy możemy je od niego kupić żeby uniknąć płacenia podatku z racji przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe?

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 9:01 pm

   Zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (również od ojca) jest celem mieszkaniowym.

 • by Eryk Posted Listopad 10, 2018 2:57 pm

  A jak wyglądałaby sytuacja w takiej sprawie: W styczniu 2016 r. umiera żona mojego ojca i on po niej dziedziczy mieszkanie z jej majątku osobistego, które zakupiła w 2014r. W październiku 2016r. umiera mój ojciec -podczas trwającego postępowania o spis inwentarza, gdzie ja zostaję następcą prawnym w tym postępowaniu – i ja dziedziczę to mieszkanie. Czy liczyć 5 lat od zakupu mieszkania w 2014r., czy od śmierci mojego ojca w 2016r.

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 9:00 pm

   W tej sytuacji pięcioletni okres liczymy od daty nabycia nieruchomości przez Pana ojca, czyli od stycznia 2016.

 • by Agata Posted Listopad 15, 2018 1:32 pm

  Czy jeśli w dniu 31.12.2018 kończy się dwuletni termin na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe to czy z dniem 01.01.2019 zostanie on przedłużony o rok czy nowe przepisy dotyczą jedynie nieruchomości sprzedanych począwszy od dnia 01.01.2019?

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:58 pm

   Nie. Osoby, które sprzedały mieszkanie przed końcem 2018 r. mają dwuletni okres na wydatkowanie przychodu.

 • by martyna Posted Listopad 16, 2018 11:14 am

  a czy nowa ustawa od 2019 roku bedzie miała równiez zastosowanie do mieszkań otrzymanych w darowiźnie od rodziców??

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:57 pm

   Niestety nie

 • by Krzysztof Posted Listopad 18, 2018 9:19 am

  A co z mieszkaniami otrzymanymi w drodze darowizny, a nie spadku od żyjących rodziców czy dziadków? Czy ustawa nie zwalnia z PIT nieruchomości nabytych tą drogą? Wiele takich darowizn było uczynionych, by okres 5 lat biegł już za życia darczyńcy, a nie dopiero od jego śmierci.

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:55 pm

   Nowe przepisy nie obejmą darowizn.

 • by stan Posted Listopad 19, 2018 5:37 am

  Jak sprzedam działke mabyto w spadku po upływie 5 lat czy czeba płacić podatek ?

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:55 pm

   Nie trzeba.

 • by Dominika Posted Listopad 21, 2018 2:27 pm

  Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie nieruchomości nabytych drogą spadku, czy też również darowizn (sprzedaż przed upływem pięciu lat od momemntu nabycia drogą darowizy) ?

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:54 pm

   Niestety, nowe rozwiązanie ma dotyczyć tylko spadkobierców.

 • by Spadkobierca Posted Listopad 25, 2018 2:37 pm

  Dzień dobry,

  czy nowe przepisy mówiące o zmianie sposobu naliczania pięcioletniego okresu po upływie ktorego spadkobiercy nie będą musieli płacić podatku od sprzedaży nieruchomości zostały zatwierdzone i będą obowiązywać od 01.01.2019, a jeżeli tak, to czy nowe przepisy obejmą też spadkobierców, którzy drogą spadku stali się właścicielami nieruchomości przed wejsciem przepisów w życie czyli przed 2019 rokiem?

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 25, 2018 8:54 pm

   Ustawa chyba obecnie czeka na podpis prezydenta więc można powiedzieć, że przepisy wejdą w życie.
   W mojej ocenie nowe przepisy obejmą również osoby, które jeszcze w 2018 r. odziedziczyły nieruchomość a będą ją sprzedawać w roku 2019. Projektowany przepis ma brzmienie:
   Art. 10 ust. 5
   „5. W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.”

 • by Edek Posted Listopad 27, 2018 10:21 am

  A jak jest w sytuacji tzw. ulgi mieszkaniowej w II grupie podatkowej? Chodzi mi o to, czy w odziedziczonym w zeszłym miesiącu drogą prawomocnego postanowienia sądowego mieszkaniu po wujku muszę być zameldowany i zamieszkiwać przez okres pięciu lat? Sprzedawać mieszkania nie zamierzam, zameldowany jestem, wynajmować go nie chcę, prawa do innego mieszkania nie posiadam. To trzymam jako kapitał dla dzieci. Chodzi mi tylko o to cholerne zamieszkiwanie przez 5 lat.

 • by Edek Posted Listopad 27, 2018 10:29 am

  Zapomniałem dodać, że od lat mieszkam w tym mieszkaniu, ale w ciągu dwóch lat planuję wyjechać do pracy zagranicę, bo jestem naukowcem z wąską specjalizacją i nepotyzm oraz biurokracja obowiązujące w polskiej nauce mnie do tego zmuszają. Zresztą mam propozycję współpracy z zagranicznych ośrodków, ale obecnie ze względu na sytuację rodzinną nie mogę wyjechać, a propozycja współpracy nie będzie na mnie czekała wiecznie.

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:24 am

   W obecnych przepisach nie ma znaczenia kwestia zameldowania. Decyduje tylko okres „posiadania”.

   • by Edek Posted Grudzień 13, 2018 1:49 pm

    Tylko, że przez wiele lat mieszkałem w tym mieszkaniu razem z wujkiem aż do jego śmierci. Co w związku z tym?

    • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 4:11 pm

     Pana pytanie dotyczy kwestii podatku od spadków i darowizn a nie podatku dochodowego. Otrzymując mieszkanie w spadku skorzystał Pan z ulgi polegającej na tym, że przez 5 lat będzie Pan mieszkał w tym mieszkaniu (od momentu odziedziczenia). Sprzedaż tego mieszkania przed upływem 5 lat jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona spowodowana koniecznością i w ciągu 2 lat nabędzie Pan kolejne mieszkanie, w którym będzie Pan mieszkał.

     • by Edek Posted Grudzień 14, 2018 8:07 am

      Dla mnie to czysta paranoja! Sprzedawać jedno mieszkanie, żeby kupić drugie. Poza tym jest to ewidentne ograniczanie wolności, bo skoro nie mam zamiaru sprzedawać odziedziczonego mieszkania, jak w zamiarze ma 99% spadkobierców ani go wynajmować to czy sam fakt zameldowania nie jest wystarczający. Mieszkam w nim wiele lat i prawdopodobnie będę dalej mieszkać, ale tak jak pisałem wyżej, mam szansę na pracę zagranicą. I teraz, żeby podjąć pracę w innym mieście czy kraju muszę mieszkanie sprzedać i kupić tam. A ja nie chcę tam mieszkania kupować, bo po pierwsze do tego ma sentyment, po drugie, nie wiem ile tam czasu bym spędził (może rok a może kilkanaście lat), po trzecie nigdy nie ma pewności, że mi się gdzieś indziej spodoba, a po czwarte, musiałbym sprzedać co najmniej półtora takiego mieszkania, aby kupić inne. A jak nie chcę to według polskiego ustawodawstwa mam kamienie gryź na miejscu i siedzieć w tym mieszkaniu jak w więzieniu. Chory kraj, chore prawo!

     • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 14, 2018 9:00 am

      Nabywając spadek po dalszej rodzinie podlega Pan opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na podstawie ulgi został Pan z tego podatku zwolniony, ale ulga ma swoje warunki, które muszą zostać spełnione.

 • by Anna Posted Listopad 27, 2018 11:10 am

  Niestety dla zwykłego „Kowalskiego” liczenie tych terminów może być problemem.
  Sytuacja nieco podobna jak w ww. wpisie: W sierpniu 2017r. umiera mój Mąż. Ja i moich 2 dorosłych synów dziedziczymy w styczniu 2018r. ustawowo po 1/3 działki nabytej przed ślubem i domu na niej postawionym już po ślubie. Całe życie tam mieszkamy i jesteśmy zameldowani, ale chcę to sprzedać.
  Czy dobrze zrozumiałam (zgodnie z ww.przykładem), że nasze 5 lat liczy się od daty nabycia działki przez Męża i postawienia domu, czy może się mylę i liczy się od daty nabycia spadku (i w tej sytuacji musimy odczekać 5 lat by nie płacić podatku)?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:23 am

   Jeżeli sprzedaż nastąpi w 2019 r. to 5 letni okres będzie liczony od daty nabycia działki przez męża.

 • by Joanna Posted Listopad 27, 2018 12:03 pm

  Dzien dobry ! Ja z siostrą odziedziczylysmy mieszkanie po mamie twym roku . Chciałybyśmy je sprzedać . Mama kupiła to mieszkanie ponad 10 lat temu (wykupiła ze spółdzielni na dogodnych warunkach ) . Nie był sporządzony akt notarialny przez te lata ,dopiero dwa lata temu mama zrobiła tzw . odrębność i został podpisany akt notarialny . Chciałabym się dowiedzieć , którą datę będzie brał urząd skarbowy pod uwagę : datę faktycznego zakupu czy sporządzenia aku notarialnego ?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:21 am

   Właściwie za nabycie w tej sytuacji należy uznać przyznanie mamie spółdzielczego prawa do mieszkania. Tak czy inaczej mama nabyła mieszkanie ponad 5 lat temu.

 • by Marta Posted Grudzień 3, 2018 12:30 pm

  Dzień dobry,

  20 lat temu z pewnych względów babcia przepisała mieszkanie na mnie, czyli na swoją wnuczkę. Babcia żyje nadal, ale teraz chce, żeby po jej śmierci pieniądze z mieszkania trafiły do jej dwóch córek. Jeżeli przepiszę mieszkanie na babcię w akcie darowizny w styczniu 2019 roku, to w przypadku jej śmierci (a babcia ma już 95 lat), jej córki będą musiały odczekać pięć lat od końca roku 2019, aby móc sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku od dochodu ponieważ babcia, jako spadkobiorca, nabędzie w drodze darowizny to mieszkanie dopiero w styczniu 2019 roku, czy można będzie uznać jej własność sprzed 20 lat i sprzedać je niedługo po jej śmierci?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:04 am

   Jeżeli planuje Pani podarować babci mieszkanie, to pięcioletni okres będziemy liczyli od tej darowizny. Nie będzie miał znaczenia fakt, że babcia była również wcześniej właścicielem tej nieruchomości.

 • by Justyna Posted Grudzień 6, 2018 6:04 pm

  Witam, mój mąż otrzymał w darowiźnie mieszkanie od rodziców w 2007roku, w tym roku najpierw kupiliśmy nowe mieszkanie, a dopiero po 0,5 roku udało nam się sprzedać te z darowizny. Pieniądze ze sprzedaży były przeznaczone na dokończenie remontu i umeblowanie nowego mieszkania (za poprzednie otrzymał 75tyś zł). Czy mąż musi zgłosić do Urzędu Skarbowego sprzedaż mieszkania z darowizny, a jak tak to może rozliczyć przychód ze sprzedaży na poczet zakupionego mieszkania?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 9:01 am

   Sprzedaż w 2018 r. mieszkania nabytego w 2007 r. jest wolna od podatku, ponieważ minęło ponad 5 lat od nabycia. Nie trzeba więc w żaden sposób wykazywać tej sprzedaży.

 • by Czarek Posted Grudzień 7, 2018 7:52 am

  dzień dobry

  w zeszłym roku po śmierci cioci dowiedziałem się , że ta zapisała mi nieruchomość w testamęcie , czy jak w roku 2019 sprzedam działkę po cioci to nie zapłacę podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 8:59 am

   To zależy od kiedy ciocia była właścicielem tej działki. Jeżeli od nabycia działki przez ciocię upłynęło 5 lat, to sprzedaż będzie wolna od podatku

 • by Matylka Posted Grudzień 13, 2018 6:36 pm

  Witam,
  W 2017 roku przepisałam pół mieszkania w darowiźnie mojej mamie. Właścicielką mieszkania byłam od 10 lat. W 2018 roku moja mama zmarła i odziedziczyłam po niej z powrotem te pół mieszkania (nie ma innych spadkobierców). Czy teraz muszę odczekać 5 lat, żeby móc sprzedać mieszkanie bez płacenia podatku? Chciałabym sprzedać to mieszkanie i kupić drugie, ale z przeznaczeniem na wynajem.

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 13, 2018 8:58 pm

   Tak. Połowę mieszkania posiada Pani od ponad 5 lat więc w tej części dochód będzie wolny od podatku ale przy sprzedaży przed upływem 5 lat połowy odziedziczonej w spadku wystąpi podatek.

   • by Matylka Posted Grudzień 14, 2018 1:06 pm

    Dziękuje za odpowiedź. A 5 lat liczone od momentu spadku czy przekazania mamie tej połowy w darowiźnie w 2017 roku?

    • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 14, 2018 1:25 pm

     Liczone od dnia nabycia przez mamę w darowiźnie tej połowy mieszkania, czyli od 2017 r.

 • by Grzegorz Posted Grudzień 15, 2018 5:35 pm

  Dzień dobry mam pytanie w listopadzie 2014 roku nabyłem nieruchomość w stanie deweloperskim od dewelopera za kwotę 183 000 złotych na którą musiałem wziąć kredyt hipoteczny w kwocie 125 000 złotych pozostała część środki własne. W 2019 roku zamierzam sprzedać tą nieruchomość za kwotę 290 000 złotych. Z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży planuję spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 115 000 złotych (tyle jeszcze zostało do spłaty) resztę czyli 175 000 złotych przeznaczyć na zakup kolejnego mieszkania tez w 2019 roku czy w takiej sytuacji będę musiał zapłacić podatek

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 15, 2018 10:11 pm

   W tej sytuacji dochodem do opodatkowania będzie kwota 107 000 zł. Dochód ten będzie wolny od podatku w takiej części jaką część przychodu przeznaczy Pan na własne cele mieszkaniowe. W przedstawionej sytuacji 115 tys. będzie przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość, co zgodnie z przepisami nie jest celem mieszkaniowym – czyli 39,66% przychodu (115 tys. z 290 tys) nie zostanie przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli reszta będzie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe to dochodem do opodatkowania będzie: 107000 x 39,66% = 42436 zł Podatek wyniesie więc 8063 zł (42436 x 19%)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 12 lok. 421

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl