Zmiany w uldze abolicyjnej – przykłady praktyczne

Zmiany w uldze abolicyjnej – przykłady praktyczne

Na początku września informowałem o planowanej likwidacji ulgi abolicyjnej. Pod tekstem pojawiło się wiele pytań i komentarzy co świadczy o tym, że planowane zmiany dotkną wielu podatników, obawiających się, że od 2021 r. będą musieli płacić dużo wyższe podatki niż do tej pory.

Pod koniec września opublikowany został projekt ustawy zmieniającej przepisy PIT i CIT na nowy rok. Ustawa przewiduje pozostawienie ulgi abolicyjnej ale w bardzo ograniczonej wersji. W praktyce na zmianach nie stracą tylko ci podatnicy, których dochody zagraniczne nie przekraczają 8 tys. zł rocznie.

W dzisiejszym artykule postaram się pokazać na przykładach, w jaki sposób wyliczyć ulgę abolicyjną na dotychczasowych zasadach oraz po zmianach w 2021 r.

Tytułem wstępu, krótkie przypomnienie: ulga abolicyjna ma na celu wyrównywanie obciążeń podatkowych wynikających z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ulga dotyczy podatników, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskują dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia (listę tych państw publikuję tutaj). Metoda ta jest bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd ulga umożliwia podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją. Dzięki uldze  podatnicy, którzy ze względu, na kraj w którym uzyskiwali dochody muszą stosować metodę proporcjonalnego odliczenia mogą od podatku odliczyć kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu jednej i drugiej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Niestety, rząd uznał, że to wyrównanie zasad opodatkowania wynikających z obu metod nie jest już potrzebne i postanowił bardzo ograniczyć ulgę abolicyjną.

W projekcie ustawy zmieniony został art. 27g, do którego dopisano zastrzeżenie, że odliczenie z tytułu ulgi abolicyjnej nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1, czyli 1360 zł.

Przykład 1

Porównajmy różnice pomiędzy obiema metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją

Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, między innymi z: Albanią, Cyprem, Chorwacją, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Szwecją, Turcją i Włochami. Jest to metoda stosowana w większości umów, jest też korzystniejsza dla podatników.

Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Oznacza to, że do dochodu polskiego zastosuje się taką stawkę podatku jaka byłaby zastosowana gdyby dochód zagraniczny nie był zwolniony. Ponieważ w Polsce mamy progresywną stawkę podatku (stopa procentowa rośnie wraz ze wzrostem dochodu) to oznacza, że w metodzie tej dochód zagraniczny podwyższa stawkę podatku, która będzie zastosowana do dochodów polskich. Podatnik musi więc ustalić indywidualną stopę procentową, którą zastosuje do polskich dochodów.

Prześledźmy to na przykładzie liczbowym.

Przykład

Załóżmy, że podatnik w 2020 r. osiągnął dochody w Niemczech (umowa o pracę) w wysokości 20 000 euro i w Polsce (działalność wykonywana osobiście) w wysokości 50 000 zł (pomijamy ZUS i składkę zdrowotną).

1. Wyliczamy dochód do obliczenia stopy procentowej. Zakładamy, że podatnik zarabiał miesięcznie 4000 euro, pracował 5 miesięcy, czyli 150 dni. Przychód pomniejszamy o przysługujące odliczenie diet (30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy):

● 20 000 euro – (150 dni × 49 euro) × 30% = 17 795 euro.

Waluty przeliczamy na złote wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przyjmijmy, że po przeliczeniu na złote przychód wyniesie: 80 250 zł.

2. Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się następnie przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2020 r. koszty te wynoszą 250 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy; jeżeli są to różne miejscowości, wtedy miesięczne koszty wynoszą 300 zł):

● 80 250 zł – (250 × 5 m-cy) = 79 000 zł.

3. Do wyliczenia stopy procentowej przyjmujemy dochód zaokrąglony do pełnych złotych.

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu (czyli uzyskanego w Polsce) stosujemy stopę procentową, która byłaby zastosowana, gdyby dochody niemieckie nie były zwolnione z podatku.

Stopę wyliczamy następująco:

a) liczymy podatek (zgodnie ze skalą podatkową) od dochodów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych, tj:

● 50 000 zł + 79 000 zł = 129 000 zł,

● (129 000 zł – 85 528 zł) × 32% + 14 539,76 zł = 28450,80 zł;

b) podatek dzielimy przez sumę dochodów i mnożymy razy 100%:

● 28 450,80 zł : 129 000 zł × 100 = 22,05% (zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku).

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu stosujemy wyliczoną stopę procentową:

● 50 000 zł × 22,05% = 11 025 zł.

Podatek wyniesie więc 11 025 zł.

Zauważmy, że w metodzie wyłączenia z progresją dochód zagraniczny jest wolny od podatku. Wpływa on jedynie na podwyższenie stawki podatku od dochodu niezwolnionego (czyli tego uzyskanego w Polsce). Jeżeli więc podatnik nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce, a uzyskiwał jedynie dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie ta metoda, to oznacza, że w Polsce nie zapłaci żadnego podatku. Nie ma też obowiązku składania zeznania rocznego.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Belgią, Holandią, Kazachstanem, Rosją, Wielką Brytanią (pełna lista państw tutaj).

Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą.

W odróżnieniu od metody wyłączenia z progresją w metodzie proporcjonalnego odliczenia dochód zagraniczny podlega również opodatkowaniu w kraju zamieszkania. Uniknięcie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez odliczenie podatku, który został zapłacony za granicą.

Przykład

Załóżmy, że podatnik w 2020 r. osiągnął następujące dochody: z Holandii w wysokości 20.000 euro i w Polsce w wysokości 50.000 zł (pomijamy ZUS i składkę zdrowotną). Zakładamy też, że podatek zapłacony za granicą wyniósł 1800 euro.

1. Ustalamy wysokość zagranicznego dochodu podlegającą opodatkowaniu. Zakładamy, że podatnik zarabiał miesięcznie 4000 euro, pracował 5 miesięcy, czyli 150 dni. Miesięczny podatek wyniósł 360 euro czyli łącznie 1800 euro. Przychód pomniejszamy o przysługujące odliczenie diet (30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy):

20.000 – (150 x 42)x30% = 18.110 euro

Waluty przeliczamy na złote wg kursu z dnia wypłaty. Przyjmijmy, że po przeliczeniu na złote przychód wyniesie: 80.250 zł.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się następnie przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2020 r. koszty te wynoszą 250 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości wtedy miesięczne koszty wynoszą 300 zł):

80.250 – 1250 = 79.000 zł

Łączny dochód do opodatkowania (polski i holenderski) wyniesie więc: 129.000

Liczymy podatek od łącznych dochodów, tj:

50.000 + 79.000 = 129.000, (129 000 zł – 85 528 zł) × 32% + 14 539,76 zł = 28450,80 zł;

b) od podatku odliczamy podatek zapłacony za granicą. Podatek przeliczamy na złote: zakładamy, że wyniesie on 7907 zł. Odliczenie zagranicznego podatku nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Dochód uzyskany w Holandii (79 000 zł) stanowi 61,24 % ( 70 000 z 129 000) dochodu podlegającego opodatkowaniu, tak więc odliczyć możemy maksymalnie kwotę:

28450,80 x 61,24% = 17423,27 zł.

Ponieważ podatek zapłacony w Holandii wyniósł 7907 zł, możemy odliczyć go w całości:

28 450,80 – 7907 = 20 543,80

Podatek należny w Polsce wynosi więc (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 20 544 zł

Zauważmy, że w tych przykładach, przy takich samych założeniach kwotowych, podatek wyliczony przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia okazał się dużo wyższy niż przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Związane jest to z faktem, że w metodzie proporcjonalnego odliczenia w kraju zamieszkania płaci się podatek będący różnicą pomiędzy podatkiem zapłaconym w kraju wykonywania pracy a podatkiem krajowym.

Różnice w wysokości podatku płaconego w Polsce wynikające z jednej i drugiej metody zlikwidowała, wprowadzona od 2008 r. ulga abolicyjna.

Wyliczenie kwoty „ulgi abolicyjnej”za 2020 r.

Kwota ulgi abolicyjnej jest różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

W naszym przykładzie podatek wyliczony przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją wyniesie:

Stopę wyliczamy następująco:

a) liczymy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych, tj:

50.000 + 79.000 = 129.000, (129 000 zł – 85 528 zł) × 32% + 14 539,76 zł = 28450,80 zł;

b) podatek dzielimy przez sumę dochodów i mnożymy razy 100%:

● 28 450,80 zł : 129 000 zł × 100 = 22,05% (zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku).

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu stosujemy wyliczoną stopę procentową:

● 50 000 zł × 22,05% = 11 025 zł.

Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu obu metod wynosi: 20 544 – 11 025 = 9 519

Kwotę tę podatnik wykaże w załączniku PIT/O a następnie przeniesie do zeznania PIT–36.

W efekcie, dzięki uldze abolicyjnej należny podatek przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia jest taki sam jak w metodzie wyłączenia z progresją:

– podatek wyliczony przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia: 20 544 zł

– ulga abolicyjna: 9 519 zł

– należny podatek: 20 544 – 9519 = 11 025

Wyliczenie kwoty „ulgi abolicyjnej”za 2021 r.

W naszym przykładzie ulga abolicyjna wyliczona wg zasad obowiązujących w 2020 r. wyniosła 9 519 zł. Od 2021 r. kwota ulgi abolicyjnej nie będzie mogła przekroczyć 1360 zł.

Tak więc, w 2021 r. podatek wyniesie:

– podatek wyliczony przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia: 20 544 zł

– ulga abolicyjna: 1 360 zł

– należny podatek: 20 544 – 1 360 = 19 184 zł

Po likwidacji/ograniczeniu ulgi abolicyjnej należny podatek okaże się dużo wyższy niż obecnie.

Podatnicy zarabiający tylko za granicą

Ograniczenie ulgi abolicyjnej może się okazać szczególnie dotkliwe dla osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce a uzyskiwały w ciągu roku dochody wyłącznie za granicą.

Przykład

Pani Anna ma miejsce zamieszkania w Polsce ale uzyskuje dochody tylko w USA. W 2020 r. przebywała 200 dni w USA i jej amerykański dochód  99 134,47 USD, od których pobrano 20 870,75 USD federalnego podatku dochodowego.

Za rok 2020 r. będzie musiała złożyć zeznanie roczne w Polsce i wyliczyć podatek przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia. Jednak dzięki uldze abolicyjnej nie wystąpi podatek do zapłaty w Polsce:

Przychód: 99 134,47 USD

Odliczenie 30% diety: 200 dni x 59 USD x 30% = 3540 USD

Podstawa do opodatkowania: 99 134,47 – 3 540 = 95 594, 47 USD

Przeliczenie waluty na złote (należy zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu – w przykładzie, dla uproszczenia przyjęliśmy stały kurs 3,8395)

Przychód w PLN:

95 594,47 x 3,8395 = 367 034,97 zł  

Koszty uzyskania przychodu (250 zł miesięcznie): 10 x 250 zł = 2 500 zł

Dochód: 364 534,97 zł

Podatek (14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł): 103 822 zł

Pomniejszenie o podatek zapłacony w USA: 20 870,75 USD x 3,8395 = 80 133,24

Podatek 103 822 – 80 133,24 = 23 688,76 zł

Ulga abolicyjna: 23 688,76 zł

Podatek należny: 0 zł.

Mimo iż powyższe wyliczenia mogą się wydawać skomplikowane to dzięki uldze abolicyjnej podatnik, który zarabia tylko za granicą w Polsce nie płaci żadnego podatku.

Zmieni się to jednak od 2021 r. Jeżeli zastosujemy powyższe wyliczenia do ustalenia należnego podatku w Polsce to:

Podatek należny: 23 688,76 zł

Ulga abolicyjna: 1 360 zł

Podatek do zapłaty: 23 688,76 – 1 360 = 22 329 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych).

Tak więc za 2020 r. Pani Anna nie zapłaci żadnego podatku w Polsce ale już za 2021 r. musiałaby zapłacić ponad 22 000 zł.

105 Comments

 • by Mettis Posted 15 października, 2020 1:09 am

  Witam jestem rezydentem brytyjskim dzieci urodziły się w uk ale mieszkają żoną w Polsce (żona nie pracuje) Czy na przykład separacja sądowa może zmienić sposób postrzegania przez fiskus moich interesów zyciowych czy jedynym wyjściem jest ich przeprowadzka do uk?Skomplikowałoby to sytuacje bardzo bo to ja zamierzam się w ciągu 2 lat przeprowadzić do nich. Proszę o odpowiedź. Z góry dzekuje

  • by Mariusz Makowski Posted 15 października, 2020 5:41 pm

   Obawiam się, że Pana sytuacja osobista jest dość skomplikowana i do rozstrzygnięcia potrzeba byłoby więcej informacji.

   • by Mettis Posted 15 października, 2020 7:44 pm

    W takim razie czy mogę liczyć na prywatna poradę jak najlepiej się z Panem skontaktować?

   • by Beata Posted 30 października, 2020 8:49 pm

    Witam.mieszkam od 2018 roku w UK.mam umowę z angielskim pracodawca .w Polsce place alimenty na pełnoletniego syna i mam meldunek u rodziców.czy będę musiała dopłacać podatek w Polsce ,jeżeli dochody mam tylko z UK ?

    • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:33 pm

     Nie będzie Pani płaciła podatku w Polsce.

 • by Tomasz Posted 21 października, 2020 6:10 pm

  Witam!
  Mieszkam w Wielkiej Brytani od około 16 lat ale od kilku lat mieszkanie, które kupilem w Polsce wynajmuje, składam opłaty do urzędu skarbowego i raz do roku składam rozliczenie podatkowe, naturalnie posiadam też konto w banku w Polsce. Warto dodac, że sam jestem w tym mieszkaniu zameldowany i opłaty za energię przychodzą na moje nazwisko. Sam w Polsce spędzam bardzo mało czasu, 14 do 20 dni w roku jako, że na stałe pracuje w UK. Czy posiadanie mieszkania, jego wynajem i fakt, że prowadzę rozliczenia z tym mieszkaniem związane oznacza, że moje centrum podatkowe będzie znajdowało się w Polsce i skazuje mnie na rozliczanie podatku z UK w Polsce?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

  • by Mariusz Makowski Posted 22 października, 2020 5:18 pm

   Posiadane w Polsce mieszkanie nie oznacza, że w Polsce jest miejsce zamieszkania

 • by Artur Posted 29 października, 2020 10:20 am

  Witam serdecznie
  Jestem rezydentem Polski.
  Zona w Polsce nie pracuje, wychowuje dzieci.
  Ja pracuje w Niemczech w Niemieckiej firmie na Niemieckiej umowie.
  Jaki podatek mnie obowiązuje jeżeli ja nie mam dochodów w Polsce i nie otrzymuje żadnych świadczeń z Polski.?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 października, 2020 10:30 am

   Pana dochód podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, w Polsce nie musi Pan nawet składać zeznania rocznego. I od nowego roku nic się nie zmieni.

   • by Dawid Posted 29 października, 2020 3:22 pm

    Witam a jak abolicja będzie się miała do marynarza który ma dochód tylko w holandi a w Polsce nie. Podobno likwidacja ulgi nie bedzie dotyczyla marynarzy czy to prawda?

    • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 4:02 pm

     Odpowiedź jest dość skomplikowana i zależy od takich kwestii jak:
     – gdzie jest miejsce zamieszkania marynarza?
     – gdzie ma siedzibę armator?
     – czy statek jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym?
     Likwidacja ulgi abolicyjnej generalnie dotyczy pracujących za granicą, również marynarzy.

     • by Dawid Posted 12 listopada, 2020 8:00 pm

      Siedziba armatora to holandia, statek bedzie operował na wodach holenderskich. W polsce bede przebywal ponizej 180 dni

   • by Kasia Posted 30 października, 2020 3:26 am

    Witam.mąż jeździ tirem. tylko niemiecka umowa o pracę, w DE przebywa powyżej 150dni. Tam jest 2tyg i tydzień w PL i tak przez cały rok. Ja z dziećmi mueszkam w PL i pracuję na umowę o pracę (rixznie mam ok 25tyś przychodu). Czy coś się dla nas zmieni od 2021r czy rozliczenie bez zmian? czy będziemy musieli dopłacać coś? Zawsze załatwiam druk EOG w Urzędzie Skarbowym (mąż zero dochodu w PL) Dziękuję

    • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:48 pm

     Nic się nie zmieni u Państwa w 2021 r.

   • by Mario Posted 30 października, 2020 2:38 pm

    Witam,
    chcialem sie zapytac czy w tym przypadku urzad skarbowy nie sprawdzi osrodka interesow zyciowych? Z tego co zrozumialem wedlug nowych przepisow to nawet jesli osoba ktora pracuje za granica 365 dni w roku a ma zone i dzieci to jej osrodek jest w Polsce i musi pracic podatek w polskim urzedzie skarbowym

    • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:43 pm

     Owszem, jest Pan polskim rezydentem ale niemiecki dochód jest w Polsce wolny od podatku (dzięki obowiązującej w polsko-niemieckiej umowie metodzie wyłączenia z progresją)

     • by Mario Posted 31 października, 2020 4:49 pm

      Zatem jesli maz mieszka i pracuje w UK (powyzej 183 dni w roku) a zona mieszka z dziecmi w PL to czy w tym przypadku dochod meza z UK nalezy rozliczyc w PL i zaplacic podwojny podatek? Z tego co zrozumialem to ustawa PIS ma opodatkowac wlasnie takie osoby, ktore mieszkaja za granica i maja rodzine w PL (osrodek interesow zyciowych).

   • by Przemyslaw Posted 4 listopada, 2020 1:04 am

    Dlaczego ? Przecież w przykładzie z kobietą która zarabiała w USA a była rezydentem PL pisał Pan że zapłaci 22000 podatku.

    • by Mariusz Makowski Posted 4 listopada, 2020 4:50 pm

     Nie wiem do czego odnosi się Pana pytanie

   • by Monika Posted 25 stycznia, 2021 4:32 pm

    Dzień dobry, od marca 2019 roku pracuję w Belgii na belgijskim kontrakcie. Jestem też w Belgii zameldowana, posiadam ubezpieczenie, konto bankowe itp. W Polsce od tamtej pory nie mam żadnych dochodów. Posiadam natomiast polskie konto bankowe i meldunek w domu rodzinnym . Niestety nie złożyłam za rok 2019 zeznania podatkowego (sądziłam, że nie muszę jeśli tutaj się rozliczam z fiskusem). Rozumiem, że za rok 2020 będzie rozliczenie na starych warunkach, czyli z ulgą abolicyjną? Czyli nie powinnam się martwić o dopłaty w polskim US? Czy mogę składając Pit, rozliczyć się również za rok 2019? Czy będą z tego jakieś konsekwencje? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

    • by Mariusz Makowski Posted 27 stycznia, 2021 4:05 pm

     Jeżeli ma Pani miejsce zamieszkania i uzyskiwała dochody tylko w Belgii to w Polsce za 2019 i 2020 r. nie wystąpi podatek. Zeznanie za 2019 r. należałoby złożyć razem z pismem wyjaśniającym, tzw. „czynnym żalem”

     • by Katarzyna Posted 2 lutego, 2021 7:50 am

      Witam, jeśli chodzi o Belgię to za 2019 i 2020r. jest podpisana konwencja MLI i zgodnie z nią, nie trzeba się rozliczać. Zmieniła się metoda na proporcjonalną. Pozdrawiam

     • by Mariusz Makowski Posted 2 lutego, 2021 12:55 pm

      W latach 2019 i 2020 w umowie z Belgią mieliśmy metodę wyłączenia z progresją – zgodnie z nią dochody uzyskane w Belgii są w Polsce wolne od podatku. Ale od 2021 r. w umowie z Belgią mamy metodę proporcjonalnego odliczenia co oznacza konieczność rozliczenia belgijskich dochodów w Polsce jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w naszym kraju.

  • by Szymon Posted 7 listopada, 2020 7:51 pm

   Mam pytanie. Czy zniesienie ulgi abolicyjnej po nowym roku (2021) wpłynie na mnie. Ja pracuję w Hiszpanii. W Polsce nie osiągam żadnych dochodów. Z tego co zrozumiałem z Pana artykułu, kraje które mają umowę międzynarodową (z metodą wyłączenia z progresją) są zwolnione z podatku tak jak to było wcześniej i wprowadzane zmiany w ustawie nie zmieniają tego faktu? Czyli ja nawet nie muszę składać zeznania tj. PIT?

   • by Mariusz Makowski Posted 9 listopada, 2020 1:18 pm

    Nie, nie musi Pan składać zeznania w Polsce (chyba, że miałby Pan jakieś dochody w Polsce

 • by Tomasz Wojtczak Posted 29 października, 2020 9:03 pm

  Dzień dobry,
  Francja ratyfikowała MLI a nie ma jej na liście. Czy dla tego kraju coś się zmieni?
  Konwencja zmienia umowę z wyłączenia z progresją na umowę proporcjonalnego zaliczenia.

  Pozdrawiam!

  • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:54 pm

   Owszem, Francja przyjęła Konwencję MLI ale nie zgodziła się na zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania w polsko-francuskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

   • by Tomasz Wojtczak Posted 1 listopada, 2020 8:09 pm

    Dziękuję za odpowiedź!
    Czyli tak jak do tej pory nie trzeba będzie nawet składać zeznania podatkowego w Polsce?

    • by Mariusz Makowski Posted 4 listopada, 2020 4:48 pm

     Tak

 • by Dawid Posted 30 października, 2020 5:28 pm

  Witam,
  A jak ma się to do marynarzy pracujących na statku, gdzie faktyczny zarząd firmy jest w kraju UE, a dokładniej w Holandii? Do tej pory podatek dochodowy odprowadzany jest odpowiednio tylko w tym kraju. Czy jako dochód z pracy wykonywanej poza terytorium lądowym państw (Polski i Holandii) będzie nadal objęty ulgą abolicyjną bez wprowadzonych zmian?

 • by Radek Posted 31 października, 2020 8:26 am

  Witam,
  Pracuję w Norwegii cały rok. Ośrodek interesów życiowych mam w Polsce. Rozumiem co oznacza likwidacja ulgi abolicyjnej ale analizując rozliczenia roczne wychodzi mi, że danina zapłacona norweskiemu fiskusowi to około 33% od wszystkich dochodów rocznych. Upraszczając mam roczną kwotę brutto 950 000 NOK i pobrany podatek 315 000 NOK … wg moich obliczeń to wyższy podatek niż zapłacił bym w Polsce czyli nie będzie dopłaty … ale jest pewien problem ponieważ norweski system podatkowy skonstruowany jest tak , że w tym podatku 33% zawarte są składki na NAV (taki Polski ZUS) … w Norwegii nie płaci się osobno podatku i osobno ZUS-u lecz tylko jeden podatek i urząd skarbowy sam rozlicza się z NAV … uściślając urząd skarbowy przekazuje do NAV 8,2% od dochodów brutto … czyli faktyczny podatek wynosi około 25% i 8,2% NAV … i tu moje pytanie, czy polski fiskus będzie brał pod uwagę podatek zapłacony w Norwegii jako 33% czy jako 25% ?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:32 pm

   Od podatku wyliczonego wg polskiej skali odlicza się podatek zapłacony w drugim państwie, czyli należy ustalić jaki podatek został zapłacony w Norwegii.

   • by Radek Posted 31 października, 2020 8:42 pm

    W zapłaconym podatku 315 000NOK są następujące pozycje: podatek miejski 62 500, podatek gminny 112 800 , podatek miejski progresywny 61 500 oraz składka na ubezpieczenie społeczne 78 200 to wszystko (4 pozycje) jest zsumowane i w jednej rubryce określone jako Assessed TAX co w tłumaczeniu na PL znaczy podatek dochodowy do zapłaty 315 000 NOK … i tu moje pytanie czy nasz rodzimy fiskus uzna to jako 315 000 NOK zapłaconego podatku dochodowego czy np. uzna, że któraś z tych 4 pozycji jednak nie jest podatkiem i pomniejszy go o tą pozycję.

    • by Kazio Posted 16 grudnia, 2020 1:45 pm

     Mi sie wydaje, ze w przypadku krajow o wyzszej stopie podatkowej niz w Polsce (czyli, np Norwegia) nie wystapi doplata podatku w Polsce. Artykul powinien to uwzglednic (rozne stopy podatkowe), bo wybrano przyklad USA gdzie wychodzi mi, ze stopa jest chyba ok. 20%, a wiec nizsza niz w Polsce. Jesli w Norwegii stopa jest ok. 33 – 35% to jest to wyzej niz w Polsce wiec kwota podatku zaplaconego juz w Norwegii jest wyzsza niz obliczona dla Polski i rowniez w tej metodzie (metoda proporcjonalnego) tez nie wystapi zadna doplata w Polsce. Oczywiscie zakladam, ze dochod jest tylko w Norwegii, a rezydencja podatkowa tez w Polsce.

     • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:47 am

      W tym przedziale 33-35% mieści się również składka ubezpieczeniowa więc nie można takiego potrącenia w całości uwzględnić – odliczamy jedynie podatek dochodowy, który wbrew pozorom nie jest w Norwegii taki wysoki

  • by marcin Posted 11 listopada, 2020 5:40 pm

   Witam mam podobna sytuacje prowadze dzialalnosc w NO , z ciekawosci zapytam czy moze cos ustaliles w tej sprawie i czy ewentualnie podzielilbys sie wiadomosciami ? z gory dzieki

   • by Mariusz Makowski Posted 12 listopada, 2020 12:03 pm

    Do dochodów z działalności gospodarczej będą miały zastosowanie inne regulacje

    • by Adam Posted 30 listopada, 2020 2:57 pm

     Czy mogę prosić o rozwinięcie „z działalności gospodarczej będą miały zastosowanie inne regulacje” Co jeśli ktoś prowadzi jednoosobową DG (samozatrudnienie) w UK?

 • by Jakub Posted 31 października, 2020 7:44 pm

  Witam! Wraz z dziewczyna mieszkam i pracuję w UK. W Polsce posiadam jedynie rodzinę – żadnych dochodów. Mam zamiar i nadzieję zostać w Wielkiej Brytanii na stałe. Czy jestem rezydentem podatkowym polskim? Sam fakt posiadania rodziny nie może przecież być wystarczającym powodem do konieczności zapłaty podatku. Skoro nie jestem nawet zameldowany (dziewczyna tak) w Polsce, to w jaki sposób Urząd Skarbowy mógłby się ze mną skontaktować w sprawie ewentualnych należności? Czy istnieje w ogóle taka opcja?

 • by Katarzyna M Posted 1 listopada, 2020 8:27 pm

  Witam od 13 lat mieszkam z mężem i dzieckiem w Uk. Planujemy powrót do Pl w przyszłym roku ale obawimy sie podwójnego opodatkowania. Czy jeśli wrócimy załózmy w lipcu po przekroczeniu tych 183 dni czy ma to jakies znaczenie czy i tak trzeba bedzie zapłacić podatek w 2022 za cały rok? Mamy konto w banku i mieszkanie w Pl jestesmy tam zameldowani ale jest puste, nie wynajmowane. Ps Czy jest w tej chwili sens złożenia ZAP3 do US jeśli tego nie zrobiliśmy po wyjeżdzie? Dopiero teraz zorientowaliśmy sie ze powinnismy to zrobic jak wyjezdzalismy . Dziekuje

 • by iwona xxxxxxx Posted 1 listopada, 2020 8:32 pm

  Mąż pracuje w Norwegii u norweskiego pracodawcy ponad 180 dni w roku i ma tam tez meldunek jednak w Polsce ma ośrodek interesów życiowych Żadnych innych dochodów w Polsce nie ma. Czy obowiązuje nas ta zmiana prawna?

  • by Magdalena Bembenek Posted 6 stycznia, 2021 4:51 pm

   Czy otrzymała pani odpowiedź ? Mamy ta samą sytuację

 • by Jacek Posted 3 listopada, 2020 12:14 pm

  Witam, planuje wrocic do Polski z UK na koniec kwietnia 2021 i podjac prace w Polsce. Czy bede musial w Polsce zaplacic podatek od zarobkow z UK? Powinienem zarobic okolo £15,000 brutto w UK i okolo 76,000zl brutto w Polsce. Z gory dziekuje za odpowiedz.

 • by Tomasz Posted 4 listopada, 2020 12:02 pm

  Witam, od 2005 roku mieszkam na stałe i pracuję w UK moje zarobki przekraczają kwotę 8 000zł. Mam też podwójne obywatelstwo brytyjskie i polskie. W Polsce jestem zameldowany ale nie mieszkam na stałe i nie mam dochodów. Odwiedzam rodzinę kilka razy w roku. Proszę o poradę jak ta zmiana prawna wpłynie na moją sytuację i czy zapłacę podwójny podatek. Z góry dziękuję

 • by Tomasz Posted 11 listopada, 2020 7:15 pm

  Dzień Dobry, pracuję na Słowacji, mieszkam parę kilometrów od granicy, codziennie dojeżdżam i wracam do domu. Czy wymeldowanie się z domu i zameldowanie na Słowacji uchroni mnie przed dopłatą podatku w Polsce? Na jakiej podstawie fiskus określa rezydencję podatkową? Niestety nie mogę wziąć udziału w jutrzejszym webinarze. Dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 12 listopada, 2020 12:00 pm

   Rezydencja podatkowa to w pierwszej kolejności stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych.

 • by Dawid Posted 12 listopada, 2020 5:20 pm

  Witam a jak będzie miala się likwidacja ulgi abolicyjnej do pracy w holandi i opłacaniu tam podatku w wysokosci 37% bez dochodu w polsce czy wowczas bede musial cos placic w kraju jesli tam podatek jest duzo wyzszy niz 2gi prog podatkowy w pl 32%?.
  Zarobki tam za 183 dbi 250 000 brutto, 160650 netto juz po opodatkowaniu 37 % w holandi

 • by Marta Posted 12 listopada, 2020 9:03 pm

  Dobry Wieczór.
  Mieszkam w UK od 2005 wraz z mężem i dwama dorosłymi już synami. Wszyscy pracujemy na kontrakcie w UK, nasz ośrodek życia również znajduje się tutaj. Tylko mój mąż ma stały meldunek w Polsce. Nie mamy przychodów w Pl. Mamy dwie działki, za które płacimi podatek. Czy musimy złożyć wniosek ZAP 3 i czy będziemy objęci podwójnym opadotkowaniem, wszyscy wraz z moimi synami, którzy opuścili Polskę w wieku 4 i 6 lat? Dziękuję serdecznie z gòry za odpowiedź.

 • by Maria Posted 13 listopada, 2020 7:27 am

  witam mam w UK działalność czyli SELF EMPLOYED, nie pracuję w Wielkiej Brytanii przez cały rok, jednakże są to moje jedyne dochody, nie osiągam żadnych dochodów w Polsce, moje dochody nie przekraczają kwoty wolnej podatku w UK i do tej pory nie płaciłam żadnego podatku w UK, czy od 2021 roku przy dochodach na poziomie 12 tys funtów- czyli nieopodatkowanych w UK w Polsce muszę od tego zapłacić podatek dochodowy

  • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2020 9:10 pm

   Zależy gdzie ma Pani miejsce zamieszkania.

 • by Agnieszka Posted 13 listopada, 2020 7:27 pm

  Witam. Mąż od 4 lat pracuje w Belgii jako kierowca ciężarówki . Ma belgijska umowe o prace. Jedzi w systemie 4 tyg w pracy i 1 tydz w domu. W Polsce nie ma żadnych dochodów. Ja pracuję o umowę o pracę.
  Czy jeśli w Belgii są wyższe podatki to w Pl już nic nie będzie placic ?
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2020 9:04 pm

   Jeżeli podatek belgijski okaże się wyższy niż polski to nie wystąpi podatek do zapłaty

 • by artur Posted 15 listopada, 2020 2:44 pm

  Witam na stale mieszkam w Wielkiej Brytani w Polsce mam jedynie meldunek w domu moich rodzicow. Rozumiem ze nie powinienem doplacic podatku w Polsce. Ale czy bede musial zlozyc daklaracje podatkowa?

  • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2020 9:02 pm

   Nie

 • by ARKADIUSZ Posted 16 listopada, 2020 10:53 pm

  Witam.
  Pracuję w UK od 12 lat.Moje centrum zyciowe to Polska.Mam tam rodzinę i dom.Zona nie pracuje.
  Praca na cały etat. Tam tez płacę wszystkie podatki.Czy będę musiał zapłacić podatek równiez wPolsce?A jeśli tak to w jakiej wysokości.I jak to obliczyć?
  Dziękuję za odpowiedz.
  Pozdrawiam.
  Arkadiusz

 • by Michal Posted 19 listopada, 2020 4:04 pm

  Drogi Panie,

  Pracuje na etacie w UK ale w tym roku 2020 z uwagi na pandemie od 13 Marca cała prace wykonywałem zdalnie z polski. W Polsce nie mam żadnych dochodów ale mam żonę i dzieci.
  Czy musze złożyć pit za 2020 z uwagi na MLN? Rozumiem że za 2020 nie musze płacić wyrównania podatków w PL bo wciąż była abolicja.
  A w 2021 czy ma jakieś znaczenie czy bede pracował zdalnie czy z UK? Z uwagi na zone i dzieci i tak bede musiał rozliczyć różnice w podatku z uwagi na zniesienie abolicji. Czy mam racje?

 • by Marta Posted 19 listopada, 2020 11:23 pm

  Witam, mąż pracuje w UK ( kontrakt) od 2014 r. Ja mieszkam z dziećmi w Polsce i nie pracuje. Mąż ma stały meldunek w Polsce. Czy obejmie nas obowiązek podwójnego opodatkowania?

 • by Tomasz N. Posted 22 listopada, 2020 3:22 pm

  Witam

  Uprzejmie proszę o odpowiedź czy w poniższej sytuacji jakiej się znajduję zostanę zobligowany do zapłaty podatku jeśli ustawa odnośnie zniesienia ulgi abolicyjne finalnie wejdzie w życie. Otóż jestem w Polsce zameldowany (mieszkanie rodziców) lecz przebywam na terenie kraju w ciągu roku łącznie nie więcej niż 4 tyg., 2 rachunki bankowe (zł i eur) w ramach jednego konta oraz auto na polskich rejestracjach, którym poruszam się poza granicami naszego kraju aczkolwiek ubezpieczenie AC+OC płacę w Polsce. Oprócz tego na mnie jest rachunek za usługi z dostawcą internetu.
  Dodam także, iż posiadam zameldowanie poza Polską, płacę tam podatek – zarówno dochodowy jak i drogowy, posiadam ubezpieczenie i mam stały kontrakt.

  Za odpowiedź z góry dziękuję.

  Pozdrawiam,
  Tomasz

  • by Mariusz Makowski Posted 23 listopada, 2020 10:27 am

   O miejscu zamieszkania nie świadczy meldunek a „ośrodek interesów życiowych”. Czyli powiązania faktyczne z danym państwem

 • by Małgorzata Posted 25 listopada, 2020 9:29 pm

  Mieszam w Irlandii w Polsce jestem współwłaścicielem domu rodzinnego, gdzie mam meldunek. Nie otrzymuje z Polski żadnych dochodów.Nie mam terz tam ani męża ani dzieci mnie terz dotyczy podwójne opodatkowanie od 1 Stycznia? Pozdrawiam

 • by pawlo Posted 28 listopada, 2020 5:48 pm

  Witam serdecznie
  Zona w Polsce nie pracuje, wychowuje dziecko
  Ja pracuje w uk 5 lat i mam settled status na umowie. W Polsce jestem 3 miesiace wciagu roku
  Jaki podatek mnie obowiązuje jeżeli ja nie mam dochodów w Polsce i nie otrzymuje żadnych świadczeń z Polski.?

 • by RAFAL T Posted 29 listopada, 2020 3:16 pm

  WITAM. Uprzejmie prosze o odpowiedz.Pracuje w UK caly rok 2020 jako SELF EMPLOYED.Pracodawca placi za mnie podatki.Moja zona i dorosli synowie mieszkaja w Polsce i mam w PL staly meldunek i jedynie moja wlasnoscia jest samochod.Czy za rok 2020 musze skladac zeznanie podatkowe i placic podatek w Polsce?Czy za rok 2021 bede musial zaplacic podatek w UK i wPolsce?

 • by Miroslaw Posted 29 listopada, 2020 4:36 pm

  Witam
  Jeśli mieszkam 10 lat w UK jestem po rozwodzie ,dom który posiadam z była żona jestem wymeldowany i ona ram mieszka ,nie doszło do podziału ponieważ była żona stale to komplikują ale nie mieszkam tam nie przebywam tylko jestem współwłaścicielem, czy mnie coś łączy z tymi podatkami ? Jestem rezydentem podatkowym UK nic z polska mnie nie łączy jedynie to co wymieniłem i dzieci które są dorosłe maja swoje rodziny w PL Wiec w takiej sytuacji musze coś robić, mam się czym martwić, coś zgłaszać do polskiego fiskusaa??

 • by KRZYSIA Posted 29 listopada, 2020 11:10 pm

  Witam,
  Mój mąż od 6 lat pracuje w Danii w firmie duńskiej. Teraz kupił dom w Danii i ściągnął syna do siebie. Ja pracuje w Polsce i wychowuje naszych dwóch synów. W czerwcu zamierzam się wyprowadzić z dziećmi do Danii. Czy ta zmiana w uldze nas dotyczy?

 • by Monika Posted 1 grudnia, 2020 10:13 am

  Posiadam centrum interesów życiowych w Polsce (mąż jest w Polsce wraz z dziećmi). Jestem rezydentem podatkowym w Polsce będąc zatrudnioną przez brytyjską firmę, pracując zdalnie z Polski.

  Czy od dochodu zagranicznego przed naliczeniem podatku mogę odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne (NI)+ obowiązkowe składki na program emerytalny?

  Czy mogę odliczyć dietę 30% (z 30 zł) skoro pracuję poza krajem zatrudnienia?

 • by Karolina Posted 1 grudnia, 2020 12:49 pm

  Dzień dobry,
  dostałam pracę w FInalndii jako student studiów doktoranckich (będę pracowała na umowie o pracę) – jest oczywiste że przez ten okres będę miszkała tylko w obcym kraju jako rezydent i tam też zameldowana tymczasowo. czy w takim przypadku obowiązują mnie podwójny podatek? Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź 🙂

 • by Karol Posted 2 grudnia, 2020 5:06 am

  Witam mieszkam i pracuje w Czechach ,żona z dziecmi mieszka w Polsce czy cos sie zmieni w mojej sytuacji po zniesieniu ulgi abolicyjnej?

 • by Jolanta Posted 2 grudnia, 2020 8:29 am

  Witam mieszkam w uk 6 lat ja i mąż mamy settled status w uk przyznany na początku 2020 . Małżeństwo nie zarejestrowane w Polsce tylko fakt urodzenia córki w uk .przebywamy w uk ok 330 dni 30 dni to zazwyczaj odwiedziny w Polsce .. W Polsce żadnych dochodów ani ja ani mąż . Ja mam zaległości w Polsce podatkowe za prowadzenie nie istniejącej firmy od 5 lat .Tylko meldunek męża w domu mamy . Cz musimy składać PIT w Polsce ? Cz zaleglosc moja ma jakikolwiek wpływ .Pozdrawiam serdecznie

 • by Jacek C. Posted 3 grudnia, 2020 1:23 am

  Dzien dobry,
  Mieszkam i pracuję w UK od 2006 roku. Nie mam dochodów w Polsce i nie bywam w kraju. Płacę jedynie alimenty na niepracującą żonę i niepełnosprawnego dorosłego syna. Nie utrzymujemy kontaktów.
  Zajmują mieszkanie które jest formalnie na mnie.
  Czy mam się rozliczać w Polsce?
  Pozdrawiam

 • by Marcin Posted 5 grudnia, 2020 7:31 pm

  Panie Mariuszu chciałem Panu podziękować za tak duży trud w odpowiadaniu na pytania.
  Oczywiście nie wiem czy jeszcze znajdzie Pan odrobinę siły by opisać sytuację w Austrii.
  Zarabiam rocznie 32 000 Euro.
  Jestem Delegowany z Polskiej firmy czasami pracuje w polsce około 15%.
  Jaka w moim przypadku bedzie dopłata podatku?

  Pozdrawiam Serdecznie i życzę wytrwałości…

 • by Pawel Posted 6 grudnia, 2020 6:59 am

  Witam! Pracuję na pełen etat w UK w Polsce jestem może z 4-6 tyg w roku (Przynajmniej tak było w tym roku z powodu koronki)
  Nie mam meldunku, tylko założoną działalność na adres dziewczyny (gdzie nie jestem zameldowany) Przychód działalności to około 200tys rocznie na ryczałcie. Czy mnie podwójny podatek w takim przypadku dopadnie? Pzdr

 • by Kasia Posted 6 grudnia, 2020 3:51 pm

  Czy u mnie coś się zmieni ,bo widzę różne informacje…proszę mnie uspokoić.pracuję na Malcie,a meldunek mam w Polsce?

 • by Aleksander Posted 9 grudnia, 2020 3:53 pm

  Dzień dobry

  Pracuję od 15 lat tylko w UK nie mam rodziny. W Polsce przebywam około czterech tygodni w roku ale jestem właścicielem domu i 5h ziemi rolnej której nie uprawiam posiadam też auto, konto w banku. Jak wygląda moja sytuacja? Czy powinienem składać zeznanie podatkowe w Polsce?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • by Piotr Posted 16 grudnia, 2020 10:01 pm

  Pracuje i od 13 lat rezydentem w Belgii. Mam tam zameldowanie i ogolnie przebywam tam caly rok poza urlopem. Jak ma sie sytuacja z moim podatkiem w Polsce? Dziekuje za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:45 am

   To zależy od tego gdzie ma Pan miejsce zamieszkania (stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych)

 • by Anna Posted 17 grudnia, 2020 7:27 am

  Dzień dobry, pracuję od 4 lat w Szwajcarii i mieszkam tutaj razem z mężem. W PL nie uzyskuję jakichkolwiek dochodów, nie posiadam nieruchomości ani ruchomości. Mam tylko polski meldunek. Czy i mnie dotknie podwójne opodatkowanie? Na liście nie znalazłam Szwajcarii, ale wolę się upewnić. Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Łączę pozdrowienia Anna

 • by Dariusz Posted 24 grudnia, 2020 5:59 pm

  Witam serdecznie. Pracuje od 13 lat w Anglii, w Polsce odziedziczylem 1/8 mieszkania , posiadam polisę na życie oraz konta bankowe i oszczędność, czy w tym przypadku US może mnie uznać za rezydenta podatkowego w Polsce?

 • by Joanna Posted 25 grudnia, 2020 11:33 am

  czy mąz będzie musiał placic podatek w Polsce równiez jezeli w Angli mieszka 8 lat ma rezydenta podatkowego a do Polski przyjeżdża jedynie na odwiedziny do córki i do mnie?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:42 am

   To nie jest „jedynie”. W Polsce koncentruje się życie męża – więc będzie niestety miał obowiązek rozliczenia się w Polsce

 • by Alicja Posted 5 stycznia, 2021 10:11 am

  Witam, nie wiem czy dobrze rozumiem…
  Przebywam i zarabiam np. przez 9 m-cy tylko w Danii, tam kwota wolna od podatku jest ok. 46 500 DKK. Zarabiam przez te 9m-cy powiedzmy 234 000 DKK, co daje mi przychód 234 000 – 46 500 = 187 500 DKK. Przeliczając na zł kurs np. 0,6 co daje 112 500 zł.
  I muszę z tego obliczyć podatek należny Polsce (bez groszy) 85 528 x 17% + (112 500 – 85 528) x 32% = 23 170zł
  I już upraszczając w Danii wpadam w stawkę podatkową 39% (już pomijam większe opodatkowanie – składka na rynek pracy).
  To w Danii – płacę 187 500 DKK x 39% = 73 125 DKK x 0,6 = 43 875 zł.
  Konkluzja:
  Podatek który wg. dochodów należy się Polsce 23 170 zł
  Podatek zapłacony już w Danii 43 875 zł
  Więc jeśli podatek w Danii jest wyższy to muszę jeszcze coś w Polsce dopłacać?

 • by Sylwia Posted 9 stycznia, 2021 9:38 pm

  Witam, mieszkam i pracuje w UK od 13 lat. Nie mam męża, dzieci w Polsce. Do Polski przyjeżdżam na kilka tygodni w roku. Posiadam dwa mieszkania w Polsce, które wynajmuje i za które odprowadzam podatki od wynajmu do US.
  Naturalnie posiadam tez rachunek bankowy w Polsce. Jestem również zameldowana pod adresem rodziców.
  Czy będę musiała coś jeszcze płacić polskiemu US?
  Dziekuje

  Pozdrawiam

  • by Marek Posted 3 lutego, 2021 3:41 pm

   Tak, bo posiada Pani „centrum interesów życiowych” w PL a jest nim w Pani przypadku nieruchomość. Dodatkowo posiada Pani :”centrum interesów gospodarczych” , gdyż czerpie Pani zysk z wynajmu tejże

  • by Mariusz Makowski Posted 3 lutego, 2021 4:02 pm

   W Polsce będzie Pani płaciła podatek tylko od wynajmowanych nieruchomości. Nie ma Pani centrum interesów życiowch ani majątkowych w Polsce

 • by Natalia Posted 2 lutego, 2021 2:16 pm

  Witam. Mam takie pytanie co w sytuacji, gdy się przyjedzie do Belgi powiedzmy na 3 do 6 miesięcy do pracy? Jak to wygląda z tą zniesioną ulgą. Czy lepiej cały rok pracować w Belgi czy np. pół roku w Belgi, pół roku w Polsce? Dodam, ze jestem singlem, nie mam żadnych nieruchomości w Pl, ale jestem zameldowany w Polsce. Dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 3 lutego, 2021 4:10 pm

   Tymczasowy pobyt w Belgii w związku z wykonywaną pracę nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania. Ale z drugiej strony, w przypadku osób stanu wolnego wyjazd do pracy w Belgii z zamiarem pozostania w tym kraju może już oznaczać zmianę miejsca zamieszkania. Wszystko więc zależy od Pani planów i ewentualnych innych powiązań z Polską (partner, nauka, przyjaciele, przynależność do jakichś organizacji itp).

 • by Michal Posted 3 lutego, 2021 3:43 pm

  Witam, szanuję Pana wiedzę, jednak chciałem zapytać czy nie popełnił Pan błędu w czasie wyliczania „ulgi abolicyjnej 2021”. Pytam, ponieważ wysłałem email do KAS z zapytaniem w tym temacie i odpowiedzieli mi , że ulga dotyczy tylko osób z zarobkami do 8000zł powyżej ulga nie obowiązuje 🙁 Pan natomiast mimo wyższej kwoty przychodu w przytoczonych przykładach odjął „nową ulgę” 1360zł. Więc kto ma rację?

  • by Mariusz Makowski Posted 3 lutego, 2021 4:00 pm

   Ulgą abolicyjną objęty jest obecnie przychód 8000 zł. Co oznacza, że osoby które zarobiły za granicą do 8000 zł będą w praktyce zwolnione z podatku w Polsce a dla pozostałych kwota 8000 zł jest wolna a podatek będzie płacony od nadwyżki. Przykład jest więc prawidłowy 🙂

   • by Michał Posted 3 lutego, 2021 6:04 pm

    Panie Mariuszu dziękuję za informację. Czyli to KAS nie umie właściwie interpretować przepisów. Ponieważ gdy podałem im zarobki £25000 rocznie to otrzymałem informację, że mnie ta nowa „ulga” nie obowiązuje gdyż przekroczyłem próg 8000zł…. ale niestety nie tylko to, dodatkowo zasugerowali mi, że w przypadku Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne gdyż UK jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co nie jest prawdą…. Ot taka wiedza urzędników w Ministerstwie Finansów….

    • by Michał Posted 3 lutego, 2021 6:09 pm

     Mam jeszcze jedno pytanie (jeśli ta informacja jest płatna to proszę mi dać znać i uiszczę opłatę), mianowicie płacę w PL dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS (777,36zł miesięcznie). Dochody mam tylko z Wielkiej Brytanii. Muszę jednak rozliczać się z US gdyż moja rodzina (żona i dzieci)mieszkają w PL więc mam tam interesy życiowe (czy jakkolwiek to sie nazywa 😉 Moje pytanie brzmi czy można od dochodu odliczyć składki ZUS i jeśli tak to ile? No bo skoro US traktuje mnie jako podatnika w PL (czyli tak jakbym zarabiał te pieniądze w PL , gdyż traktuje mnie taką samą stawką podatkową jak rodaków w kraju) , to powinienem mieć możliwość odliczyć składki emerytalno-rentowe od dochodu pomimo tego iż jest to ubezpieczenie dobrowolne? Czy się mylę?

 • by Joanna Posted 8 lutego, 2021 3:37 pm

  Witam co w sytuacji gdy mój partner od 15 lat pracuje i mieszka w Wielkiej Brytanii A w Polsce mieszkają dzieci? Ma swoje mieszkanie jednak ono jest wynajmowane, A ja z dziećmi mieszkam u jego rodziców. Czy będzie musiał rozliczać się w Polsce z zarobków z zagranicy?

 • by Edek Posted 9 lutego, 2021 4:15 pm

  Witam, od 6 lat z żoną mieszkam w UK i tylko tutaj pracujemy na pełnych etatach. Czy aby dopełnić wszelkich formalności powinniśmy złożyć deklarację ZAP 3 do urzędu skarbowego w Pl? Oczywiście nie ma tam możliwości wpisania daty wstecznej tak aby udowodnić że nasze centrum interesów życiowych od 6 lat znajduje się w Uk

 • by Krzychu Posted 9 lutego, 2021 4:48 pm

  Witam, czy potrzeba będzie informować polski urząd skarbowy jeśli od kilku lat na stałe zamieszkuje się UK bez jakichkolwiek powiązań z PL, należy złożyć ZAP3?

 • by Krzysztof Posted 11 lutego, 2021 3:51 pm

  Witam
  Mieszkam od 2006 w UK i tylko tu osiągam dochody. Żona mieszka w Polsce, w której spędzam czas urlopu. Nie mam dzieci na utrzymaniu (dorosła córka). Jestem współposiadaczem 2 mieszkań i samochodu osobowego. Czy będę musiał zapłacić podatek w Polsce metodą proporcjonalnego odliczenia.?
  Jeśli tak to wzorując się na przykładzie Pani z USA mogę odliczyć diety za 365 dni ( umowa stała z brytyjskim pracodawcą ) i koszty uzyskania dochodu 250 pln za każdy miesiąc. Czy są jakieś odliczenia z powodu odsetek pożyczek z banku w UK.
  No i w końcu czy mogę rozliczyć się z żoną wspólnie, aby trochę obniżyć próg dochodowy

 • by Agata Posted 3 marca, 2021 1:27 pm

  Witam, mieszkam w Anglii 8 lat , wynajmuję tutaj mieszkanie i pracuję na umowie o pracę. W Polsce spędzam tylko urlop około 30 dni w roku. Posiadam zameldowanie u moich rodziców i konto bankowe w Polsce. 3 lata temu rozpoczęłam budowę domu w Polsce. Inwestycja ma być moim zabezpieczeniem na przyszłość, domem w którym zamieszkam jak zdecyduję się na powrót do Polski.
  Czy w tej sytuacji podlegam podwójnemu opodatkowaniu?

 • by Marek Posted 30 marca, 2021 7:13 am

  Dzień dobry.
  W 2021 pracuję w Holandii, na rocznej umowie.
  Zatrudnienie jako specjalista przez pośrednika w NL.
  W PL nie będę miał dochodów z tytułu pracy.
  Jestem zameldowany w NL, podatki za ten okres tez płacę w NL.
  Żona i dziecko póki co dalej w PL.
  Chciałbym się dopytać jak będzie liczony podatek w PL od zarobków w NL, przy założeniu, że holenderski fiskus udziela mi 30% zwolnienia podatkowego, tzw. 30%-rule.
  Czy nasze fantastyczne państwo kładzie łapę i opodatkuje ulgę czy nie?
  Z moich wyliczeń wychodzi mi, że podatek jest zero gdy ulga nie jest opodatkowana ponieważ wyższy podatek w NL niż w PL, i wychodzi pokaźna kwota do oddania fiskusowi, jeżeli kładą łapę na zwolnionej kwocie ponieważ wtedy mamy niekorzystne proporcje miedzy podatkiem należnym a odprowadzonym. Będę wdzięczny za potwierdzenie jaka wersja jest tą którą należy uwzględnić.
  Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 kwietnia, 2021 9:39 am

   Dochód holenderski podlega w tej sytuacji opodatkowaniu w Polsce, czyli ulga holenderska spowoduje tyle, że większy podatek będzie do zapłaty w Polsce

 • by Martyna Posted 20 kwietnia, 2021 8:17 pm

  Witam,
  czy opłaca się wyjechać na miesiąc do Holandii, gdzie dochód wyniósłby 2000 euro? Resztę roku pracując w Polsce.
  I co z osobami do 26 r.ż.?

 • by Leszek Posted 31 maja, 2021 4:04 pm

  Witam. Mam pytanie odnosnie rezydencji podatkowej. Mieszkam w Kanadzie od 30 lat. Tam jest moj syn, rodzenstwo, mieszkanie. Do Polski przylecialem na poczatku roku w odwiedziny do Ojca. Niestety, zmarl i w tej chwili nie moge wrocic do siebie, gdyz nie ma sie kto zajac jego domem. Nie posiadam zadnej wlasnosci w Polsce (nawet tego domu) i nie planuje podejmowac tu zadnej pracy, ani dzialalnosci gospodarczej, przynajmniej w 2021 roku. Nie posiadam tu juz tez najblizszej rodziny i nie planuje sie zenic. Nadal pracuje zdalnie dla swojego pracodawcy w Kanadzie. Jesli nie uda sie rodzenstwu sprzedac domu, to moj pobyt w Polsce wyniesie ok. 11 miesiecy w 2021r. Czy w takim wypadku bede musial skladac PIT 2022r. i placic jakies podatki?

 • by Pawel Posted 8 stycznia, 2022 6:03 pm

  Witam,
  Czy jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku po wprowadzeniu Polskiego Ładzie – 30000;
  obliczenie podatku od łącznych dochodów, dla metody odliczenia proporcjonalnego będzie wynosiło np. dla kwoty dochodu 150000 (PL + UK)
  15300+0,32 * 30000 = 24900

  Gdzie 15300 obliczono
  0,17 * (120000 – 30000 (kwota wolna)) = 0,17 * 90000 = 15300

  Dobrze myślę?
  Pozdrawiam, Paweł

  • by Mariusz Makowski Posted 10 stycznia, 2022 1:57 pm

   Tak, prawidłowe wyliczenie. Podatek dla dochodów powyżej 120 000 zł liczymy wg wzoru:
   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
   czyli: 15 300 + (30 000 x 32%) = 24 900.

   I od tej kwoty odejmiemy podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii

   • by Pawel Posted 7 lutego, 2022 11:40 am

    Dziekuje za odpowiedz. Jeszcze jedno przemyslenie – co z zyskami kapitalowymi (gielda) ? czy doliczamy je gdzies do obliczen ulgi abolicyjnej czy po prostu trzeba je rozliczyc osobno (podatek belki) ? Dodam ze zyski nieopodatkowane w UK ze wzgledu na wysoka kwote wolna od podatku dla zyskow kapitalowych.

 • by Anna Posted 27 marca, 2022 5:37 am

  Dzień dobry,
  czy mógłby Pan podpowiedzieć, w jaki sposób obliczył Pan, w metodzie proporcjonalnego odliczenia, w punkcie b przykładu, dla tej metody kwotę 25 550,06 zł oraz 66,39%?

  • by Mariusz Makowski Posted 4 kwietnia, 2022 4:28 pm

   Dziękuję za znalezienie pomyłki – już sprostowałem. Chodzi o to, że w metodzie proporcjonalnego odliczenia od wyliczonego podatku możemy odliczyć podatek zapłacony za granicą ale nie więcej niż tą część podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód zagraniczny. W przykładzie dochód holenderski w dochodzie ogółem stanowi 61,24% (w przykładzie błędnie wyliczyłem 66,39%) więc podatek możemy maksymalnie pomniejszyć o 28450,80 x 61,24% czyli 17423,27. Podatek zapłacony za granicą był mniejszy więc odliczamy dgo w całości. Dalsza część przykładu jest poprawna

 • by Magda Posted 16 listopada, 2023 9:37 pm

  Dzien dobry,mam takie pytanie: razem z mezem mieszkamy na stale w USA, placimy tu podatki. Maz nie jest Polakiem – jest Wlochem ale w Polsce ma mieszkanie (kupil je dawno jeszcze przed slubem). Teraz to mieszkanie chce komus wynajac, wiec czy ma placic podatek ryczaltowy od wynajmu w Polsce? czy podatek od dochodu z wynajmu ma zaplacic w USA? Prosze o odpowiedz, dziekuje.

  • by admin Posted 26 listopada, 2023 5:02 pm

   Podatek nalezy płacić w państwie, w którym znajduje się nieruchomość, czyli w Polsce

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl